1 Madzimambo 7:1-51

7  Zvino Soromoni akavaka imba yake mumakore gumi nematatu,+ zvokuti akapedza imba yake yose.+  Akavaka Imba yeSango reRebhanoni+ yakareba makubhiti zana, yakafara makubhiti makumi mashanu, yakakwirira makubhiti makumi matatu, pamitsara mina yembiru dzomusidhari; uye pamusoro pembiru dzacho paiva nematanda+ omusidhari.  Yakarovererwa mapuranga omusidhari+ kumusoro, pamusoro pematanda ehwaro aiva pambiru makumi mana neshanu. Pamutsara mumwe chete paiva negumi neshanu.  Paiva nemitsara mitatu yemahwindo ane mafuremu, uye paiva nehwindo raipinza chiedza+ rakanga rakatarisana nerimwe hwindo raipinza chiedza mumitsara mitatu yakanga yakaturikidzana.  Masuo ose nemagwatidziro zvakanga zviine mativi mana akaenzana zviine mafuremu,+ uyewo nechepamberi hwindo raipinza chiedza rakanga rakatarisana nerimwe hwindo raipinza chiedza zviri mumitsara mitatu yakaturikidzana.  Akaita Vharanda reMbiru rakareba makubhiti makumi mashanu, rakafara makubhiti makumi matatu; uye rimwe vharanda raiva pamberi padzo riine mbiru nedenga pamberi padzo.  Kana riri Vharanda reChigaro Choumambo+ paaizotonga ari, akaita vharanda rokutongera;+ vakarifukidza nomusidhari kubvira pauriri kusvikira pamatanda edenga.+  Kana iri imba yake yaaizogara, kune chimwe chivanze,+ yaiva kure neimba yeVharanda. Yakanga yakagadzirwa saizvozvi. Pakanga paine imba yakanga yakaita seVharanda iri yaakavakira mwanasikana waFarao,+ akanga aroorwa naSoromoni.  Dzose idzi dzaiva dzematombo anodhura,+ akayerwa, akavezwa, akachekwa nemasaha okuchekesa matombo, mukati nokunze, kubvira panheyo kusvikira kumusoro kwemadziro, uye kunze kusvikira kuchivanze chikuru.+ 10  Matombo anodhura akaitwa nheyo aiva matombo makuru, matombo emakubhiti gumi, nematombo emakubhiti masere. 11  Nechepamusoro paiva nematombo anodhura, akayerwa, akavezwa, uyewo matanda omusidhari. 12  Chivanze chikuru chakanga chiine mitsara mitatu+ yematombo akavezwa nomutsara wematanda omusidhari kumativi ose; ndizvo zvakanga zvakaitawo chivanze chomukati+ cheimba+ yaJehovha, uye vharanda+ reimba. 13  Zvino Mambo Soromoni akatumira shoko, akatora Hiramu+ kuTire. 14  Aiva mwanakomana wechirikadzi yokudzinza raNaftari, uye baba vake vaiva muTire,+ mupfuri wemhangura;+ akanga aine uchenjeri kwazvo nokunzwisisa+ noruzivo rwokuita mabasa emarudzi ose achishandisa mhangura. Naizvozvo akauya kuna Mambo Soromoni akatanga kuita basa rake rose. 15  Akabva aumba mbiru mbiri dzemhangura,+ mbiru imwe neimwe yakareba makubhiti gumi nemasere, uye tambo yakareba makubhiti gumi nemaviri yaikwana kupoterera imwe neimwe yembiru dzacho mbiri.+ 16  Akagadzira misoro miviri kuti aiise pamusoro pembiru dzacho, dzakaumbwa nemhangura.+ Musoro mumwe chete waiva wakareba makubhiti mashanu, uye mumwe musoro wacho waiva wakareba makubhiti mashanu. 17  Paiva nemambure akarukwa, zvishongo zvakamonyoroka zvakagadzirwa secheni,+ nokuda kwemisoro yaiva pamusoro pembiru dzacho;+ minomwe nokuda kwomusoro mumwe chete, uye minomwe nokuda kwomumwe musoro wacho. 