1 Petro 2:1-25

2  Naizvozvo, bvisai zvakaipa+ zvose nemanomano ose nounyengeri neshanje nokunyeya kwemarudzi ose,+  uye, sevacheche+ vachangobva kuberekwa, pangai mukaka+ usina kushatiswa weshoko raMwari, kuti mukure nawo muzoponeswa,+  chero bedzi makaravira kuti Ishe ane mutsa.+  Muchiuya kwaari sokunge muri kuuya kudombo+ benyu, chokwadi rakarambwa+ nevanhu,+ asi rakasarudzwa, rinokosha kuna Mwari,+  sematombo mapenyu imiwo muri kuvakwa kuti muve imba yomudzimu+ nokuda kwoupristi hutsvene, kuti nokuna Jesu Kristu mupe zvibayiro zvomudzimu+ zvinogamuchirika kuna Mwari.+  Nokuti muRugwaro zvirimo zvinoti: “Tarirai! Ndiri kuisa muZiyoni dombo, rakasarudzwa, dombo renheyo repakona, rinokosha; uye hapana munhu anotenda mariri angambosvika pakuora mwoyo.”+  Naizvozvo, iye anokosha kwamuri, nokuti muri vatendi; asi kune vaya vasingatendi, “dombo iroro rakarambwa nevavaki+ razova musoro wekona,”+  uye “dombo rokugumbura uye dombo guru remhosva.”+ Ava vari kugumburwa nokuti havateereri shoko. Vakatarirwawo izvozvi.+  Asi imi muri “dzinza rakasarudzwa, upristi hwoumambo, rudzi rutsvene,+ vanhu vake chaivo,+ kuti muzivise kwose kwose kunaka”+ kwouya akakudanai kuti mubve murima mupinde muchiedza chake chinoshamisa.+ 10  Nokuti maimbova musiri rudzi, asi zvino mava rudzi rwaMwari;+ maiva vaya vakanga vasina kunzwirwa ngoni, asi zvino mava vaya vakanzwirwa ngoni.+ 11  Vadiwa, ndinokurayirai sevatorwa uye vagari venguva duku+ kuti murambe muchirega zvinodiwa nenyama,+ uko kunoramba kuchirwisana nomweya.+ 12  Mufambiro wenyu ngauve wakanaka pakati pemamwe marudzi,+ kuti, pachinhu chavanokupomerai sevanhu vanoita zvakaipa, vakudze Mwari pazuva rokuongorora+ kwake nokuda kwemabasa enyu akanaka+ avanoona. 13  Zviisei pasi+ pechinhu chose chakaitwa nomunhu+ nokuda kwaShe: angava mambo+ somukuru 14  kana magavhuna seanotumwa naye kuti arange vanoita zvakaipa uye kuti arumbidze vanoita zvakanaka.+ 15  Nokuti izvozvo ndizvo zvinoda Mwari, kuti nokuita zvakanaka munyaradze kutaura kwokusaziva kwemapenzi.+ 16  Ivai sevanhu vakasununguka,+ asi muchiva norusununguko rwenyu kwete sechinhu chokufukidzisa zvakaipa,+ asi sevaranda vaMwari.+ 17  Kudzai vanhu vemarudzi ose,+ idai sangano rose rehama,+ ityai Mwari,+ kudzai mambo.+ 18  Vashandi vomudzimba ngavazviise pasi+ pavanatenzi vavo nokutya kwose kwakakodzera,+ kwete kune vakanaka nevanonzwisisa chete, asiwo kune vaya vakaoma kufadza. 19  Nokuti kana mumwe munhu achitsungirira zvinhu zvinoshungurudza uye achitambura zvisina kukodzera nokuda kwehana yake kuna Mwari, ichi chinhu chinofadza kwaari Iye.+ 20  Nokuti munorumbidzirweiko, kana muchiti mukatadza morohwa nembama, uye motsungirira?+ Asi, kana muchiti mukaita zvakanaka motambura+ uye mozvitsungirira, ichi chinhu chinofadza Mwari.+ 21  Chokwadi, makadanirwa izvozvi, nokuti kunyange Kristu akakutambudzikirai,+ achikusiyirai muenzaniso kuti munyatsotevera tsoka dzake.+ 22  Haana kuita chivi,+ uyewo unyengeri hahuna kuwanikwa mumuromo make.+ 23  Paakanga achitukwa,+ haana kutanga kutukawo.+ Paakanga achitambura,+ haana kutanga kutyisidzira, asi akaramba achizviisa kune uya+ anotonga zvakarurama. 24  Iye akatakura zvivi+ zvedu mumuviri wake padanda,+ kuti tirege zvivi+ uye tiraramire kururama. Uye “makaporeswa nemaronda ake.”+ 25  Nokuti makanga makaita semakwai, akarasika;+ asi zvino madzokera kumufudzi+ nomutariri wemweya yenyu.

Mashoko Emuzasi