Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

1 Makoronike 26:1-32

26  Mapoka evachengeti vemagedhi aiva aya:+ PavaKora+ paiva naMesheremiya+ mwanakomana waKore wevanakomana vaAsafi.  Mesheremiya aiva nevanakomana ava: Zekariya ndiye aiva dangwe, Jedhiyaeri ari wechipiri, Zebhadhiya ari wechitatu, Jatinieri ari wechina,  Eramu ari wechishanu, Jehohanani ari wechitanhatu, Erieho-enai ari wechinomwe.  Obhedhi-edhomu+ aiva nevanakomana ava: Shemaya ndiye aiva dangwe, Jehozabhadhi ari wechipiri, Joa ari wechitatu, Sakari ari wechina, Netaneri ari wechishanu,  Amieri ari wechitanhatu, Isakari ari wechinomwe, Peuretai ari wechisere; nokuti Mwari akanga amukomborera.+  Mwanakomana wake Shemaya akaberekerwa vanakomana vakanga vari vatongi veimba yababa vavo, nokuti vakanga vari varume vaikwanisa, vaiva nesimba.  Vanakomana vaShemaya, Otini naRefaeri naObhedhi, Erizabhadhi, aiva nehama dzaiva varume vaikwanisa, Erihu naSemakiya.  Ava vose vaiva vevanakomana vaObhedhi-edhomu, ivo nevanakomana vavo nehama dzavo, varume vaikwanisa vaiva nesimba rokuita basa, makumi matanhatu nevaviri vakanga vari vaObhedhi-edhomu.  Mesheremiya+ aiva nevanakomana nehama, varume vaikwanisa, gumi nevasere. 10  Hosa wevanakomana vaMerari aiva nevanakomana. Shimri ndiye aiva mukuru, nokuti baba vake vakamugadza kuti ave mukuru+ kunyange akanga asiri dangwe;+ 11  Hirikiya ari wechipiri, Tebhariya ari wechitatu, Zekariya ari wechina. Vanakomana vose nehama dzaHosa vaiva gumi nevatatu. 12  Pamapoka aya evachengeti vemagedhi, vakuru vacho vaiva nemabasa akangoita seaiitwa nehama dzavo,+ okushumira paimba yaJehovha. 13  Naizvozvo vakakanda mijenya+ nokuda kwevaduku zvakangofanana nevakuru maererano nedzimba dzemadzibaba+ avo, nokuda kwemagedhi akasiyana-siyana. 14  Mujenya wokumabvazuva wakabva wabata Sheremiya.+ Vakakanda mijenya nokuda kwomwanakomana wake Zekariya,+ gurukota+ raiva noungwaru, mugove wake ukabuda uri wokuchamhembe.+ 15  Obhedhi-edhomu akava nowake kumaodzanyemba, uye vanakomana vake+ vakava nematura.+ 16  Shupimu naHosa+ vakava nowavo kumavirira pedyo neGedhi reShareketi pedyo nomugwagwa mukuru unokwidza kumusoro, boka revarindi+ rakatarisana nerimwe boka revarindi;+ 17  kumabvazuva kwaiva nevaRevhi vatanhatu; kuchamhembe kwaiva nevana zuva rimwe nerimwe; kumaodzanyemba kwaiva nevana zuva rimwe nerimwe,+ uye pazvinhu zvakanga zvakachengetwa+ paiva nevaviri vaviri; 18  kunzira yakaiswa denga yaiva kumavirira, vana vaiva pamugwagwa mukuru,+ vaviri vari panzira yakaiswa denga. 19  Aya ndiwo akanga ari mapoka evachengeti vemagedhi evanakomana vevaKora+ neevanakomana vaMerari.+ 20  KuvaRevhi, Ahija ndiye aitarisira pfuma+ yeimba yaMwari wechokwadi nokutarisira pfuma yezvinhu zvakaitwa zvitsvene.+ 21  Pavanakomana vaRadhani,+ ivo vanakomana vomuGeshoni wokwaRadhani; ivo vakuru vedzimba dzemadzibaba dzaRadhani muGeshoni, paiva naJehiyeri.+ 22  Vanakomana vaJehiyeri, Zetamu nehama yake Joeri,+ ndivo vaitarisira pfuma+ yeimba yaJehovha. 23  KuvaAmramu, nevaIzihari, nevaHebroni, nevaUzieri,+ 24  Shebhueri+ mwanakomana waGeshomu mwanakomana waMosesi ndiye aiva mutungamiriri aitarisira zvinhu zvakanga zvakachengetwa. 25  Kuhama dzake, kwaEriyezeri+ kwaiva nomwanakomana wake Rehabhiya+ nomwanakomana wake Jeshaya nomwanakomana wake Joramu nomwanakomana wake Zikri nomwanakomana wake Sheromoti. 26  Sheromoti uyu nehama dzake ndivo vaitarisira pfuma yose yezvinhu zvakaitwa zvitsvene,+ zvakanga zvaitwa zvitsvene namambo Dhavhidhi+ nevakuru vedzimba dzemadzibaba,+ nevakuru vezviuru nevemazana, nevakuru veuto. 27  Zvinhu zvakabva kuhondo+ nezvakanga zvapambwa+ vakanga vazviita zvitsvene kuti vagadzirise imba yaJehovha. 28  Nezvose zvakanga zvaitwa zvitsvene nomuoni+ Samueri naSauro mwanakomana waKishi naAbhineri+ mwanakomana waNeri naJoabhi+ mwanakomana waZeruya.+ Chose chakaitwa chitsvene chero nomunhu upi zvake chakanga chichitarisirwa naSheromiti nehama dzake. 29  PavaIzihari,+ Kenaniya nevanakomana vake ndivo vaiva vatungamiriri vebasa raiitwa kunze+ uye vari vatongi vaIsraeri.+ 30  PavaHebroni,+ Hashabhiya nehama dzake, varume chiuru nemazana manomwe vaikwanisa,+ ndivo vaitarisira vaIsraeri vakanga vari munzvimbo yaJodhani kumavirira pabasa rose raJehovha nebasa ramambo. 31  PavaHebroni, Jerija+ ndiye aiva mukuru wevaHebroni maererano nezvizvarwa zvavo maererano nemadzitateguru. Mugore rechimakumi mana+ roumambo hwaDhavhidhi ivo vakatsvakwa, uye varume vaiva vakashinga, vaiva nesimba, vakawanikwa pakati pavo muJazeri+ raiva muGiriyedhi.+ 32  Hama dzake, varume vaikwanisa,+ vaiva zviuru zviviri nemazana manomwe, vakuru vedzimba dzemadzibaba.+ Naizvozvo mambo Dhavhidhi akavagadza kuti vatarisire vaRubheni nevaGadhi nehafu yedzinza revaManase,+ nokuda kwenyaya dzose dzaMwari wechokwadi nenyaya+ dzamambo.

Mashoko Emuzasi