Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

1 Makoronike 1:1-54

1  Adhamu,+ Seti,+ Inoshi,+  Kinani,+ Maharareri,+ Jaredhi,+  Inoki,+ Metusera,+ Rameki,+  Noa,+ Shemu,+ Hamu+ naJafeti.+  Vanakomana vaJafeti vaiva Gomeri naMagogi+ naMadhai+ naJavhani+ naTubhari naMesheki+ naTirasi.+  Vanakomana vaGomeri vaiva Ashkenazi+ naRifati+ naTogama.+  Vanakomana vaJavhani vaiva Erishaa+ naTashishi,+ Kitimu+ naRodhanimu.+  Vanakomana vaHamu vaiva Kushi+ naMizraimu,+ Puti+ naKenani.+  Vanakomana vaKushi vaiva Sebha+ naHavhira naSabta+ naRaama+ naSabteka.+ Vanakomana vaRaama vaiva Shebha naDhedhani.+ 10  Kushi akabereka Nimrodhi.+ Ndiye akatanga kuva munhu ane simba panyika.+ 11  Mizraimu akabereka Rudhimu+ naAnamimu naRehabhimu naNaftuhimu+ 12  naPatrusimu+ naKasruhimu+ (vaFiristiya+ vakabva pane ivava) naKaftorimu.+ 13  Kenani akabereka Sidhoni+ dangwe rake naHeti+ 14  nomuJebhusi+ nomuAmori+ nomuGigashi+ 15  nomuHivhi+ nomuAki nomuSini+ 16  nomuAvhadhi+ nomuZemari+ nomuHamati.+ 17  Vanakomana vaShemu+ vaiva Eramu+ naAsuri+ naApakishadhi+ naRudhi+ naAramu, NaUzi naHaru naGeteri naMashi.+ 18  Apakishadhi akabereka Shera,+ Shera akabereka Ebheri.+ 19  Ebheri akaberekerwa vanakomana vaviri. Mumwe ainzi Peregi,+ nokuti pamazuva ake nyika yakakamurwa; uye munun’una wake ainzi Joktani. 20  Joktani akabereka Arumodhadhi naSherefi naHazamavheti naJera+ 21  naHadhoramu naUzari naDhikra+ 22  naObhari naAbhimaeri naShebha+ 23  naOfiri+ naHavhira+ naJobhabhu;+ vose ava vaiva vanakomana vaJoktani. 24  Shemu,+ Apakishadhi,+ Shera,+ 25  Ebheri,+ Peregi,+ Reu,+ 26  Serugu,+ Nahori,+ Tera,+ 27  Abramu,+ kureva Abrahamu.+ 28  Vanakomana vaAbrahamu vaiva Isaka+ naIshmaeri.+ 29  Uku ndiko kwakabva mhuri dzavo: Dangwe raIshmaeri raiva Nebhayoti,+ kwouya Kedhari+ naAdbheeri naMibsamu,+ 30  Mishma naDhuma,+ Masa, Hadhadhi+ naTema, 31  Jeturi, Nafishi naKedhema.+ Ava ndivo vaiva vanakomana vaIshmaeri. 32  Vanakomana vakaberekwa naKetura,+ murongo+ waAbrahamu, vaiva Zimrani naJokshani naMedhani+ naMidhiyani+ naIshbhaki+ naShuwa.+ Vanakomana vaJokshani vaiva Shebha naDhedhani.+ 33  Vanakomana vaMidhiyani vaiva Efa+ naEferi naHanoki naAbhidha naEridhaa.+ Vose ava vaiva vanakomana vaKetura. 34  Abrahamu akabereka Isaka.+ Vanakomana vaIsaka vaiva Isau+ naIsraeri.+ 35  Vanakomana vaIsau vaiva Erifazi, Reueri+ naJeushi naJaramu naKora.+ 36  Vanakomana vaErifazi vaiva Temani+ naOmari, Zefo naGatamu, Kenazi+ naTimna+ naAmareki.+ 37  Vanakomana vaReueri vaiva Nahati, Zera, Shamaa naMiza.+ 38  Vanakomana vaSeiri+ vaiva Rotani naShobhari naZibhiyoni naEna+ naDhishoni naEzeri naDhishani.+ 39  Vanakomana vaRotani vaiva Hori naHomamu. Hanzvadzi yaRotani yaiva Timna.+ 40  Vanakomana vaShobhari vaiva Aruvhani naManahati naEbhari, Shefo naOnamu.+ Vanakomana vaZibhiyoni vaiva Aya naEna.+ 41  Vanakomana vaEna vaiva Dhishoni.+ Vanakomana vaDhishoni vaiva Hemdhani naEshbhani naItrani naKerani.+ 42  Vanakomana vaEzeri+ vaiva Bhirihani naZaavhani naEkani.+ Vanakomana vaDhishani vaiva Uzi naArani.+ 43  Zvino aya ndiwo madzimambo akatonga munyika yeEdhomu+ pasati pambova nomumwe mambo+ akatonga vanakomana vaIsraeri: Bhira mwanakomana waBheori, aiva neguta rainzi Dhinhabha.+ 44  Bhira akazofa, Jobhabhu mwanakomana waZera+ wokuBhozra+ akatanga kutonga panzvimbo pake. 45  Jobhabhu akazofa, Hushamu+ wokunyika yevaTemani+ akatanga kutonga panzvimbo pake. 46  Hushamu akazofa, Hadhadhi+ mwanakomana waBhedhadhi, uya akakunda Midhiyani+ munyika yeMoabhi, akatanga kutonga panzvimbo pake. Guta rake rainzi Avhiti.+ 47  Hadhadhi akazofa, Samra wokuMasreka+ akatanga kutonga panzvimbo pake. 48  Samra akazofa, Shauri wokuRehobhoti+ pedyo noRwizi akatanga kutonga panzvimbo pake. 49  Shauri akazofa, Bhaari-hanani mwanakomana waAkibhori+ akatanga kutonga panzvimbo pake. 50  Bhaari-hanani akazofa, Hadhadhi akatanga kutonga panzvimbo pake; guta rake rainzi Pau, uye mudzimai wake ainzi Mehetabheri, mwanasikana waMatredhi, mwanasikana waMezahabhu.+ 51  Hadhadhi akazofa. Madzishe eEdhomu aiva ishe Timna, ishe Aruvha, ishe Jeteti,+ 52  ishe Ohoribhama, ishe Eraa, ishe Pinoni,+ 53  ishe Kenazi, ishe Temani, ishe Mibzari,+ 54  ishe Magdhieri, ishe Iramu.+ Aya ndiwo aiva madzishe+ eEdhomu.

Mashoko Emuzasi