1 Makoronike 15:1-29

15  Zvino akaramba achizvivakira dzimba+ muGuta raDhavhidhi; uye akagadzirira areka yaMwari wechokwadi nzvimbo,+ akaidzikira tende.  Panguva iyoyo Dhavhidhi ndipo paakati: “Hapana anofanira kutakura areka yaMwari wechokwadi kunze kwevaRevhi, nokuti ndivo vakasarudzwa naJehovha kuti vatakure areka yaJehovha,+ uye kuti vamushumire+ nokusingagumi.”  Dhavhidhi akabva aunganidza vaIsraeri vose kuJerusarema+ kuti vaende neareka+ yaJehovha kunzvimbo yayo yaakanga aigadzirira.  Zvino Dhavhidhi akaunganidza vanakomana vaAroni+ nevaRevhi;  pavanakomana vaKohati, paiva naUrieri+ mukuru wacho nehama dzake, zana nemakumi maviri;  pavanakomana vaMerari,+ paiva naAsaya+ mukuru wacho nehama dzake, mazana maviri nemakumi maviri;  pavanakomana vaGeshomu,+ paiva naJoeri+ mukuru wacho nehama dzake, zana nemakumi matatu;  pavanakomana vaErizafani,+ paiva naShemaya+ mukuru wacho nehama dzake, mazana maviri;  pavanakomana vaHebroni, paiva naErieri mukuru wacho nehama dzake, makumi masere; 10  pavanakomana vaUzieri,+ paiva naAminadhabhi mukuru wacho nehama dzake, zana negumi nembiri. 11  Uyewo, Dhavhidhi akashevedza vapristi, Zadhoki+ naAbhiyatari,+ nevaRevhi, Urieri,+ Asaya+ naJoeri,+ Shemaya+ naErieri+ naAminadhabhi, 12  akati kwavari: “Ndimi vakuru+ vemadzibaba evaRevhi. Zvitsvenesei,+ imi nehama dzenyu, muuye neareka yaJehovha Mwari waIsraeri kunzvimbo yandakaigadzirira. 13  Nokuti hamuna kudaro pakutanga,+ Jehovha Mwari wedu akatirova,+ nokuti hatina kumutsvaka sezvaigara zvichiitwa.”+ 14  Naizvozvo vapristi nevaRevhi vakazvitsvenesa+ kuti vauye neareka yaJehovha Mwari waIsraeri. 15  Vanakomana vevaRevhi vakabva vatakura+ areka yaMwari wechokwadi pamapfudzi avo nematanda aiva pairi,+ sezvakanga zvarayirwa naMosesi maererano neshoko raJehovha. 16  Zvino Dhavhidhi akaudza vakuru vevaRevhi kuti vagadze hama dzavo dzaiva vaimbi+ dziine zviridzwa,+ zviridzwa zvine tambo+ noudimbwa+ nemakwakwakwa esimbi,+ dzichiridza kwazvo kuti pave nokufara kukuru. 17  Naizvozvo vaRevhi vakagadza Hemani+ mwanakomana waJoeri uye pahama dzake, Asafi+ mwanakomana waBherekiya; uye pavanakomana vaMerari, hama dzavo, Etani+ mwanakomana waKushaya; 18  uye vaiva nehama dzavo dzeboka rechipiri,+ dzaiti, Zekariya,+ Bheni naJaazieri naShemiramoti naJehieri naUni, Eriyabhi naBhenaya naMaaseya naMatitiya naEriferehu naMikineya, naObhedhi-edhomu+ naJeyieri vaiva vachengeti vemagedhi, 19  nevaimbi, Hemani,+ Asafi+ naEtani, vaiva nemakwakwakwa emhangura okuti varidze kwazvo;+ 20  naZekariya naAzieri+ naShemiramoti naJehieri naUni naEriyabhi naMaaseya naBhenaya, vaiva nezviridzwa zvine tambo zvakagadzirwa kuti zvirire seAramoti,+ 21  naMatitiya+ naEriferehu naMikineya naObhedhi-edhomu naJeyieri naAzaziya, vaiva noudimbwa+ hwakagadzirwa kuti hurire seSheminiti,+ kuti vatungamirire; 22  naKenaniya+ mukuru wevaRevhi pakutakura, iye aipa mirayiridzo yokutakura, nokuti aiva nyanzvi;+ 23  naBherekiya naErikana vaiva vachengeti vegedhi+ reAreka; 24  nevapristi, Shebhaniya naJoshafati naNetaneri naAmasai naZekariya naBhenaya naEriyezeri vairidza mabhosvo+ kwazvo vari pamberi peareka yaMwari wechokwadi, naObhedhi-edhomu naJehiya vaiva vachengeti vegedhi reAreka. 25  Zvino Dhavhidhi+ nevarume vakuru vaIsraeri+ nevakuru+ vezviuru ndivo vakafamba pamwe chete kunotora areka yesungano yaJehovha mumba maObhedhi-edhomu+ vachifara.+ 26  Mwari wechokwadi paakabatsira+ vaRevhi pavakanga vachitakura areka yesungano yaJehovha, vakabayira nzombe nomwe duku nemakondohwe manomwe.+ 27  Dhavhidhi akanga akapfeka jasi risina maoko rejira rakanaka kwazvo, uyewo vaRevhi vose vakanga vakatakura Areka, uye vaimbi naKenaniya+ mukuru wokutakura pamwe chete nevaimbi;+ asi Dhavhidhi akanga aine efodhi+ yerineni. 28  VaIsraeri vose vakanga vachienda neareka yesungano yaJehovha vachishevedzera vachifara,+ vachiridza hwamanda+ nemabhosvo+ nemakwakwakwa esimbi,+ vachiridza kwazvo zviridzwa zvine tambo noudimbwa.+ 29  Zvino areka yesungano+ yaJehovha payakasvika kuGuta raDhavhidhi, Mikari,+ mwanasikana waSauro, akatarira pasi nepahwindo, akaona Mambo Dhavhidhi achisvetuka-svetuka uye achipembera;+ uye akatanga kumuzvidza+ mumwoyo make.

Mashoko Emuzasi