Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

1 Petro 1:1-25

1  Petro, muapostora+ waJesu Kristu, kuvagari venguva duku+ vakapararira+ muPontasi, Garatiya, Kapadhokiya,+ Ezhiya, neBhitiniya, kune vakasarudzwa+  maererano nokufanoziva kwaMwari Baba,+ nokutsveneswa nomudzimu,+ kuti vateerere uye vasaswe+ ropa raJesu Kristu:+ Mutsa usina kukodzera kuwanwa norugare ngazviwedzerwe kwamuri.+  Mwari, Baba vaShe wedu Jesu Kristu ngaarumbidzwe,+ nokuti maererano nengoni dzake huru akatibereka patsva+ kuti tive netariro mhenyu+ nokumuka+ kwaJesu Kristu kubva kuvakafa,  kuti tive nenhaka isingaori isina kusvibiswa uye isingasvavi.+ Makaichengeterwa kudenga,+  imi muri kuchengetedzwa nesimba raMwari nokutenda+ nokuda kworuponeso+ rwakagadzirira kuratidzwa+ munguva yokupedzisira.+  Muri kufara zvikuru muna izvozvi, kunyange kwenguva duku panguva ino, kana zvichifanira kudaro, mave muchishungurudzwa nemiedzo yakasiyana-siyana,+  kuti kutenda kwenyu kwakaedzwa,+ kunokosha zvikuru kupfuura ndarama inoparara pasinei nokuedzwa kwayo nomoto,+ kuwanikwe kuri chinhu chinoita kuti pave nokurumbidzwa nokubwinya nokukudzwa pakuratidzwa+ kwaJesu Kristu.  Kunyange musina kumbomuona, munomuda.+ Kunyange musiri kumuona panguva ino, munotenda maari uye muri kufara zvikuru nomufaro usingatauriki unoshamisa,  zvamunogamuchira mugumo wokutenda kwenyu, iko kuponeswa kwemweya yenyu.+ 10  Kubvunzisisa nokunyatsoongorora+ pamusoro pokuponeswa ikoku zvakaitwa nevaprofita avo vakaprofita+ pamusoro pomutsa usina kukodzera kuwanwa wamakaitirwa.+ 11  Vakaramba vachitsvaka kuti mwaka+ upi chaiwo kana kuti mwaka worudzii wakanga uchiratidzwa nomudzimu+ waiva mavari pamusoro paKristu+ pawakanga uchifanopupura pamusoro pokutambura kuzhinji kwaKristu+ uye pamusoro pokukudzwa+ kwaizotevera izvi. 12  Ivo vakaratidzwa kuti, vakanga vasingazvishumiri pachavo,+ asi vaishumira imi zvinhu zvakaziviswa+ kwamuri neavo vakazivisa mashoko akanaka kwamuri nomudzimu mutsvene+ wakatumirwa uchibva kudenga. Ngirozi dzinoda kunyatsotarira muzvinhu izvozvi.+ 13  Nokudaro gadzirirai pfungwa dzenyu nokuda kwebasa rakaoma,+ nyatsosvinurirai;+ isai tariro yenyu pamutsa usina kukodzera kuwanwa+ uchaunzwa kwamuri pakuratidzwa+ kwaJesu Kristu. 14  Sevana vanoteerera, regai kuzvienzanisa+ maererano nokuchiva kwamaimbova nakwo kare pakusaziva kwenyu, 15  asi, maererano noMutsvene akakudanai, imi ivaiwo vatsvene pamufambiro wenyu wose,+ 16  nokuti zvakanyorwa kuti: “Munofanira kuva vatsvene, nokuti ini ndiri mutsvene.”+ 17  Uyezve, kana muchidana pana Baba vanotonga vasingasaruri+ maererano nebasa romumwe nomumwe, zvibatei nokutya+ panguva yamunenge muri vatorwa.+ 18  Nokuti munoziva kuti hamuna kununurwa+ nezvinhu zvinoora,+ nesirivha kana ndarama, pamufambiro wenyu usina zvibereko wamakagamuchira netsika yakabva kumadzitateguru enyu. 19  Asi neropa rinokosha,+ rakafanana neregwayana risina gwapa uye risina ruvara,+ iro raKristu.+ 20  Chokwadi, akafanozivikanwa nyika isati yavambwa,+ asi akaratidzwa pachena pamugumo wenguva dzacho nokuda kwenyu+ 21  nokwaari imi munotenda muna Mwari,+ uyo akamumutsa kubva kuvakafa+ akamupa kubwinya;+ kuti kutenda kwenyu netariro zvive muna Mwari.+ 22  Zvino zvamakanatsa+ mweya yenyu nokuteerera kwenyu chokwadi zvichiguma nokudanana kwenyu kwazvo sehama kusina unyengeri,+ dananai kwazvo zvichibva pamwoyo.+ 23  Nokuti hamuna kuberekwa patsva+ nembeu+ inoora,+ asi isingaori,+ pachishandiswa shoko+ raMwari mupenyu uye anogara nokusingaperi.+ 24  Nokuti “vanhu vose vakaita souswa, uye runako rwavo rwose rwakaita seruva rouswa;+ uswa hunooma, uye ruva rinowira pasi,+ 25  asi shoko raJehovha rinogara nokusingaperi.”+ Naizvozvo, iri ndiro “shoko,”+ ramakaziviswa+ zvichinzi mashoko akanaka.

Mashoko Emuzasi