Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

1 Makoronike 14:1-17

14  Hiramu+ mambo weTire+ akatuma nhume kuna Dhavhidhi nematanda omusidhari+ nevavaki vemasvingo nevavezi vemiti kuti vamuvakire imba.+  Dhavhidhi akaziva kuti Jehovha akanga amusimbisa kwazvo+ kuti ave mambo waIsraeri, nokuti umambo hwake hwakakwidziridzwa kwazvo nokuda kwevanhu vake vaIsraeri.+  Zvino Dhavhidhi akatora mamwe madzimai+ muJerusarema, Dhavhidhi akabereka vamwe vanakomana nevanasikana.+  Aya ndiwo mazita evana vaakava navo ari muJerusarema: Shamua+ naShobhabhu,+ Natani+ naSoromoni,+  naIbhari+ naErishua naEripereti,+  naNoga naNefegi+ naJafiya,  naErishama+ naBheeriyadha naErifereti.+  Zvino vaFiristiya vakanzwa kuti Dhavhidhi akanga azodzwa kuti ave mambo wevaIsraeri vose.+ VaFiristiya vose vakabva vauya kuzotsvaka Dhavhidhi.+ Dhavhidhi paakazvinzwa, akabva abuda kuti anorwa navo.  Asi vaFiristiya vakasvika, vakaramba vachirwisa vari mubani revaRefaimu.+ 10  Dhavhidhi akatanga kubvunza Mwari,+ achiti: “Ndiende kunorwa nevaFiristiya here? Muchavaisa muruoko rwangu here?” Jehovha akati kwaari: “Enda, ndichavaisa muruoko rwako.” 11  Naizvozvo Dhavhidhi akaenda kuBhaari-perazimu+ akavauraya ikoko. Dhavhidhi akati: “Mwari wechokwadi aputsa vavengi vangu achishandisa ruoko rwangu sepakaputswa nemvura.” Ndokusaka vakatumidza nzvimbo iyoyo+ kuti Bhaari-perazimu. 12  Naizvozvo vakasiya vanamwari vavo ipapo.+ Dhavhidhi akabva ataura shoko, vakapiswa nomoto.+ 13  Gare gare vaFiristiya vakarwisazve mubani.+ 14  Dhavhidhi akabva abvunzazve+ Mwari, Mwari wechokwadi akabva ati kwaari: “Usavatevera. Pota neseri kwavo, usvike pavari uri pakatarisana nemakwenzi emibheka.+ 15  Zvino paunonzwa mutsindo wokufora pamusoro pemakwenzi emibheka,+ ibva waenda kunorwa,+ nokuti Mwari wechokwadi achange afanotungamira pamberi pako+ kunoparadza musasa wevaFiristiya.” 16  Naizvozvo Dhavhidhi akaita sezvaakanga arayirwa naMwari wechokwadi,+ ivo vakaparadza musasa wevaFiristiya kubvira kuGibhiyoni+ kusvikira kuGezeri.+ 17  Mukurumbira+ waDhavhidhi wakatanga kuenda kunyika dzose, Jehovha akaita kuti marudzi ose amutye.+

Mashoko Emuzasi