1 Makoronike 3:1-24

3  Ava ndivo vaiva vanakomana vaDhavhidhi+ vaakaberekerwa ari muHebroni:+ dangwe racho raiva Amnoni,+ akaberekwa naAhinoamu+ mukadzi muJezreeri,+ wechipiri aiva Dhanieri, akaberekwa naAbhigairi+ mukadzi muKameri,+  wechitatu aiva Absaromu+ mwanakomana waMaaka+ mwanasikana waTarimai+ mambo wokuGeshuri,+ wechina aiva Adhonija+ mwanakomana waHagiti,+  wechishanu aiva Shefatiya, akaberekwa naAbhitari,+ wechitanhatu aiva Itreyamu, akaberekwa naEgra+ mudzimai wake.  Akaberekerwa vatanhatu ari muHebroni; uye akatonga ari imomo kwemakore manomwe nemwedzi mitanhatu, uye kwemakore makumi matatu nematatu akatonga ari muJerusarema.+  Ava ndivo vaakaberekerwa ari muJerusarema:+ Shimea+ naShobhabhu+ naNatani+ naSoromoni,+ vanokwana vana vakaberekwa naBhati-shebha+ mwanasikana waAmieri,+  uye Ibhari+ naErishama+ naErifereti,+  naNoga naNefegi naJafiya,+  naErishama+ naEriyadha naErifereti,+ vari vapfumbamwe,  ava ndivo vanakomana vose vaDhavhidhi, tisingabatanidzi vanakomana vevarongo, naTamari+ hanzvadzi yavo. 10  Mwanakomana waSoromoni aiva Rehobhoamu,+ aiva nomwanakomana ainzi Abhija,+ aiva nomwanakomana ainzi Asa,+ aiva nomwanakomana ainzi Jehoshafati,+ 11  aiva nomwanakomana ainzi Jehoramu,+ aiva nomwanakomana ainzi Ahaziya,+ aiva nomwanakomana ainzi Jehoashi,+ 12  aiva nomwanakomana ainzi Amaziya,+ aiva nomwanakomana ainzi Azariya,+ aiva nomwanakomana ainzi Jotamu,+ 13  aiva nomwanakomana ainzi Ahazi,+ aiva nomwanakomana ainzi Hezekiya,+ aiva nomwanakomana ainzi Manase,+ 14  aiva nomwanakomana ainzi Amone,+ aiva nomwanakomana ainzi Josiya.+ 15  Vanakomana vaJosiya vaiva, wedangwe Johanani, wechipiri Jehoyakimu,+ wechitatu Zedhekiya,+ wechina Sharumu. 16  Vanakomana vaJehoyakimu vaiva, mwanakomana wake Jekoniya,+ aiva nomwanakomana ainzi Zedhekiya. 17  Vanakomana vaJekoniya paaiva musungwa vaiva mwanakomana wake Sheatiyeri+ 18  naMarikiramu naPedhaya naShenazari, Jekamiya, Hoshama naNedhabhiya. 19  Vanakomana vaPedhaya vaiva Zerubhabheri+ naShimei; vanakomana vaZerubhabheri vaiva Meshuramu naHananiya (hanzvadzi yavo yaiva Sheromiti); 20  naHashubha naOheri naBherekiya naHasadhiya, Jushabhi-hesedhi, vari vashanu. 21  Vanakomana vaHananiya vaiva Peratiya+ naJeshaya, vanakomana vaJeshaya vaiva Refaya, vanakomana vaRefaya vaiva Arnani, vanakomana vaArnani vaiva Obhadhiya, vanakomana vaObhadhiya vaiva Shekaniya; 22  vanakomana vaShekaniya, Shemaya, vanakomana vaShemaya, Hatushi naIgari naBhariya naNeariya naShafati, vari vatanhatu. 23  Vanakomana vaNeariya vaiva Erioenai naHizkiya naAzrikamu, vari vatatu. 24  Vanakomana vaErioenai vaiva Hodhavhiya naEriyashibhi naPeraya naAkubhu naJohanani naDheraya naAnanai, vari vanomwe.

Mashoko Emuzasi