Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

1 Madzimambo 22:1-53

22  Zvino vakagara makore matatu pasina hondo pakati peSiriya naIsraeri.  Mugore rechitatu Jehoshafati+ mambo waJudha akaenda kuna mambo waIsraeri.  Mambo waIsraeri akabva ati kuvashandi vake: “Munozviziva here kuti Ramoti-giriyedhi+ nderedu? Asi tiri kuzengurira kuritora muruoko rwamambo weSiriya.”  Iye akati kuna Jehoshafati: “Uchaenda neni kunorwa kuRamoti-giriyedhi+ here?” Jehoshafati akati kuna mambo waIsraeri: “Ini ndakaita sewe. Vanhu vangu vakaita sezvakaita vanhu vako.+ Mabhiza angu akaita sezvakaita mabhiza ako.”  Zvisinei, Jehoshafati akati kuna mambo waIsraeri: “Ndapota, tanga wabvunza+ kuti Jehovha anotii.”  Naizvozvo mambo waIsraeri akaunganidza vaprofita,+ varume vanenge mazana mana, akati kwavari: “Ndiende kunorwisa Ramoti-giriyedhi here, kana kuti ndirege?” Ivo vakati: “Endai,+ uye Jehovha achariisa muruoko rwamambo.”  Asi Jehoshafati akati: “Pano hapana mumwe muprofita waJehovha asara here? Saka ngatibvunzei tichishandisa iye.”+  Mambo waIsraeri akabva ati kuna Jehoshafati: “Kuchine murume mumwe chete—Mikaya mwanakomana waImra, wokuti tishandise kubvunza Jehovha;+ asi ini ndinomuvenga,+ nokuti haaprofiti zvinhu zvakanaka pamusoro pangu asi zvakaipa.”+ Asi Jehoshafati akati: “Mambo ngaarege kutaura chinhu chakadaro.”+  Naizvozvo mambo waIsraeri akashevedza rimwe jinda+ akati: “Kurumidza kuuya naMikaya mwanakomana waImra.”+ 10  Zvino mambo waIsraeri naJehoshafati mambo waJudha vakanga vakagara mumwe nomumwe pachigaro chake choumambo, vakapfeka nguo dzoumambo,+ vari paburiro pasuo regedhi reSamariya; uye vaprofita vose vakanga vachiita sevaprofita vari pamberi pavo.+ 11  Zedhekiya mwanakomana waKenaana akabva agadzira nyanga dzesimbi akati: “Zvanzi naJehovha,+ ‘Muchatunga vaSiriya neidzi kusvikira mavaparadza.’”+ 12  Vamwe vaprofita vose vakanga vachiprofita saizvozvo, vachiti: “Endai kuRamoti-giriyedhi mukunde; uye Jehovha achariisa muruoko rwamambo.”+ 13  Zvino nhume yakanga yaenda kunoshevedza Mikaya yakati kwaari: “Zvino tarira! Mashoko evaprofita ari kubvumirana zvakanaka pamusoro pamambo. Ndapota, shoko rako ngarive seshoko romumwe wavo, utaure zvakanaka.”+ 14  Asi Mikaya akati: “NaJehovha mupenyu,+ zvandichaudzwa naJehovha, ndizvo zvandichataura.”+ 15  Akabva apinda maiva namambo, mambo akati kwaari: “Mikaya, tiende kuRamoti-giriyedhi kunorwa here, kana kuti tirege?” Iye akabva ati kwaari: “Endai mukunde; uye Jehovha achariisa muruoko rwamambo.”+ 16  Mambo akati kwaari: “Ndinofanira kuita kuti upike kangani kuti undiudze chokwadi choga nezita raJehovha?”+ 17  Naizvozvo iye akati: “Ndinoona vaIsraeri vose vakapararira+ pamakomo, semakwai asina mufudzi.