18  Akagadzirawo mapomegraneti uye mitsara miviri yaipoterera pamusoro pomumbure mumwe chete kuti afukidze misoro yaiva pamusoro pembiru; uye izvozvo ndizvo zvaakaitirawo mumwe musoro wacho.+ 19  Misoro yaiva pamusoro pembiru dzaiva pavharanda yaiva yakagadzirwa semaruva,+ yakareba makubhiti mana. 20  Misoro yacho yakanga iri pamusoro pembiru mbiri, uyewo kumusoro pedyo nedumbu raibatana nemambure; uye pamusoro mumwe nomumwe pakanga paine mapomegraneti+ mazana maviri akapoteredza aiva mumitsara. 21  Akamisa mbiru+ dzevharanda+ retemberi. Naizvozvo akamisa mbiru yokurudyi akaitumidza kuti Jakini, uye akabva amisa mbiru yokuruboshwe akaitumidza kuti Bhoazi. 22  Pamusoro pembiru dzacho paiva nezvakagadzirwa semaruva. Basa rokugadzira mbiru rakazopera. 23  Zvino akagadzira dziva+ resimbi yakanyungudutswa raiva makubhiti gumi kubvira kune rimwe divi romuromo waro kusvikira kune rimwe divi romuromo waro, riri reraundi; uye rakanga rakakwirira makubhiti mashanu, uye paida tambo yakareba makubhiti makumi matatu kuripoteredza.+ 24  Nechepasi pomuromo waro paiva nezvishongo+ zvakaita semapudzi+ kumativi ose, zvakanga zvakaripoteredza, zviri gumi pakubhiti rimwe chete, zvakapoteredza dziva racho kumativi ose,+ zviine mitsara miviri yezvishongo zvakaita semapudzi zvakaumbwa pamwe chete naro. 25  Rakanga rakagadzikwa panzombe gumi nembiri,+ nhatu dzakatarira kuchamhembe, nhatu dzakatarira kumavirira, nhatu dzakatarira kumaodzanyemba, nhatu dzakatarira kumabvazuva; uye dziva racho raiva pamusoro padzo, dzose dzakanga dzakafuratira pakati.+ 26  Ukobvu hwaro hwakanga hwakaita soupamhi hwechanza;+ nomuromo waro wakanga wakagadzirwa somuromo wekapu, seruva rakatumbuka.+ Raipinda+ mabhati+ zviuru zviviri. 27  Akagadzira zvingoro+ gumi zvemhangura, chingoro chimwe nechimwe chakareba makubhiti mana, chakafara makubhiti mana, uye chakakwirira makubhiti matatu. 28  Zvingoro zvacho zvakanga zvakagadzirwa seizvi: zvaiva nemarata omumativi, marata acho omumativi aiva pakati pesimbi dzakachinjika. 29  Pamarata omumativi aiva pakati pesimbi dzakachinjika paiva neshumba,+ nzombe+ nemakerubhi,+ uye ndizvo zvazvaiva zvakaitawo pamusoro pesimbi dzakachinjika. Pamusoro uye pasi peshumba dzacho nenzombe dzacho paiva nehata+ dzakanga dzakagadzirwa dzakarembera. 30  Chingoro chimwe nechimwe chaiva nemavhiri mana emhangura, ane maekisero emhangura; uye zvinhu zvacho zvina zvomumakona ndizvo zvaiva zvitsigiso zvawo. Pasi pebheseni racho ndipo paiva nezvitsigiso zvacho, zvakaumbwa zviine hata dzakanga dzakatarisana. 31  Muromo wacho kubvira mukati kusvikira pazvitsigiso zvichikwira kumusoro waiva makubhiti [?];* uye muromo wacho wakanga uri weraundi, wakagadzirwa sechigadziko chekubhiti nehafu, uyewo pamuromo wacho paiva nemifananidzo yakaita zvokutemerwa. Marata azvo omumativi aiva nemativi mana akaenzana, asiri eraundi. 32  Mavhiri acho mana aiva pasi pemarata omumativi, uye zvitsigiso zvemavhiri acho zvaiva pedyo nechingoro chacho; kukwirira kwevhiri rimwe nerimwe kwaiva kubhiti nehafu. 33  Mavhiri acho akanga akagadzirwa sevhiri rengoro.+ Zvitsigiso zvawo nemarimu awo nemasipokisi awo nemahabha awo, zvose zvakanga zvakaita zvokuumbwa. 