1 Makoronike 9:1-44

9  Zvino vaIsraeri vose vakanyorwa maererano nemadzinza avo;+ vakanyorwa muBhuku reMadzimambo aIsraeri. VaJudha vakatapwa+ vakaendeswa kuBhabhironi nokuda kwokusatendeka kwavo.  Vagari vokutanga vaiva munhaka yavo mumaguta avo vaiva vaIsraeri,+ vapristi,+ vaRevhi+ nevaNetinimu.+  MuJerusarema+ maigara vamwe vanakomana vaJudha+ nevamwe vanakomana vaBhenjamini+ nevamwe vanakomana vaEfremu nevaManase:  Utai mwanakomana waAmihudhi mwanakomana waOmri mwanakomana waImri mwanakomana waBhani, wevanakomana vaPerezi+ mwanakomana waJudha.+  KuvaShiro,+ kwaiva naAsaya aiva dangwe nevanakomana vake.  Kuvanakomana vaZera+ kwaiva naJeueri, nehama dzavo mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe.  Kuvanakomana vaBhenjamini kwaiva naSaruu mwanakomana waMeshuramu mwanakomana waHodhavhiya mwanakomana waHasenua,  naIbneya mwanakomana waJerohamu, naEraa mwanakomana waUzai mwanakomana waMikri, naMeshuramu mwanakomana waShefatiya mwanakomana waReueri mwanakomana waIbnija.  Hama dzavo maererano nemadzinza avo dzaiva mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nevatanhatu. Vose ava vaiva varume vakuru vemadzibaba maererano neimba yemadzitateguru avo. 10  Kuvapristi kwaiva naJedhaya naJehoyaribhi naJakini,+ 11  naAzariya+ mwanakomana waHirikiya mwanakomana waMeshuramu mwanakomana waZadhoki mwanakomana waMerayoti mwanakomana waAhitubhu, mutungamiriri weimba yaMwari wechokwadi, 12  naAdhaya mwanakomana waJerohamu mwanakomana waPashuri mwanakomana waMarikija, naMaasai mwanakomana waAdhieri mwanakomana waJazera mwanakomana waMeshuramu mwanakomana waMeshiremiti+ mwanakomana waImeri, 13  nehama dzavo, vakuru veimba yemadzitateguru avo, varume vaiva nesimba vaikwanisa+ kuita basa reimba yaMwari wechokwadi, chiuru nemazana manomwe nemakumi matanhatu. 14  KuvaRevhi kwaiva naShemaya mwanakomana waHashubhu mwanakomana waAzrikamu mwanakomana waHashabhiya+ wokuvanakomana vaMerari; 15  naBhakbhakari, Hereshi naGarari, naMataniya+ mwanakomana waMaika+ mwanakomana waZikri+ mwanakomana waAsafi,+ 16  naObhadhiya mwanakomana waShemaya+ mwanakomana waGarari mwanakomana waJedhutuni,+ naBherekiya mwanakomana waAsa mwanakomana waErikana, aigara mumisha yevaNetofa.+ 17  Vachengeti vemagedhi+ vaiva Sharumu+ naAkubhu naTarimoni naAhimani nehama yavo Sharumu, aiva mukuru wacho, 18  uye kusvikira panguva iyoyo aiva pagedhi ramambo+ nechokumabvazuva. Ava ndivo vaiva vachengeti vemagedhi emisasa yevanakomana vaRevhi.+ 19  Sharumu mwanakomana waKore mwanakomana waEbhiyasafi+ mwanakomana+ waKora+ nehama dzake dzeimba yababa vake vaKora,+ vaitarisira zvaifanira kuitwa zvebasa racho, vachengeti vemasuo+ etende, uye madzibaba avo aitarisira musasa waJehovha, vachengeti vepanopindwa napo. 20  Finiyasi+ mwanakomana waEriyezari+ ndiye aiva mutungamiriri wavo kare. Jehovha aiva naye.+ 21  Zekariya+ mwanakomana waMesheremiya aiva muchengeti wegedhi repasuo retende rokusanganira. 