Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

1 Petro 3:1-22

3  Saizvozvowo,+ imi madzimai, zviisei pasi+ pevarume venyu, kuti kana paine vasingateereri+ shoko, muvawane+ nomufambiro wenyu pasina shoko rinotaurwa,+  nokuva kwavo zvapupu zvakaona mufambiro wenyu+ wakachena pamwe chete noruremekedzo rukuru.  Kushonga kwenyu ngakurege kuva kwokunze, kwokuruka bvudzi+ uye kwokupfeka zvishongo zvendarama+ kana kwokupfeka nguo dzokunze,  asi ngakuve munhu akavanzika+ womwoyo akapfeka chipfeko chisingaori+ chomudzimu wakanyarara uye munyoro,+ uyo unokosha kwazvo pamberi paMwari.  Nokuti, kare vakadzi vatsvene vakanga vaine tariro muna Mwari vaizvishongedza saizvozvowo, vachizviisa pasi pevarume vavo,  saSara aiteerera Abrahamu, achimuti “ishe.”+ Zvino mava vana vake, kana mukaramba muchiita zvakanaka uye musingatyi chero chinhu chipi zvacho chinovhundutsa.+  Imi varume, rambai muchigara nemadzimai enyu saizvozvo+ maererano nokuziva,+ muchikudza+ mukadzi sezvamunoita mudziyo usina simba, zvamuchagarawo nhaka+ nyasha dzoupenyu dzisina kukodzera kuwanwa pamwe chete navo, kuti minyengetero yenyu irege kudziviswa.+  Pakupedzisira, imi mose ivai nokufunga kwakafanana,+ muchinzwirana ngoni, muchidanana kwazvo sehama, muchinzwirana tsitsi kwazvo,+ muchizvininipisa,+  musingatsivi zvinokuvadza nezvinokuvadza+ kana kutuka nokutuka,+ asi, panzvimbo paizvozvo mukomborere,+ nokuti makadanirwa izvozvo, kuti mugare nhaka yokukomborerwa. 10  Nokuti, “iye anoda upenyu nokuona mazuva akanaka,+ ngaadzore rurimi+ rwake pane zvakaipa nemiromo yake pakutaura zvokunyengera,+ 11  asi ngaabve pane zvakaipa+ aite zvakanaka; ngaatsvake rugare arutevere.+ 12  Nokuti maziso+ aJehovha ari pane vakarurama, uye nzeve dzake dziri pakuteterera kwavo;+ asi chiso chaJehovha chinovenga vaya vanoita zvinhu zvakaipa.”+ 13  Chokwadi, ndiani angakukuvadzai kana mukashingairira zvakanaka?+ 14  Asi kunyange kana mukatamburira kururama, muchafara.+ Zvisinei, musatya chinhu chavanotya,+ uyewo musadedera.+ 15  Asi tsvenesai Kristu saShe mumwoyo menyu,+ muchigara makagadzirira kuzvidzivirira+ kune munhu wose anokubvunzai chikonzero chetariro iri mamuri, asi muchiita izvozvo nounyoro+ noruremekedzo rukuru. 16  Ivai nehana yakanaka,+ kuti pachinhu chavanokupomerai, vaya vanozvidza mufambiro wenyu wakanaka sevateveri vaKristu+ vanyare.+ 17  Nokuti zviri nani kuti mutambure nokuti muri kuita zvakanaka,+ kana kuri kuda kwaMwari, pane kuti mutambure nokuti muri kuita zvakaipa.+ 18  Chokwadi, kunyange Kristu akafira zvivi kamwe chete zvachose,+ iye munhu akarurama nokuda kwevasina kururama,+ kuti akutungamirirei kuna Mwari,+ iye achiurayiwa panyama,+ asi achiitwa mupenyu mumudzimu.+ 19  Nokudaro iye akaenda, akaparidzira midzimu yaiva mujeri,+ 20  yakanga isina kuteerera+ kare kushivirira kwaMwari+ pakwakanga kuchiri kumirira mumazuva aNoa, areka payakanga ichiri kuvakwa,+ umo vanhu vashoma, iyo mweya misere, yakatakurwa yakachengeteka nomumvura.+ 21  Chinhu chakafanana neichi chiri kukuponesaiwo+ zvino, irwo rubhabhatidzo, (rusiri kubviswa kwetsvina yenyama, asi kukumbira hana yakanaka kunoitwa kuna Mwari,)+ pachishandiswa rumuko rwaJesu Kristu.+ 22  Iye akaenda kudenga uye iye zvino ari kuruoko rworudyi rwaMwari;+ uye ngirozi+ nevane chiremera nevane masimba zvakaiswa pasi pake naMwari.+

Mashoko Emuzasi