1 Makoronike 17:1-27

17  Zvino Dhavhidhi paakangotanga kugara muimba yake,+ Dhavhidhi akati kumuprofita Natani:+ “Tarirai ini ndiri kugara muimba yemisidhari,+ asi areka+ yesungano yaJehovha iri mumachira etende.”+  Natani akabva ati kuna Dhavhidhi: “Itai zvose zviri mumwoyo menyu,+ nokuti Mwari wechokwadi anemi.”+  Zvino usiku ihwohwo shoko+ raMwari rakauya kuna Natani, richiti:  “Enda uti kumushumiri wangu Dhavhidhi, ‘Zvanzi naJehovha: “Hausi iwe uchandivakira imba yokuti ndigare.+  Nokuti handina kugara mumba kubvira pazuva randakabudisa Israeri kusvikira nhasi,+ asi ndaingoramba ndichibva mune rimwe tende ndichienda mune rimwe tende uye ndichibva mune imwe tebhenekeri+ ndichienda mune imwe.+  Munguva yose yandakafamba-famba+ pakati pevaIsraeri vose, ndakambotaura shoko rimwe chete here nomumwe wevatongi vaIsraeri vandakarayira kuti vafudze vanhu vangu, ndichiti, ‘Nei musina kundivakira imba yemisidhari?’”’+  “Zvino unoti kumushumiri wangu Dhavhidhi, ‘Zvanzi naJehovha wemauto: “Ini ndakakutora kumafuro kwawaifudza makwai+ kuti uve mutungamiriri+ wevanhu vangu vaIsraeri.  Ndichava newe kwose kwaunofamba,+ ndichaparadza vavengi vako vose+ pamberi pako, uye ndichakuitira zita+ rakafanana nezita revakuru vari panyika.+  Ndichagadzirira vanhu vangu vaIsraeri nzvimbo, ndovadyara,+ uye chokwadi vachagara munzvimbo dzavo dzavari, havazonetswizve; uye vanakomana vokusarurama+ havazovaparadzizve, sezvavakaita pakutanga,+ 10  kunyange kubvira pamazuva andakagadza vatongi+ kuti vatarisire vanhu vangu vaIsraeri. Ndichaninipisa vavengi vako vose.+ Ndinokuudza, ‘Jehovha achakuvakirawo imba.’+ 11  “‘“Zvino kana mazuva ako akwana, okuti uende, uve pamwe chete nemadzitateguru ako,+ ndichamutsa mwana wako anokutevera, uyo achava mumwe wevanakomana vako,+ uye ndichasimbisa kwazvo umambo hwake.+ 12  Ndiye achandivakira imba,+ uye ndichasimbisa kwazvo chigaro chake choumambo nokusingagumi.+ 13  Ini ndichava baba vake,+ iye achava mwanakomana wangu;+ uye handizobvisi mutsa wangu worudo kwaari+ semabvisiro andakauita kune akakutangira.+ 14  Ndichaita kuti arambe ari mumba mangu+ nomuumambo hwangu+ nokusingagumi, uye chigaro chake choumambo+ chichagara nokusingagumi.”’” 15  Natani akataura naDhavhidhi maererano nemashoko aya ose uye maererano nezvakaratidzwa zvose izvi.+ 16  Pashure paizvozvo Mambo Dhavhidhi akapinda, akagara pasi pamberi paJehovha,+ akati: “Haiwa Jehovha Mwari, ndini ani,+ uye imba yangu chii+ zvamandisvitsa pano?+ 17  Sokunge ichi chinhu chiduku kwamuri,+ haiwa Mwari,+ imi muri kutaura pamusoro peimba yomushumiri wenyu kusvikira kunguva yemberi iri kure,+ uye mandiona somunhu anoramba achikwidziridzwa,+ haiwa Jehovha Mwari. 18  Dhavhidhi angatiizve kwamuri pamusoro pokukudzwa kwomushumiri wenyu,+ zvamunonyatsoziva mushumiri wenyu?+ 19  Haiwa Jehovha, makaita zvinhu zvikuru zvose izvi nokuita kuti zvinhu zvikuru zvose zvakaitwa zvizivikanwe+ nokuda kwomushumiri wenyu uye sezvaidiwa nomwoyo wenyu.+ 20  Haiwa Jehovha, hakuna akaita semi,+ uye hakuna mumwe Mwari kunze kwenyu+ maererano nezvose zvatakanzwa nezvazvo nenzeve dzedu. 21  Ndorupi rumwe rudzi panyika rwakafanana nevanhu venyu vaIsraeri,+ vakadzikinurwa naMwari wechokwadi kuti vave rudzi rwake,+ kuti muzviitire zita rakakurumbira rezvinhu zvikuru zvakaitwa+ nezvinhu zvinotyisa nokudzinga marudzi+ pamberi pevanhu venyu vamakadzikinura muIjipiti? 22  Makaita kuti vanhu venyu vaIsraeri vave vanhu venyu+ nokusingagumi, uye imi, haiwa Jehovha, makava Mwari wavo.+ 23  Zvino, haiwa Jehovha, itai kuti shoko ramataura pamusoro pomushumiri wenyu uye pamusoro peimba yake rive rakatendeka nokusingagumi, uye itai sezvamataura. 24  Zita renyu+ ngarive rakatendeka uye rive guru+ nokusingagumi, muchiti, ‘Jehovha wemauto,+ Mwari waIsraeri,+ ndiMwari waIsraeri,’+ uye imba yomushumiri wenyu Dhavhidhi ngairambe iri pamberi penyu.+ 25  Nokuti imi, Mwari wangu, mazivisa mushumiri wenyu chinangwa chokumuvakira imba.+ Ndokusaka mushumiri wenyu awana nguva yokunyengetera pamberi penyu. 26  Zvino, haiwa Jehovha, ndimi Mwari wechokwadi,+ uye ndimi muri kupikira mushumiri wenyu zvinhu izvi zvakanaka.+ 27  Zvino chikomborerai henyu imba yomushumiri wenyu kuti irambe iri pamberi penyu nokusingagumi;+ nokuti, haiwa Jehovha, makomborera, uye yakomborerwa nokusingagumi.”+

Mashoko Emuzasi