22  Vose vakanga vasarudzwa kuti vave vachengeti vemagedhi pazvikumbaridzo vaiva mazana maviri negumi nevaviri. Vaiva mumisha+ yavo maererano nokunyorwa kwemadzinza avo.+ Ava ndivo vakagadzwa naDhavhidhi+ naSamueri muoni+ pabasa ravo raida kuvimbika.+ 23  Ivo nevanakomana vavo vaitarisira magedhi eimba yaJehovha, iyo imba yetende, vachiita basa rokurinda.+ 24  Vachengeti vemagedhi vaiva kumativi mana, kumabvazuva,+ kumavirira,+ kuchamhembe+ nokumaodzanyemba.+ 25  Hama dzavo dzaiva mumisha yadzo dzaifanira kuuya kwemazuva manomwe,+ pamwe chete navo, panguva nenguva. 26  Nokuti pabasa raida kuvimbika paiva nevarume vana vaiva nesimba pane vaichengeta magedhi. Ivo vaiva vaRevhi, uye vaitarisira dzimba dzokudyira+ nepfuma+ yeimba yaMwari wechokwadi. 27  Vaipedza usiku vari kumativi ose eimba yaMwari wechokwadi; nokuti vaiita basa rokurinda,+ vaitarisira kiyi, kuti vavhure mangwanani oga oga.+ 28  Vamwe vavo vaitarisira midziyo+ yebasa racho, nokuti vaiipinza ichiverengwa uye vaiibudisa ichiverengwa. 29  Vamwe vavo vaiva varume vakagadzwa kuti vatarisire midziyo nokutarisira midziyo mitsvene+ yose nokutarisira furawa yakatsetseka+ newaini+ nemafuta+ nezvinonhuhwirira zvichena+ nemafuta ebharisamu.+ 30  Vamwe vevanakomana vevapristi vaigadzira muvhenganiswa wemafuta+ ebharisamu. 31  Matitiya wokuvaRevhi, aiva dangwe raSharumu+ muKora, aiva pabasa raida kuvimbika rokutarisira zvinhu zvaibikirwa mumapani.+ 32  Vamwe vanakomana vevaKohati, hama dzavo, vaitarisira zvingwa zvakaturikidzaniswa,+ kuti vazvigadzire sabata rimwe nerimwe.+ 33  Ava ndivo vaiva vaimbi,+ vakuru vemadzibaba evaRevhi vaiva mudzimba dzokudyira,+ vaya vaisapiwa rimwe basa;+ nokuti vaifanira kuva pabasa ravo masikati nousiku.+ 34  Ava ndivo vaiva vakuru vemadzibaba evaRevhi nemadzinza avo, vaiva vatungamiriri. Ava ndivo vaigara muJerusarema.+ 35  Baba vaGibhiyoni, Jeyieri, vaigara muGibhiyoni.+ Mudzimai wavo ainzi Maaka. 36  Mwanakomana wake, wedangwe, aiva Abdhoni, naZuri naKishi naBhaari naNeri naNadhabhi, 37  naGedhori naAhiyo naZekariya+ naMikroti. 38  Mikroti akabereka Shimeyamu. Ivo pamwe chete nehama dzavo ndivo vaigara pakatarisana nedzimwe hama dzavo muJerusarema. 39  Neri+ akabereka Kishi;+ Kishi akabereka Sauro;+ Sauro akabereka Jonatani+ naMariki-shua+ naAbhinadhabhi+ naEshbhaari.+ 40  Mwanakomana waJonatani aiva Meribhi-bhaari.+ Meribhi-bhaari akabereka Mika.+ 41  Vanakomana vaMika vaiva Pitoni naMereki naTareya naAhazi.+ 42  Ahazi akabereka Jara; Jara akabereka Aremeti naAzmavheti naZimri. Zimri akabereka Moza. 43  Moza akabereka Bhineya aiva nomwanakomana ainzi Refaya,+ aiva nomwanakomana ainzi Ereasa, aiva nomwanakomana ainzi Azeri. 44  Azeri aiva nevanakomana vatanhatu uye aya ndiwo aiva mazita avo: Azrikamu, Bhokeru naIshmaeri naSheariya naObhadhiya naHanani. Ava ndivo vaiva vanakomana vaAzeri.+

Mashoko Emuzasi