Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

1 Makoronike 8:1-40

8  Bhenjamini+ akabereka Bhira,+ dangwe rake, Ashbheri+ wechipiri naAhara+ wechitatu,  Noha+ wechina naRafa wechishanu.  Bhira akava nevanakomana, Adhari naGera+ naAbhihudhi,  naAbhishua naNaamani naAhoa,  naGera naShefufani+ naHuramu.+  Ava ndivo vaiva vanakomana vaEhudhi. Ndivo vaiva vakuru vedzimba dzemadzitateguru dzevagari vomuGebha,+ uye vakavatapa vachivaendesa kuManahati.  Naamani naAhija; uye Gera—ndiye akavatapa, akabereka Aza naAhihudhi.  Shaharaimu akabereka vana munyika+ yeMoabhi, pashure pokunge adzinga vanhu. Madzimai ake aiva Hushimu naBhaara.  Nomudzimai wake Hodheshi, akabereka Jobhabhu naZibhiya naMesha naMarikamu, 10  naJeuzi naSakiya naMima. Ava ndivo vaiva vanakomana vake, vakuru vedzimba dzemadzitateguru. 11  Uye naHushimu, iye akabereka Abhitubhu naEripaari. 12  Vanakomana vaEripaari vaiva Ebheri naMishamu naShemedhi, uya akavaka Ono+ neRodhi+ nemataundi aiva pasi paro, 13  naBheria naShema. Ava ndivo vaiva vakuru vedzimba dzemadzitateguru, dzevagari vomuAijaroni.+ Ava ndivo vakadzinga vagari vomuGati. 14  Kwaiva naAhiyo, Shashaki naJeremoti, 15  naZebhadhiya naAradhi naEdheri, 16  naMikaeri naIshpa naJoha, vanakomana vaBheria,+ 17  naZebhadhiya naMeshuramu naHizki naHebheri, 18  naIshmerai naIzriya naJobhabhu, vanakomana vaEripaari, 19  naJakimu naZikri naZabdhi, 20  naErienai naZiretai naErieri, 21  naAdhaya naBheraya naShimrati, vanakomana vaShimei,+ 22  naIshpani naEbheri naErieri, 23  naAbdhoni naZikri naHanani, 24  naHananiya naEramu naAnatotija, 25  naIfidheya naPenueri, vanakomana vaShashaki, 26  naShamsherai naShehariya naAtariya, 27  naJaareshiya naEriya naZikri, vanakomana vaJerohamu. 28  Ava ndivo vaiva vakuru vedzimba dzemadzitateguru nemadzinza avo, vaiva vakuru. Ava ndivo vaigara muJerusarema.+ 29  Baba vaGibhiyoni,+ Jeyieri, vaigara muGibhiyoni, uye mudzimai wavo ainzi Maaka.+ 30  Mwanakomana wake wedangwe, aiva Abdhoni, naZuri naKishi naBhaari naNadhabhi,+ 31  naGedhori naAhiyo naZekeri.+ 32  Mikroti akabereka Shimeya.+ Ava pamwe chete nehama dzavo ndivo vaigara pakatarisana nedzimwe hama dzavo muJerusarema. 33  Neri+ akabereka Kishi;+ Kishi akabereka Sauro;+ Sauro akabereka Jonatani+ naMariki-shua+ naAbhinadhabhi+ naEshbhaari.+ 34  Mwanakomana waJonatani aiva Meribhi-bhaari. Meribhi-bhaari+ akabereka Mika.+ 35  Vanakomana vaMika vaiva Pitoni naMereki naTarea+ naAhazi. 36  Ahazi akabereka Jehoadha; Jehoadha akabereka Aremeti naAzmavheti naZimri. Zimri akabereka Moza; 37  Moza akabereka Bhineya, aiva nomwanakomana ainzi Rafaa,+ aiva nomwanakomana ainzi Ereyasa, aiva nomwanakomana ainzi Azeri. 38  Azeri aiva nevanakomana vatanhatu, uye aya ndiwo aiva mazita avo: Azrikamu, Bhokeru naIshmaeri naSheariya naObhadhiya naHanani. Vose ava ndivo vaiva vanakomana vaAzeri. 39  Vanakomana vaEsheki hama yake vaiva Uramu dangwe rake, Jeushi wechipiri naErifereti wechitatu. 40  Vanakomana vaUramu vakava varume vakashinga,+ vaiva nesimba, vaikunga uta,+ uye vaiva nevanakomana vazhinji+ nevazukuru, zana nemakumi mashanu. Vose ava vaibva kuvanakomana vaBhenjamini.

Mashoko Emuzasi