Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

1 Makoronike 11:1-47

11  Kwapera nguva yakati, vaIsraeri vose+ vakaungana kwaiva naDhavhidhi kuHebroni,+ vakati: “Tarirai! Tiri pfupa renyu nenyama yenyu.+  Nezuro uye munguva yakapfuura, kunyange Sauro paaiva mambo, ndimi maitungamirira vaIsraeri muchibuda navo nokupinda navo;+ uye Jehovha Mwari wenyu akati kwamuri, ‘Iwe uchafudza+ vanhu vangu vaIsraeri, uye iwe uchava mutungamiriri+ wevanhu vangu vaIsraeri.’”  Naizvozvo varume vakuru vose vaIsraeri vakauya kwaiva namambo kuHebroni, Dhavhidhi akaita sungano navo pamberi paJehovha vari muHebroni; vakabva vazodza+ Dhavhidhi kuti ave mambo waIsraeri, sezvakanga zvataurwa naJehovha+ achishandisa Samueri.+  Gare gare Dhavhidhi nevaIsraeri vose vakaenda kuJerusarema,+ kureva kuJebhusi,+ kunyika yaigara vaJebhusi.+  Vagari vokuJebhusi vakati kuna Dhavhidhi: “Hausi kuzopinda muno.”+ Kunyange zvakadaro Dhavhidhi akakunda nhare yeZiyoni,+ kureva Guta raDhavhidhi.+  Naizvozvo Dhavhidhi akati: “Ani naani anotanga kuuraya+ vaJebhusi, ndiye achava mukuru uye muchinda.” Joabhi+ mwanakomana waZeruya ndiye akatanga kuenda, akava mukuru.  Dhavhidhi akagara munzvimbo yakaoma kusvika.+ Ndokusaka vakaitumidza kuti Guta raDhavhidhi.+  Akatanga kuvaka guta racho mativi ose, kubvira kuMurwi Wevhu kusvikira kumativi akanga akapoteredza, asi Joabhi ndiye akagadzira zvimwe+ zvinhu zvose zveguta racho.  Dhavhidhi akaramba achingokura,+ nokuti Jehovha wemauto aiva naye.+ 10  Zvino ava ndivo vakanga vari vakuru vevarume vaiva nesimba+ vaDhavhidhi, vaimutsigira zvakasimba muumambo hwake pamwe chete nevaIsraeri vose, kuti vamuite mambo maererano neshoko raJehovha+ pamusoro paIsraeri. 11  Aya ndiwo mazita evarume vaDhavhidhi vaiva nesimba: Jashobheyamu+ mwanakomana womuHakimoni, aiva mukuru wevatatu. Akavheyesera pfumo rake vanhu mazana matatu akavauraya panguva imwe chete.+ 12  Aiteverwa naEriyezari+ mwanakomana waDhodho muAhohi.+ Aiva mumwe wevarume vatatu vaiva nesimba.+ 13  Ndiye aiva naDhavhidhi kuPasi-dhamimu,+ kwakanga kwaungana vaFiristiya kuti varwe. Zvino kwaiva nechikamu chomunda chakanga chizere bhari, uye vanhu vakanga vatiza vaFiristiya.+ 14  Asi iye akamira pakati pechikamu chacho, akachinunura, akaramba achiuraya vaFiristiya, zvokuti Jehovha akaunza+ ruponeso rukuru.+ 15  Vatatu vevakuru makumi matatu+ vakaenda kudombo, kwaiva naDhavhidhi kubako reAdhuramu,+ uto revaFiristiya parakanga rakadzika musasa mubani revaRefaimu.+ 16  Panguva iyoyo Dhavhidhi aiva munzvimbo yakaoma kusvika;+ uye panguva iyoyo boka revarwi revaFiristiya+ raiva muBhetrehema. 17  Kwapera nguva yakati, Dhavhidhi akataura zvaaipanga akati: “Haiwa, kudai ndanwa+ mvura yomumugodhi wokuBhetrehema,+ uri pagedhi!” 18  Vatatu vacho vakabva vamanikidzira kupinda mumusasa wevaFiristiya, vakachera mvura yomumugodhi wokuBhetrehema, uri pagedhi, vakaitakura, vakaenda nayo kwaiva naDhavhidhi.