1 Makoronike 20:1-8

20  Zvino panguva yokutanga kwegore,+ panguva yaienda madzimambo kunorwa,+ Joabhi akatungamirira uto revarwi,+ akaparadza nyika yevanakomana vaAmoni uye akaenda, akanokomba Rabha,+ Dhavhidhi paaigara muJerusarema; uye Joabhi akaparadza+ Rabha akariputsa.  Asi Dhavhidhi akabvisa korona yaMarikamu mumusoro wake,+ akawana ichirema tarenda rimwe chete rendarama, uye yaiva nematombo anokosha; uye yakaiswa mumusoro waDhavhidhi. Zvaakapamba muguta racho zvakanga zvakawanda kwazvo.+  Akabudisa vanhu vaiva mariri, akaita kuti varambe vachiita basa+ rokucheka matombo uye kuti vashandise zvishandiso zvakapinza zvesimbi nematemo;+ uye Dhavhidhi akaitira maguta ose evanakomana vaAmoni saizvozvo. Dhavhidhi nevanhu vose vakazodzokera kuJerusarema.  Zvino pashure peizvi, hondo yakamuka nevaFiristiya+ kuGezeri.+ Panguva iyoyo, Sibhekai+ muHusha akauraya Sipai wevaya vakaberekwa nevaRefaimu,+ zvokuti vakakundwa.  Hondo yakavapozve nevaFiristiya; uye Erihanani+ mwanakomana waJairi akauraya Rami, hama yaGoriyati+ muGati, aiva nepfumo raiva nomubato wakanga wakaita sedanda revaruki.+  Hondo yakavapozve kuGati,+ kwaiva nomumwe murume aiva akanyanyisa kukura,+ aiva neminwe nezvigunwe zvitanhatu zvitanhatu, zvose zviri makumi maviri nezvina;+ iyewo akanga akaberekerwa vaRefaimu.+  Akaramba achishora+ Israeri. Jonatani mwanakomana waShimea,+ mukoma waDhavhidhi akazomuuraya.  Ava ndivo vakanga vaberekerwa vaRefaimu+ muGati;+ uye vakaurayiwa+ naDhavhidhi nevashandi vake.

Mashoko Emuzasi