Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

1 Makoronike 25:1-31

25  Dhavhidhi nevakuru+ vemapoka ebasa+ vakatsaurawo vamwe vanakomana vaAsafi, Hemani+ naJedhutuni,+ vaya vaiprofita noudimbwa,+ nezviridzwa zvine tambo,+ nemakwakwakwa esimbi,+ kuti vaite basa. Machinda ebasa ravo akabva pana ivava.  Pavanakomana vaAsafi paiva naZakuri naJosefa+ naNetaniya naAsharera,+ vanakomana vaAsafi vaitarisirwa naAsafi+ uya aiprofita achitarisirwa namambo.  VaJedhutuni:+ vanakomana vaJedhutuni vaiva Gedhariya+ naZerai+ naJeshaya,+ naShimei, Hashabhiya naMatitiya,+ vari vatanhatu, vaitarisirwa nababa vavo Jedhutuni, aiprofita norudimbwa rwokuonga nokurumbidza narwo Jehovha.+  VaHemani:+ vanakomana vaHemani vaiva Bhukiya,+ Mataniya,+ Uzieri,+ Shebhueri naJerimoti, Hananiya,+ Hananai, Eriyata,+ Gidhariti+ naRomamti-ezeri,+ Joshbhekasha,+ Maroti,+ Hotiri,+ Mahaziyoti.  Ava vose vaiva vanakomana vaHemani, muoni+ wamambo wezvinhu zvaMwari wechokwadi kuti amupe simba; nokudaro Mwari wechokwadi akapa Hemani vanakomana gumi nevana nevanasikana vatatu.+  Ava vose vaitarisirwa nababa vavo pakuimba paimba yaJehovha, vaine makwakwakwa esimbi,+ zviridzwa zvine tambo+ noudimbwa+ nokuda kwebasa reimba yaMwari wechokwadi. Asafi naJedhutuni naHemani ndivo vaitarisirwa namambo.+  Vose pamwe chete nehama dzavo dzakanga dzakarovedzwa kuimbira Jehovha,+ vose vari nyanzvi,+ vaiva mazana maviri nemakumi masere nevasere.  Naizvozvo vakakanda mijenya+ pamusoro pezvinhu zvaifanira kutarisirwa, vaduku vachiitirwa zvakangofanana nevakuru,+ nyanzvi+ pamwe chete nomudzidzi.  Zvino mujenya wakakandwa: wokutanga waAsafi wakabata Josefa,+ wechipiri Gedhariya+ (iye nehama dzake nevanakomana vake vaiva gumi nevaviri); 10  wechitatu Zakuri,+ vanakomana vake nehama dzake, gumi nevaviri; 11  wechina Izri,+ vanakomana vake nehama dzake, gumi nevaviri; 12  wechishanu Netaniya,+ vanakomana vake nehama dzake, gumi nevaviri; 13  wechitanhatu Bhukiya, vanakomana vake nehama dzake, gumi nevaviri; 14  wechinomwe Jesharera,+ vanakomana vake nehama dzake, gumi nevaviri; 15  wechisere Jeshaya, vanakomana vake nehama dzake, gumi nevaviri; 16  wechipfumbamwe Mataniya, vanakomana vake nehama dzake, gumi nevaviri; 17  wechigumi Shimei, vanakomana vake nehama dzake, gumi nevaviri; 18  wechigumi nomumwe chete Azareri,+ vanakomana vake nehama dzake, gumi nevaviri; 19  wechigumi nemiviri Hashabhiya, vanakomana vake nehama dzake, gumi nevaviri; 20  wechigumi nemitatu, Shubhaeri,+ vanakomana vake nehama dzake, gumi nevaviri; 21  wechigumi nemina, Matitiya, vanakomana vake nehama dzake, gumi nevaviri; 22  wechigumi nemishanu, Jeremoti, vanakomana vake nehama dzake, gumi nevaviri; 23  wechigumi nemitanhatu, Hananiya, vanakomana vake nehama dzake, gumi nevaviri; 24  wechigumi neminomwe, Joshbhekasha, vanakomana vake nehama dzake, gumi nevaviri; 25  wechigumi nemisere, Hananai, vanakomana vake nehama dzake, gumi nevaviri; 26  wechigumi nemipfumbamwe, Maroti, vanakomana vake nehama dzake, gumi nevaviri; 27  wechimakumi maviri, Eriyata, vanakomana vake nehama dzake, gumi nevaviri; 28  wechimakumi maviri nomumwe chete, Hotiri, vanakomana vake nehama dzake, gumi nevaviri; 29  wechimakumi maviri nemiviri, Gidhariti, vanakomana vake nehama dzake, gumi nevaviri; 30  wechimakumi maviri nemitatu, Mahaziyoti,+ vanakomana vake nehama dzake, gumi nevaviri; 31  wechimakumi maviri nemina, Romamti-ezeri,+ vanakomana vake nehama dzake, gumi nevaviri.

Mashoko Emuzasi