Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

1 Makoronike 7:1-40

7  Zvino vanakomana vaIsakari vaiva Tora+ naPua,+ Jashubhi naShimroni,+ vari vana.  Vanakomana vaTora vaiva Uzai naRefaya naJerieri naJamai naIbsamu naShemueri, vakuru veimba yemadzitateguru avo. KwaTora kwaiva nevarume vakashinga, vaiva nesimba, maererano nemadzinza avo. Kuwanda kwavo mumazuva aDhavhidhi+ kwaiva zviuru makumi maviri nezviviri nemazana matanhatu.  Vanakomana vaUzai vaiva Izrahiya; uye vanakomana vaIzrahiya vaiva Mikaeri naObhadhiya naJoeri, Ishiya, , vashanu, vose vari vakuru.  Vaiva nevarwi veuto rehondo, zviuru makumi matatu nezvitanhatu, maererano nemadzinza avo, maererano neimba yemadzitateguru avo, nokuti vaiva nemadzimai nevanakomana vazhinji.+  Hama dzavo dzemhuri dzose dzaIsakari dzaiva varume vakashinga, vaiva nesimba,+ zviuru makumi masere nezvinomwe maererano nokunyorwa kwemadzinza avo ose.+  Vanakomana vaBhenjamini+ vaiva Bhira+ naBhekeri+ naJedhiyaeri,+ vari vatatu.  Vanakomana vaBhira+ vaiva Ezbhoni naUzai naUzieri naJerimoti naIrii, vari vashanu, vakuru veimba yemadzitateguru avo, varume vakashinga, vaiva nesimba; uye vaiva zviuru makumi maviri nezviviri nemakumi matatu nevana maererano nokunyorwa kwemadzinza avo.+  Vanakomana vaBhekeri vaiva Zemira naJoashi naEriyezeri naErioenai naOmri naJeremoti naAbhija naAnatoti naAremeti, vose ava vaiva vanakomana vaBhekeri.  Vakuru veimba yemadzitateguru avo, varume vakashinga, vaiva nesimba, vakanyorwa maererano nemadzinza avo,+ maererano nemhuri dzavo, vaiva zviuru makumi maviri nemazana maviri. 10  Vanakomana vaJedhiyaeri+ vaiva Bhirihani; uye vanakomana vaBhirihani vaiva Jeushi naBhenjamini naEhudhi naKenaana naZetani naTashishi naAhishahari. 11  Vose ava vaiva vanakomana vaJedhiyaeri, maererano nevakuru vemadzitateguru avo, varume vaiva vakashinga, vaiva nesimba,+ zviuru gumi nezvinomwe nemazana maviri vaienda kunorwa. 12  VaShupimu+ nevaHupimu+ vaiva vanakomana vaIri;+ vaHushimu vaiva vanakomana vaAheri. 13  Vanakomana vaNaftari+ vaiva Jazieri+ naGuni+ naJezeri naSharumu,+ vanakomana vaBhiriha.+ 14  Vanakomana vaManase+ vaiva Asrieri, akaberekwa nomurongo wake muSiriya. (Akabereka Makiri+ baba vaGiriyedhi. 15  Makiri akawana mudzimai kwaHupimu naShupimu, uye hanzvadzi yake yainzi Maaka.) Wechipiri ainzi Zerofehadhi,+ asi Zerofehadhi akava nevanasikana.+ 16  Kwapera nguva yakati, Maaka, mudzimai waMakiri, akabereka mwanakomana akamutumidza kuti Pereshi; uye munun’una wake ainzi Shereshi; uye vanakomana vake vaiva Uramu naRekemu. 17  Vanakomana vaUramu vaiva Bhedhani. Ava ndivo vaiva vanakomana vaGiriyedhi mwanakomana waMakiri mwanakomana waManase. 18  Hanzvadzi yake yaiva Hamoreketi. Akabereka Ishihodhi naAbhi-ezeri+ naMahra. 19  Vanakomana vaShemidha vaiva Ahiyani naShekemu naRiki naAniyamu. 20  Vanakomana vaEfremu+ vaiva Shutera+ nomwanakomana wake Bheredhi nomwanakomana wake Tahati nomwanakomana wake Ereyadha nomwanakomana wake Tahati, 21  nomwanakomana wake Zabhadhi nomwanakomana wake Shutera naEzeri naEreyadhi. Varume vokuGati+ vakaberekerwa munyika yacho vakavauraya nokuti vakauya kuzotora zvipfuwo zvavo. 22  Efremu baba vavo vakachema kwemazuva mazhinji,+ hama dzavo dzikaramba dzichiuya kuzovanyaradza. 23  Pashure paizvozvo, akarara nomudzimai wake, iye akava nepamuviri,+ akabereka mwanakomana. Asi akamutumidza kuti Bheria, nokuti mukadzi wacho akava mumba make pamaiva nedambudziko.+ 24  Mwanasikana wake aiva Sheera, akavaka Bheti-horoni,+ rokuzasi+ nerokumusoro,+ neUzeni-sheera. 25  Kwaiva nomwanakomana wake Refa, naReshefi, nomwanakomana wake Tira, nomwanakomana wake Tahani, 26  nomwanakomana wake Radhani, nomwanakomana wake Amihudhi, nomwanakomana wake Erishama, 27  nomwanakomana wake Nuni,+ nomwanakomana wake Jehoshua.+ 28  Nhaka yavo nenzvimbo dzavo dzavaigara dzaiva muBheteri+ nomumataundi aiva pasi paro, kumabvazuva kwaiva neNaarani,+ kumavirira kwaiva neGezeri+ nemataundi aiva pasi paro, neShekemu+ nemataundi aiva pasi paro kusvikira kuGaza nemataundi aiva pasi paro; 29  uye pedyo nevanakomana vaManase paiva neBheti-sheyani+ nemataundi aiva pasi paro, Taanaki+ nemataundi aiva pasi paro, Megidho+ nemataundi aiva pasi paro, Dhori+ nemataundi aiva pasi paro. Umu ndimo maigara vanakomana vaJosefa,+ mwanakomana waIsraeri. 30  Vanakomana vaAsheri+ vaiva Imnaa+ naIshvha naIshvhi+ naBheria;+ uye hanzvadzi yavo yaiva Sera. 31  Vanakomana vaBheria vaiva Hebheri naMarikieri, aiva baba vaBhizaiti. 32  Hebheri akabereka Jafreti naShomeri naHotamu, nehanzvadzi yavo Shua. 33  Vanakomana vaJafreti vaiva Pasaki naBhimihari naAshvhati. Ava ndivo vaiva vanakomana vaJafreti. 34  Vanakomana vaShemeri vaiva Ahi naRoga, Jehubha naAramu. 35  Vanakomana vehama yake Heremu vaiva Zofa naImna naShereshi naAmari. 36  Vanakomana vaZofa vaiva Sua naHaneferi naShuari naBherai naImraa, 37  Bhezeri naHodhi naShaama naShirisha naItrani naBheera. 38  Vanakomana vaJeteri vaiva Jefune naPispa naAra. 39  Vanakomana vaUra vaiva Araa naHanieri naRiziya. 40  Vose ava ndivo vaiva vanakomana vaAsheri, vakuru+ veimba yemadzitateguru, vakasarudzwa, varume vaiva vakashinga,+ vaiva nesimba, vakuru vemachinda; uye vakanga vakanyorwa muuto nokuda kwehondo maererano nemadzinza avo.+ Vaiva varume zviuru makumi maviri nezvitanhatu.+

Mashoko Emuzasi