+ Zvino Dhavhidhi akaramba kuinwa, asi akaidururira kuna Jehovha.+ 19  Iye akati: “Handingambofungi zvakadaro, nokuda kwaMwari wangu, kuti ndiite izvi! Ndinganwa ropa+ revarume ava vaisa mweya yavo pangozi here? Nokuti vaisa mweya yavo pangozi kuti vauye nayo.” Uye akaramba kuinwa.+ Izvi ndizvo zvakaitwa nevarume vatatu vaiva nesimba. 20  Abhishai+ mwana wababa vaJoabhi,+ ndiye akava mukuru wevatatu vacho; uye akavheyesera pfumo rake vanhu mazana matatu akavauraya, aiva nomukurumbira wakaita sowevatatu. 21  Pavatatu vacho aikudzwa kupfuura vamwe vaviri, uye akava mukuru wavo; asi haana kuenzana+ nevatatu vokutanga. 22  Bhenaya+ mwanakomana waJehoyadha,+ mwanakomana womurume akanga akashinga, akaita mabasa mazhinji muKabhuzeeri,+ akauraya vanakomana vaviri vaArieri wokuMoabhi; uye akaburuka akauraya shumba+ mugomba remvura pazuva rakanaya chando. 23  Ndiye akauraya mumwe murume wokuIjipiti, murume akanga akanyanyisa kukura, aisvika makubhiti mashanu.+ MuIjipiti wacho akanga akabata pfumo+ rakaita sedanda revaruki; asi iye akaenda kwaaiva aine tsvimbo, akabvuta pfumo racho muruoko rwomuIjipiti wacho, akamuuraya nepfumo rake.+ 24  Izvi ndizvo zvinhu zvakaitwa naBhenaya mwanakomana waJehoyadha, akanga aine mukurumbira pavarume vatatu vaiva nesimba. 25  Kunyange zvazvo aikudzwa kupfuura vane makumi matatu, haana kusvika pachinzvimbo chevatatu vokutanga.+ Asi Dhavhidhi akamugadza kuti atarisire varindi vake.+ 26  Varume vemauto ehondo vaiva nesimba vaiva, Asaheri+ mukoma waJoabhi, Erihanani+ mwanakomana waDhodho wokuBhetrehema, 27  Shamoti+ muHarori, Herezi muPeroni,+ 28  Ira+ mwanakomana waIkeshi muTekoa, Abhi-ezeri muAnatoti,+ 29  Sibhekai+ muHusha, Irai muAhohi,+ 30  Maharai+ muNetofa,+ Heredhi+ mwanakomana waBhaana muNetofa, 31  Itayi mwanakomana waRibhai+ wokuGibhiya+ revanakomana vaBhenjamini,+ Bhenaya muPiratoni,+ 32  Hurai wokumipata ine hova yeGaashi,+ Abhieri muAbhati, 33  Azmavheti muBhaharumu,+ Eriyabha muShaaribhoni, 34  vanakomana vaHashemu muGizoni, Jonatani+ mwanakomana waShagee muHarari, 35  Ahiyamu mwanakomana waSakari+ muHarari, Erifari+ mwanakomana waUri, 36  Heferi muMekera, Ahija muPeroni, 37  Hezro muKameri,+ Naarai mwanakomana waEzbhai, 38  Joeri mwana wababa vaNatani,+ Mibhari mwanakomana waHagri, 39  Zereki muAmoni, Naharai muBheroti, mutakuri wezvombo zvaJoabhi mwanakomana waZeruya, 40  Ira muItri, Garebhi+ muItri, 41  Uriya+ muHiti,+ Zabhadhi mwanakomana waArai, 42  Adhina mwanakomana waShiza muRubheni, mukuru wevaRubheni, nevane makumi matatu vavaiva navo; 43  Hanani mwanakomana waMaaka, naJoshafati muMitni, 44  Uzia muAshterati, Shama naJeyieri, vanakomana vaHotamu muAroeri, 45  Jedhiyaeri mwanakomana waShimri, nehama yake Joha muTizi, 46  Erieri muMahavhi, naJeribhai naJoshavhiya vanakomana vaErinaamu, naItima muMoabhi. 47  Erieri naObhedhi naJaasieri muMezobha.

Mashoko Emuzasi