1 Makoronike 18:1-17

18  Zvino pashure paizvozvo Dhavhidhi akarwisa vaFiristiya,+ akavakunda, akatorera vaFiristiya Gati+ nemataundi aiva pasi paro.  Akabva akundawo Moabhi,+ uye vaMoabhi vakava vashandi vaDhavhidhi vaiunza muripo.+  Dhavhidhi akarwisa Hadhadhezeri+ mambo weZobha+ kuHamati+ paaienda kunotonga kurwizi rwaYufratesi.+  Dhavhidhi akamutorerawo ngoro chiuru nevatasvi vemabhiza zviuru zvinomwe nevarume vaifamba netsoka zviuru makumi maviri.+ Dhavhidhi akabva agura madzira+ emakumbo emabhiza+ ose aikweva ngoro, asi akasiya mabhiza zana aikweva ngoro.  Siriya yokuDhamasiko payakauya kuzobatsira Hadhadhezeri mambo weZobha,+ Dhavhidhi akauraya varume zviuru makumi maviri nezviviri pavaSiriya.  Pashure paizvozvo Dhavhidhi akaisa mapoka evarwi muSiriya yokuDhamasiko,+ vaSiriya vakava vashandi vaDhavhidhi vaiunza muripo.+ Jehovha akaramba achipa Dhavhidhi ruponeso kwose kwose kwaaienda.+  Dhavhidhi akatorawo nhoo+ dzendarama dzeraundi dzaiva pavashandi vaHadhadhezeri, akaenda nadzo kuJerusarema.+  Dhavhidhi akatora mhangura yakawanda kwazvo kuTibhati+ nokuKuni, maguta aHadhadhezeri. Soromoni akazoigadzirisa dziva remhangura+ nembiru+ nemidziyo yemhangura.+  Tou mambo weHamati+ paakanzwa kuti Dhavhidhi akanga auraya uto rose rehondo raHadhadhezeri+ mambo weZobha, 10  akabva atuma mwanakomana wake Hadhoramu+ kuna Mambo Dhavhidhi kunomubvunza kuti akadini nokumukorokotedza kuti akanga arwisa Hadhadhezeri akamuuraya, (nokuti Hadhadhezeri akanga arovedzwa zvehondo achirwisana naTou,) uye aiva nezvinhu zvemarudzi ose zvendarama nesirivha+ nemhangura. 11  Mambo Dhavhidhi akatsaurirawo+ izvi kuna Jehovha, pamwe chete nesirivha nendarama yaakanga atora kumarudzi ose,+ kuEdhomu+ nokuMoabhi nokuvanakomana vaAmoni+ nokuvaFiristiya+ nokuna Amareki.+ 12  Abhishai+ mwanakomana waZeruya,+ akauraya vaEdhomu muMupata woMunyu,+ zviuru gumi nezvisere. 13  Naizvozvo akaisa mapoka evarwi muEdhomu, vaEdhomu vose vakava vashandi vaDhavhidhi.+ Jehovha akaramba achiponesa Dhavhidhi kwose kwose kwaaienda.+ 14  Dhavhidhi akaramba achitonga vaIsraeri vose,+ uye akaramba achiruramisira vanhu vake vose nokuvaitira zvakarurama.+ 15  Joabhi mwanakomana waZeruya ndiye aitarisira uto racho,+ uye Jehoshafati+ mwanakomana waAhirudhi aiva munyori wezvaiitika. 16  Zadhoki+ mwanakomana waAhitubhu naAhimereki+ mwanakomana waAbhiyatari vaiva vapristi, uye Shavhisha+ aiva munyori. 17  Bhenaya+ mwanakomana waJehoyadha+ ndiye aitarisira vaKereti+ nevaPereti;+ uye vanakomana vaDhavhidhi ndivo vaiva panzvimbo yokutanga kudivi ramambo.+

Mashoko Emuzasi