34  Pamakona mana echingoro chimwe nechimwe paiva nezvitsigiso zvina; zvitsigiso zvacho zvaiva chinhu chimwe chete nechingoro chacho. 35  Pamusoro pechingoro chacho paiva nechigadziko chakakwirira hafu yekubhiti, chakaita raundi kumativi ose; uye nechepamusoro pechingoro chacho, mativi acho nemarata acho omumativi zvaiva chinhu chimwe chete nacho. 36  Uyezve, akanyora mifananidzo yemakerubhi achiita zvokutemera,+ mifananidzo yeshumba nemifananidzo yemichindwe pamativi acho nepamarata omumativi maererano nenzvimbo yakanga isina chinhu yechimwe nechimwe, uye hata kumativi ose.+ 37  Akagadzira zvingoro+ zvacho gumi saizvozvi; zvose zvakanga zvakaumbwa zvakafanana,+ zvakayerwa zvakafanana, uye zviine chimiro chakafanana. 38  Akagadzira mabheseni+ emhangura gumi. Bheseni rimwe nerimwe raipinda mabhati makumi mana. Bheseni rimwe nerimwe raiva makubhiti mana. Pachingoro chimwe nechimwe paiva nebheseni rimwe chete nokuda kwezvingoro zvacho gumi. 39  Akabva aisa zvingoro zvishanu kurutivi rwokurudyi rweimba yacho, uye zvishanu kurutivi rworuboshwe rweimba yacho;+ uye akaisa dziva racho kurutivi rwokurudyi rweimba yacho kumabvazuva, nechokumaodzanyemba.+ 40  Zvishoma nezvishoma Hiramu+ akagadzira mabheseni+ acho nemafoshoro+ nendiro.+ Hiramu akazopedza+ kuita basa rose raakaitira Mambo Soromoni raiva nechokuita neimba yaJehovha: 41  Mbiru mbiri+ nemisoro+ miviri yakaita sembiya yaiva pamusoro pembiru dzacho mbiri, nemambure+ maviri okufukidza misoro miviri yeraundi yaiva pamusoro pembiru dzacho, 42  nemapomegraneti+ mazana mana nokuda kwemambure maviri, mitsara miviri yemapomegraneti pamambure mamwe nemamwe, kuti ifukidze misoro miviri yakaita sembiya yaiva pamusoro pembiru dzacho mbiri; 43  nezvingoro+ gumi nemabheseni+ gumi aiva pazvingoro zvacho, 44  nedziva+ rimwe chete nenzombe gumi nembiri dzaiva pasi pedziva racho;+ 45  nemakeni nemafoshoro nendiro nemidziyo yose iyi,+ yakagadzirirwa Mambo Soromoni naHiramu achishandisa mhangura yakabwinyiswa nokuda kweimba yaJehovha. 46  Mambo akazviumbira muforoma dzevhu muRuwa rwaJodhani,+ pakati peSukoti+ neZaretani.+ 47  Soromoni haana kuyera midziyo+ yacho yose nokuda kwokunyanyowanda+ kwayo. Kurema kwemhangura yacho hakuna kuzivikanwa.+ 48  Zvishoma nezvishoma Soromoni akagadzira midziyo yose yaiva nechokuita neimba yaJehovha, atari+ yendarama netafura+ yendarama paiva nechingwa chokuratidzira, 49  nezvigadziko zvemarambi+ zvendarama chaiyo,+ zvishanu kurudyi uye zvishanu kuruboshwe pamberi peimba yomukatikati, uye maruva akatumbuka+ nemarambi+ nezvokudzimisa marambi,+ achishandisa ndarama, 50  nemabheseni nezvokudzimisa moto+ nendiro+ nemakapu+ nemidziyo yokuisira moto,+ achishandisa ndarama chaiyo, nemahinji emasuo+ eimba yomukati, kureva Nzvimbo Tsvenetsvene, neemasuo+ eimba yetemberi,+ achishandisa ndarama. 51  Basa rose raifanira kuitwa naMambo Soromoni rine chokuita neimba yaJehovha rakazopera;+ Soromoni akatanga kupinza zvinhu zvakaitwa zvitsvene nababa vake Dhavhidhi;+ sirivha nendarama nezvimwe zvinhu akazviisa papfuma yeimba yaJehovha.+

Mashoko Emuzasi

1Mad 7:31 “Nhamba yacho haimo mumashoko echiHebheru epakutanga.”