Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

1 Makoronike 13:1-14

13  Zvino Dhavhidhi akarangana nevakuru vezviuru nevemazana nomutungamiriri mumwe nomumwe;+  uye Dhavhidhi akati kuungano yose yaIsraeri: “Kana muchiona zvakakunakirai uye zvichigamuchirika kuna Jehovha Mwari wedu, ngatitumirei shoko kuhama dzedu dzakasara munyika dzose dzaIsraeri+ nokuvapristi+ nevaRevhi+ vari mumaguta avo+ ane mafuro, kuti vaungane pamwe chete nesu.  Ngatiunzei areka+ yaMwari wedu kuno kwatiri.” Nokuti vakanga vasina kuitarisira zvakanaka mumazuva aSauro.+  Nokudaro ungano yose yakabvuma kuita saizvozvo, nokuti vanhu vose vakazviona zvakarurama.+  Naizvozvo Dhavhidhi akaunganidza+ vaIsraeri vose kubvira kurwizi rweIjipiti+ kusvikira kumuganhu weHamati,+ kuti vanotora areka+ yaMwari wechokwadi kuKiriyati-jearimu.+  Dhavhidhi nevaIsraeri vose vakaenda kuBhaara,+ kuKiriyati-jearimu raJudha, kuti vanotora areka yaMwari wechokwadi, iye Jehovha, iye agere pamusoro pemakerubhi,+ panoshevedzwa zita rake.  Asi, vakaita kuti areka yaMwari wechokwadi itakurwe pangoro itsva+ ichibva kumba kwaAbhinadhabhi, uye Uza naAhiyo+ vakanga vachifambisa ngoro yacho.  Dhavhidhi nevaIsraeri vose vakanga vachipembera+ pamberi paMwari wechokwadi nesimba rose nenziyo+ noudimbwa+ nezviridzwa zvine tambo+ nemakandira+ nemakwakwakwa esimbi nemabhosvo.+  Vakazosvika paburiro raKidhoni,+ Uza akatambanudza ruoko rwake kuti abate Areka,+ nokuti nzombe dzakapotsa dzaiwisa. 10  Jehovha akabva atsamwira Uza kwazvo, zvokuti akamurova nokuti akanga atambanudzira ruoko rwake paAreka,+ akafira ipapo pamberi paMwari.+ 11  Zvino Dhavhidhi akatsamwa+ nokuti Jehovha akanga atsamwira Uza kwazvo; uye nzvimbo iyoyo yakatumidzwa kuti Perezi-uza kusvikira nhasi. 12  Dhavhidhi akatya Mwari wechokwadi pazuva iroro,+ akati: “Ndichasvitsa sei areka yaMwari wechokwadi kwandiri?”+ 13  Dhavhidhi haana kubvisa Areka yacho achiiendesa kwaaiva kuGuta raDhavhidhi, asi akaitsausira kuimba yaObhedhi-edhomu+ muGati.+ 14  Zvino areka yaMwari wechokwadi yakaramba ichigara neveimba yaObhedhi-edhomu kumba kwake+ kwemwedzi mitatu; uye Jehovha akaramba achikomborera+ imba yaObhedhi-edhomu nezvose zvaaiva nazvo.

Mashoko Emuzasi