1 Makoronike 22:1-19

22  Dhavhidhi akabva ati: “Iyi ndiyo imba+ yaJehovha Mwari wechokwadi, uye iyi ndiyo atari+ yezvinopiwa zvinopiswa nokuda kwaIsraeri.”  Zvino Dhavhidhi akarayira kuti vatorwa+ vakanga vari munyika yaIsraeri vaunganidzwe, akabva avaita vavezi vematombo+ kuti vaveze matombo ane mativi mana akaenzana+ okuvakisa imba yaMwari wechokwadi.  Dhavhidhi akaunganidza simbi zhinji kwazvo dzokugadzirisa zvipikiri zvemasuo emagedhi uye dzokugadzirisa zvokusungisa, nemhangura zhinji kwazvo yaisagona kuyerwa,+  nematanda omusidhari+ asingaverengeki; nokuti vaSidhoni+ nevaTire+ vakauya nematanda emisidhari mazhinji kwazvo kuna Dhavhidhi.  Naizvozvo Dhavhidhi akati: “Mwanakomana wangu Soromoni muduku uye haana simba,+ asi imba ichavakirwa Jehovha ichava huru kwazvo+ zvokuti ichava yakakurumbira munyika dzose nokuda kwokunaka+ kwayo. Saka, regai ndimugadzirire.” Naizvozvo Dhavhidhi akagadzirira zvinhu zvizhinji asati afa.+  Akashevedzawo mwanakomana wake Soromoni kuti amurayire kuti avakire Jehovha Mwari waIsraeri imba.  Dhavhidhi akati kumwanakomana wake Soromoni: “Ndaiva nechido mumwoyo mangu+ chokuti ndivakire zita+ raJehovha Mwari wangu imba.  Asi shoko raJehovha rakauya kwandiri, richiti, ‘Wakateura ropa zhinji kwazvo,+ uye wakarwa hondo huru.+ Haungavakiri zita rangu imba,+ nokuti wakateura ropa zhinji kwazvo panyika pamberi pangu.  Tarira! Uchaberekerwa mwanakomana.+ Iye achava murume wezororo, ndichamuzorodza pavavengi vake vose vari kumativi ose;+ nokuti achanzi Soromoni,+ uye ndichaita kuti vaIsraeri vave norugare+ norunyararo mumazuva ake. 10  Ndiye achavakira zita rangu imba,+ iye achava mwanakomana+ wangu, uye ini ndichava baba+ vake. Ndichasimbisa kwazvo chigaro choumambo+ hwake pana Israeri nokusingagumi.’ 11  “Zvino, mwanakomana wangu, Jehovha ngaave newe, ubudirire, uvake imba yaJehovha Mwari wako, sezvaakataura pamusoro pako.+ 12  Jehovha ngaangokupa ungwaru nokunzwisisa,+ uye ngaakupe murayiro pamusoro paIsraeri, kuti uchengete murayiro waJehovha Mwari wako.+ 13  Nokudaro uchabudirira+ kana ukachenjerera kuita mirau+ nezvakatongwa+ zvakarayirwa Mosesi naJehovha+ pamusoro paIsraeri. Shinga, usimbe.+ Usatya+ kana kuvhunduka.+ 14  Tarira, munguva yokutambudzika+ kwangu ndakagadzirira imba yaJehovha matarenda endarama+ zviuru zana nematarenda esirivha anosvika miriyoni imwe chete, uye hapana nzira yokuyera nayo mhangura+ nesimbi+ nokuti zvizhinji kwazvo; uye ndakagadzirira matanda nematombo, asi uchazozviwedzera hako. 15  Une vanhu vazhinji vanoita basa, vavezi vematombo nevanogadzira matombo,+ matanda nevanhu vose vane unyanzvi hwemabasa emarudzi ose.+ 16  Hapana nzira yokuverenga nayo ndarama, sirivha nemhangura nesimbi.+ Simuka uite basa,+ Jehovha ngaave newe.”+ 17  Dhavhidhi akarayirawo machinda ose aIsraeri kuti abatsire mwanakomana wake Soromoni achiti: 18  “Jehovha Mwari wenyu haasi pakati penyu+ uye haana kukuzorodzai kumativi ose here?+ Nokuti akaisa vagari vose vomunyika muruoko rwangu, uye nyika yakundwa pamberi paJehovha+ nepamberi pevanhu vake. 19  Zvino tsungai mwoyo yenyu nemweya yenyu+ kuti mubvunze Jehovha Mwari wenyu,+ musimuke, muvake nzvimbo tsvene+ yaJehovha Mwari wechokwadi,+ kuti muunze areka+ yesungano yaJehovha nemidziyo mitsvene yaMwari wechokwadi kuimba ichavakirwa zita+ raJehovha.”

Mashoko Emuzasi