+ Uye Jehovha ati: ‘Ava havana vanatenzi. Mumwe nomumwe ngaadzokere kumba kwake norugare.’”+ 18  Mambo waIsraeri akabva ati kuna Jehoshafati: “Handina here kuti kwauri, ‘Achaprofita pamusoro pangu, kwete zvinhu zvakanaka, asi zvakaipa’?”+ 19  Zvino iye akati: “Naizvozvo inzwai shoko raJehovha:+ Ndaona Jehovha akagara pachigaro chake choumambo,+ uto rose rokumatenga rakamira pedyo naye, kurudyi rwake nokuruboshwe rwake.+ 20  Jehovha akati, ‘Ndiani achanyengedza Ahabhi, kuti aende, anofira kuRamoti-giriyedhi?’ Zvino mumwe ataura zvokuti, mumwe akataura zvokuti.+ 21  Mumwe mudzimu+ wazobuda ukamira pamberi paJehovha, ukati, ‘Ini ndichamunyengedza.’ Jehovha akati kwauri, ‘Nechii?’+ 22  Iwo ukati, ‘Ndichaenda, ndova mudzimu unonyengera mumiromo yevaprofita vake vose.’+ Naizvozvo iye ati, ‘Uchamunyengera, uyezve, uchakunda.+ Enda uite saizvozvo.’+ 23  Zvino tarirai Jehovha aisa mudzimu unonyengera mumiromo yevaprofita venyu vose ava;+ asi Jehovha ataura nezvedambudziko pamusoro penyu.”+ 24  Zvino Zedhekiya mwanakomana waKenaana akaswedera pedyo, akarova Mikaya padama+ akati: “Mudzimu waJehovha wandipfuura nokupi kuti utaure newe?”+ 25  Mikaya akati: “Tarira! Uchazviona pazuva iroro pauchapinda muimba yomukatikati+ kuti uvande.”+ 26  Mambo waIsraeri akabva ati: “Tora Mikaya umudzorere kuna Amone mukuru weguta nokuna Joashi mwanakomana wamambo.+ 27  Uti, ‘Zvanzi namambo:+ “Isai munhu uyu muimba yevasungwa,+ mumupe mugove wezvokudya wakatapudzwa+ nomugove wemvura wakatapudzwa kusvikira ndadzoka norugare.”’”+ 28  Mikaya akabva ati: “Kana mukadzoka norugare, Jehovha haana kutaura neni.”+ Akawedzera kuti: “Inzwai, imi marudzi ose.”+ 29  Mambo waIsraeri naJehoshafati mambo waJudha vakaenda kuRamoti-giriyedhi.+ 30  Zvino mambo waIsraeri akati kuna Jehoshafati: “Ini ndichachinja nguo dzangu kuti ndirege kuzivikanwa, ndoenda kunorwa,+ asi iwe, pfeka nguo dzako.”+ Naizvozvo, mambo waIsraeri akachinja nguo dzake kuti arege kuzivikanwa+ akanorwa.+ 31  Zvino mambo weSiriya akanga arayira vakuru vengoro dzake makumi matatu nevaviri,+ achiti: “Irwai, kwete nomuduku kana mukuru, asi namambo waIsraeri chete.”+ 32  Vakuru vengoro dzacho pavakangoona Jehoshafati, vakati: “Chokwadi ndiye mambo waIsraeri.”+ Naizvozvo vakatsaukira kwaari kuti vamurwise; asi Jehoshafati akatanga kushevedzera kuti abatsirwe.+ 33  Vakuru vengoro pavakangoona kuti akanga asiri mambo waIsraeri, vakabva varega kumutevera.+ 34  Zvino mumwe murume akangokungawo zvake uta, akabaya mambo waIsraeri panobatana nhumbi dzokuzvidzivirira nadzo, zvokuti akati kumutyairi wake wengoro:+ “Tenderudza ngoro, undibudise pakati peuto, nokuti ndakuvadzwa kwazvo.” 35  Kurwa kwakaramba kuchinyanya pazuva iroro, uye mambo aifanira kuramba akamiswa ari mungoro akatarirana nevaSiriya, akazofa+ manheru; uye ropa rechironda chacho rakaramba richiyerera richienda mungoro yehondo.