1 Makoronike 16:1-43

16  Nokudaro vakapinda neareka yaMwari wechokwadi,+ vakaiisa mutende rayakanga yadzikirwa naDhavhidhi;+ uye vakapa zvinopiwa zvinopiswa nezvibayiro zvokugoverana pamberi paMwari wechokwadi.+  Dhavhidhi paakapedza kupa zvinopiwa zvinopiswa+ nezvibayiro zvokugoverana,+ akakomborera+ vanhu achishandisa zita raJehovha.+  Akapawo+ vaIsraeri vose, murume nomukadzi, mumwe nomumwe chingwa cheraundi nekeke rezvibereko zvemichindwe nekeke remazambiringa akaomeswa.  Akabva agadza vamwe vaRevhi+ pamberi peareka yaJehovha kuti vave vashumiri,+ kuti vayeuke,+ vaonge+ uye varumbidze+ Jehovha Mwari waIsraeri,  Asafi+ ndiye aiva mukuru, Zekariya ari wechipiri kwaari, naJeyieri naShemiramoti naJehieri naMatitiya naEriyabhi naBhenaya naObhedhi-edhomu naJeyieri,+ vaine zviridzwa zvine tambo noudimbwa,+ Asafi+ achiridza kwazvo+ makwakwakwa esimbi,  vapristi, Bhenaya naJahazieri vachiridza mabhosvo+ nguva dzose pamberi peareka yesungano yaMwari wechokwadi.  Pazuva iroro Dhavhidhi ndipo paakapa mupiro+ kekutanga kuti aonge+ Jehovha achishandisa Asafi+ nehama dzake, achiti:   “Ongai Jehovha;+ danai zita rake,+Zivisai mabasa ake pakati pemarudzi!+   Muimbirei,+ muimbirei rwiyo,+Fungisisai mabasa ake ose anoshamisa.+ 10  Zvirumbidzei nokuda kwezita rake+ dzvene,+Mwoyo yevaya vari kutsvaka Jehovha ngaifare.+ 11  Tsvakai Jehovha nesimba rake,+Tsvakai kunzwirwa nyasha naye nguva dzose.+ 12  Yeukai mabasa ake anoshamisa aakaita,+Zvishamiso zvake nezvaakatonga nomuromo wake,+ 13  Haiwa imi vana vomushumiri wake Israeri,+Imi vanakomana vaJakobho, vaakasarudza.+ 14  Iye ndiJehovha Mwari wedu;+ zvaakatonga zviri munyika yose.+ 15  Yeukai sungano yake nokusingagumi,+Shoko raakarayira zvizvarwa zvine chiuru,+ 16  Sungano yaakaita naAbrahamu,+Nemhiko yake yaakaita kuna Isaka.+ 17  Mhiko yaakaitawo kuti irambe iripo somurau kunyange kuna Jakobho,+Sesungano inogara nokusingagumi kunyange kuna Israeri,+ 18  Achiti, ‘Ndichakupa nyika yeKenani,+Kuti ive mugove wenhaka yako.’+ 19  Izvi zvakaitika pamakanga muri vashomanana,+Chokwadi, pamakanga muri vashomanana, uye muri vatorwa mairi.+ 20  Vakaramba vachifamba-famba vachibva kune rumwe rudzi vachienda kune rumwe rudzi,+Vachibva kune humwe umambo vachienda kune vamwe vanhu.+ 21  Haana kubvumira kuti chero munhu upi zvake avabiridzire,+Asi akatsiura madzimambo nokuda kwavo,+ 22  Achiti, ‘Musabata vazodziwa vangu,Musaitira vaprofita vangu chinhu chakaipa.’+ 23  Imbirai Jehovha, imi vanhu vose vepanyika!+Zuva nezuva zivisai ruponeso rwaanopa!+ 24  Rondedzerai kukudzwa kwake pakati pemarudzi,Nemabasa ake anoshamisa pakati pemarudzi ose. 25  Nokuti Jehovha mukuru uye anofanira kurumbidzwa kwazvo,+Anofanira kutyiwa kupfuura vamwe vanamwari vose.+ 26  Nokuti vanamwari vose vemamwe marudzi ndivanamwari vasina zvavanobatsira.+Asi Jehovha, ndiye akasika matenga.+ 27  Kukudzwa nokubwinya zviri pamberi pake,+Simba nomufaro zviri panzvimbo yake.+ 28  Ipai Jehovha, haiwa imi mhuri dzemamwe marudzi,Ipai Jehovha kukudzwa nesimba.+ 29  Ipai Jehovha kukudzwa kwezita rake,+Takurai chipo muuye pamberi pake.+Kotamirai Jehovha makapfeka zvishongo zvitsvene.+ 30  Rwadziwai kwazvo nokuda kwake, imi vanhu vose vepanyika!Uyewo nyika inobereka inosimbiswa kwazvo:Haizombozununguswi.+ 31  Matenga ngaafare, nenyika ngaifare,+Ngavati pakati pemarudzi, ‘Jehovha ava mambo!’+ 32  Gungwa ngaritinhire pamwe chete nezvizere mariri,+Sango ngaripembere nomufaro pamwe chete nezvose zviri mariri.+ 33  Uyewo miti yomusango ngaifare kwazvo nokuda kwaJehovha,+Nokuti auya kuzotonga nyika.+ 34  Ongai Jehovha, nokuti akanaka,+Nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi.+ 35  Itii, ‘Tiponesei, haiwa Mwari woruponeso rwedu,+Tiunganidzei mutinunure pamarudzi aya,+Kuti tionge zita renyu dzvene,+ tikurumbidzei tichipembera nomufaro.+ 36  Jehovha Mwari waIsraeri ngaarumbidzwe narini kusvikira narini.’”+ Vanhu vose vakati, “Ameni!” vakarumbidza Jehovha.+ 37  Naizvozvo akasiya Asafi+ nehama dzake vari pamberi peAreka yesungano yaJehovha kuti vashumire+ vari pamberi peAreka nguva dzose, maererano nezvaidiwa zuva rimwe nerimwe;+ 38  naObhedhi-edhomu nehama dzake, makumi matanhatu nevasere, naObhedhi-edhomu mwanakomana waJedhutuni naHosa kuti vave vachengeti vegedhi; 39  nomupristi Zadhoki+ nehama dzake vapristi vaiva pamberi petebhenekeri yaJehovha panzvimbo yakakwirira yaiva kuGibhiyoni,+ 40  kuti vapisire zvinopiwa zvinopiswa kuna Jehovha paatari yezvinopiwa zvinopiswa nguva dzose, mangwanani nemanheru, uye kuti vaite zvose zvakanyorwa mumutemo waJehovha zvaakarayira Israeri;+ 41  uye vaiva pamwe chete naHemani+ naJedhutuni nevamwe varume vose vakasarudzwa vakanga vakasarudzwa+ nemazita kuti vaonge Jehovha,+ nokuti “mutsa wake worudo unogara nokusingagumi”;+ 42  uye vaiva pamwe chete naHemani+ naJedhutuni,+ kuti varidze mabhosvo+ nemakwakwakwa esimbi nezviridzwa zvokuridzira Mwari wechokwadi nziyo; uye vanakomana+ vaJedhutuni vaiva pagedhi. 43  Vanhu vose vakaenda mumwe nomumwe kumba kwake.+ Naizvozvo Dhavhidhi akadzokera kunokomborera imba yake.

Mashoko Emuzasi