Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

1 Madzimambo 9:1-28

9  Zvino Soromoni paakangopedza kuvaka imba+ yaJehovha neimba yamambo+ nezvinhu zvose zvakanaka zvaSoromoni zvaaida kuita,+  Jehovha akabva azviratidza kuna Soromoni kechipiri, sokuzviratidza kwaakanga aita kwaari ari muGibhiyoni.+  Jehovha akati kwaari: “Ndanzwa munyengetero+ wako nechikumbiro chako chokuti unzwirwe nyasha, chikumbiro chawaita pamberi pangu kuti unzwirwe nyasha. Ndatsaura+ imba iyi yawakavaka nokuisa zita rangu+ pairi nokusingagumi; uye maziso angu+ nomwoyo wangu zvichava ipapo nguva dzose.+  Zvino iwe, kana uchizofamba+ pamberi pangu, sokufamba kwakaita baba vako Dhavhidhi,+ nomwoyo wakakwana,+ nokururama,+ nokuita maererano nezvose zvandakakurayira,+ uye uchizochengeta mirau+ yangu nezvandakatonga,+  iniwo ndichasimbisa chigaro choumambo hwako pana Israeri nokusingagumi, sezvandakapikira baba vako Dhavhidhi, ndichiti, ‘Hapazoshayikwi murume wokwako anogara pachigaro choumambo chaIsraeri.’+  Kana imi nevanakomana venyu mukarega kunditevera,+ mukasachengeta mirayiro yangu nemirau yangu zvandakaisa pamberi penyu, moenda, moshumira vamwe vanamwari,+ movakotamira,  ndichaparadzawo vaIsraeri panyika yandakavapa;+ ndicharasa imba yandakatsvenesera zita rangu kuti ibve pamberi pangu,+ uye vaIsraeri vachava chirevo+ uye chinhu chinoshorwa pakati pemarudzi ose.  Imba iyi ichava murwi wezvakaparadzwa.+ Munhu wose anopfuura pedyo nayo acharamba akatarira achishamisika+ uye acharidza muridzo oti, ‘Jehovha akaitirei nyika iyi neimba iyi zvakadai?’+  Uye ivo vachati, ‘Nokuti vakasiya Jehovha Mwari wavo akanga abudisa madzitateguru avo munyika yeIjipiti,+ vakanamatira vamwe vanamwari,+ vakavakotamira nokuvashumira. Ndokusaka Jehovha akavaunzira dambudziko rose iri.’”+ 10  Zvino pakapera makore makumi maviri, ayo Soromoni akanga avaka dzimba mbiri, imba yaJehovha+ neimba yamambo,+ 11  (Hiramu+ mambo weTire akanga abatsira Soromoni+ nematanda emisidhari nematanda emijunipa nendarama yakawanda zvaaida,)+ panguva iyoyo Mambo Soromoni akapa Hiramu maguta makumi maviri aiva munyika yeGarireya.+ 12  Naizvozvo Hiramu akabuda muTire kuti anoona maguta aakanga apiwa naSoromoni, asi akanga asina kumunakira.+ 13  Naizvozvo akati: “Hama yangu, maguta orudzii aya awandipa?” Iwo akatumidzwa kuti Nyika yeKabhuri kusvikira nhasi. 14  Munguva iyi Hiramu akatumira mambo matarenda endarama zana nemakumi maviri.+ 15  Zvino iyi ndiyo nhoroondo yevaya vakanga vatorwa nokuda kwebasa rokumanikidzirwa+ vakatorwa naMambo Soromoni kuti vavake imba yaJehovha+ neimba yake noMurwi Wevhu+ norusvingo+ rweJerusarema neHazori+ neMegidho+ neGezeri.+ 16  (Farao mambo weIjipiti akanga auya, akabva atora Gezeri, akaripisa nomoto, uye akanga auraya vaKenani+ vaigara muguta racho. Naizvozvo akaripa mwanasikana wake,+ mudzimai waSoromoni, sechipo chokuonekana.) 17  Soromoni akavaka Gezeri neBheti-horoni Rezasi,+ 18  neBhaarati+ neTamari raiva murenje, munyika yacho, 19  nemaguta ose okuchengetera zvinhu+ akava aSoromoni nemaguta engoro+ nemaguta evatasvi vemabhiza, nezvinhu zvakanaka zvaSoromoni+ zvaakanga ada kuvaka muJerusarema nomuRebhanoni nomunyika yose yaaitonga. 20  Asi vanhu vose vakasara pavaAmori,+ vaHiti,+ vaPerizi,+ vaHivhi+ nevaJebhusi,+ vakanga vasiri vanakomana vaIsraeri,+ 21  vanakomana vavo vakanga vasara munyika yacho, avo vanakomana vaIsraeri vakanga vasina kukwanisa kuparadza chose,+ Soromoni akaramba achivatora kuti vaite basa rokumanikidzirwa rouranda kusvikira nhasi.+ 22  Pavanakomana vaIsraeri hapana vakaitwa varanda+ naSoromoni; nokuti ivo vaiva varwi nevashandi vake nemachinda ake nevabatsiri vake nevakuru vevatyairi vake vengoro nevevatasvi vake vemabhiza.+ 23  Ava ndivo vaiva vakuru vevatariri vaitarisira basa raSoromoni, mazana mashanu nemakumi mashanu, vakuru vevanhu vaiita basa.+ 24  Zvino mwanasikana waFarao+ akabuda muGuta raDhavhidhi,+ akaenda kuimba yake yaakanga avakirwa naSoromoni. Panguva iyoyo Soromoni ndipo paakagadzira Murwi Wevhu.+ 25  Soromoni akaramba achipisira zvibayiro zvinopiswa nezvibayiro zvokugoverana katatu+ pagore, paatari yaakanga avakira Jehovha,+ uye utsi hwezvibayiro hwaikwidzirwa paatari+ yacho, yaiva pamberi paJehovha; uye akapedza imba yacho.+ 26  Kwaivawo neboka rengarava dzakagadzirwa naMambo Soromoni muEziyoni-gebheri,+ iri pedyo neEroti,+ pamhenderekedzo yeGungwa Dzvuku munyika yeEdhomu.+ 27  Hiramu akaramba achituma vashandi vake,+ vafambisi vengarava, vaiziva nezvomugungwa, vari muboka rengarava dzacho, pamwe chete nevashandi vaSoromoni. 28  Vakaenda kuOfiri,+ vakanotora ndarama+ yaisvika matarenda mazana mana nemakumi maviri ikoko, vakauya nayo kuna Mambo Soromoni.

Mashoko Emuzasi