+ 36  Panenge pakuvira kwezuva, kushevedzera kwakatanga kuitwa mumusasa, zvichinzi: “Munhu wose ngaaende kuguta rake, uye munhu wose ngaaende kunyika yake!”+ 37  Nokudaro mambo akafa. Paakaunzwa kuSamariya, vakabva vaviga mambo muSamariya.+ 38  Vakatanga kusuka ngoro yacho yehondo padziva reSamariya, imbwa dzikananzva ropa rake+ (uye pfambi dzakageza imomo), maererano neshoko rakanga rataurwa naJehovha.+ 39  Mamwe mabasa ose aAhabhi nezvose zvaakaita neimba yenyanga dzenzou+ yaakavaka nemaguta ose aakavaka, hazvina kunyorwa here mubhuku+ remabasa emazuva emadzimambo aIsraeri? 40  Ahabhi akazorara nemadzitateguru ake;+ uye mwanakomana wake Ahaziya+ akatanga kutonga panzvimbo pake. 41  Kana ari Jehoshafati+ mwanakomana waAsa, akanga ava mambo waJudha mugore rechina raAhabhi mambo waIsraeri. 42  Jehoshafati akanga aine makore makumi matatu nemashanu paakatanga kutonga, uye akatonga kwemakore makumi maviri nemashanu ari muJerusarema. Amai vake vainzi Azubha mwanasikana waShirihi. 43  Akaramba achifamba nenzira yose yababa vake Asa. Haana kutsauka pairi, nokuita zvakanga zvakarurama pamberi paJehovha.+ Kungoti nzvimbo dzakakwirira hadzina kubviswa. Vanhu vakanga vachiri kubayira nokukwidza utsi hwezvibayiro panzvimbo dzakakwirira.+ 44  Jehoshafati akaramba aine rugare namambo waIsraeri.+ 45  Mamwe mabasa ose aJehoshafati nemabasa ake esimba nokurwa kwaakaita, hazvina kunyorwa here mubhuku+ remabasa emazuva emadzimambo aJudha? 46  Akabvisa munyika yacho pfambi dzose dzechirume+ dzepatemberi dzakanga dzasara mumazuva ababa vake Asa.+ 47  MuEdhomu+ makanga musina kana mambo; mutevedzeri ndiye aiva mambo.+ 48  Jehoshafati akaita kuti ngarava dzokuTashishi+ dziende kuOfiri kunotora ndarama; asi hadzina kuenda, nokuti ngarava dzacho dzakaparadzwa paEziyoni-gebheri.+ 49  Ahaziya mwanakomana waAhabhi ndipo paakati kuna Jehoshafati: “Rega vashandi vangu vaende nevashandi vako nengarava,” asi Jehoshafati akaramba.+ 50  Jehoshafati akazorara nemadzitateguru ake,+ akavigwa pamwe chete nemadzitateguru ake muGuta raDhavhidhi+ tateguru vake; uye mwanakomana wake Jehoramu+ akatanga kutonga panzvimbo pake. 51  Ahaziya+ mwanakomana waAhabhi, akava mambo waIsraeri muSamariya mugore rechigumi nemanomwe raJehoshafati mambo waJudha, uye akaramba achitonga Israeri kwemakore maviri. 52  Akaramba achiita zvakaipa+ pamberi paJehovha, akafamba munzira yababa vake+ nomunzira yaamai vake+ nomunzira yaJerobhoamu+ mwanakomana waNebhati, akanga atadzisa Israeri.+ 53  Akaramba achishumira Bhaari,+ achimukotamira, akaramba achigumbura+ Jehovha Mwari waIsraeri maererano nezvose zvakanga zvaitwa nababa vake.

Mashoko Emuzasi