1 Madzimambo 19:1-21

19  Zvino Ahabhi+ akaudza Jezebheri+ zvose zvakanga zvaitwa naEriya uye zvose zvokuti akanga auraya sei vaprofita vose nebakatwa.+  Jezebheri akabva atuma nhume kuna Eriya, achiti: “Vanamwari ngavaite saizvozvo,+ uye ngavawedzere pazviri saizvozvo,+ kana mangwana panguva ino ndisingazoiti kuti mweya wako uve somweya womumwe nomumwe wavo!”  Zvino akatya. Naizvozvo akasimuka, akatiza kuti aponese mweya wake,+ akasvika kuBheeri-shebha,+ raJudha.+ Akabva asiya mushandi wake ipapo.  Iye akaenda kurenje kworwendo rwezuva rimwe chete, akazosvika, akagara pasi pomumwe muti womutsvairo.+ Akatanga kukumbira kuti mweya wake ufe uye akati: “Zvakwana! Zvino, haiwa Jehovha, chiurayai henyu mweya wangu,+ nokuti handisi nani kupfuura madzitateguru angu.”  Akazorara pasi, akabatwa nehope ari pasi pomuti womutsvairo.+ Asi, tarira! zvino ngirozi+ yakamubata,+ ikabva yati kwaari: “Muka udye.”  Paakatarira, akaona kumusoro kwake kuine keke+ reraundi pamatombo akanga achipisa, nechirongo chemvura. Akatanga kudya nokunwa, achibva azorarazve.  Gare gare ngirozi+ yaJehovha yakadzoka kechipiri ikamubata, ikati: “Muka udye, nokuti rwendo rwacho rwakanyanya kukurebera.”+  Naizvozvo akamuka, akadya, akanwa, akaramba achienda nesimba rezvokudya izvozvo kwemazuva makumi mana+ nousiku makumi mana kusvikira kuHorebhi,+ gomo raMwari wechokwadi.  Akazopinda mubako+ ikoko, kuti arare imomo; uye tarira! shoko raJehovha rakauya kwaari, rikati: “Eriya, uri kuitei pano?”+ 10  Iye akati: “Ndave ndichishingairira+ kwazvo Jehovha Mwari wemauto; nokuti vanakomana vaIsraeri vakasiya sungano yenyu,+ vakaputsa atari dzenyu,+ vakauraya vaprofita venyu nebakatwa,+ zvokuti ini ndoga ndini ndasara;+ zvino votsvaka mweya wangu kuti vauuraye.”+ 11  Asi rakati: “Buda, umire pagomo pamberi paJehovha.”+ Zvino tarira! Jehovha akanga achipfuura nepo,+ mhepo huru uye yaiva nesimba yakanga ichitsemura makomo nokuputsa mabwe pamberi paJehovha.+ (Jehovha akanga asiri mumhepo yacho.) Pashure pemhepo, kwakauya kudengenyeka.+ (Jehovha akanga asiri mukudengenyeka kwacho.) 12  Pashure pokudengenyeka, kwakauya moto.+ (Jehovha akanga asiri mumoto wacho.) Pashure pomoto, kwakauya inzwi rakanga rakadzikama, raiva pasi pasi.+ 13  Eriya paakangorinzwa, akabva aputira chiso chake nenguo yake yebasa,+ akabuda, akamira pasuo rebako; uye tarira! inzwi rakauya kwaari, rikati: “Eriya, uri kuitei pano?”+ 14  Iye akati: “Ndave ndichishingairira kwazvo Jehovha Mwari wemauto; nokuti vanakomana vaIsraeri vakasiya sungano yenyu,+ vakaputsa atari dzenyu, vakauraya vaprofita venyu nebakatwa, zvokuti ini ndoga ndini ndasara; zvino votsvaka mweya wangu kuti vauuraye.”+ 15  Zvino Jehovha akati kwaari: “Enda, dzokera kurenje reDhamasiko;+ upinde uye uzodze+ Hazaeri+ kuti ave mambo weSiriya. 16  Uzodze Jehu+ muzukuru waNimshi+ kuti ave mambo waIsraeri; uye uzodze Erisha+ mwanakomana waShafati wokuAbheri-mehora+ kuti ave muprofita panzvimbo pako.+ 17  Uya achapukunyuka bakatwa raHazaeri,+ achaurayiwa naJehu;+ uye uya achapukunyuka bakatwa raJehu, achaurayiwa naErisha.+ 18  Ndasiya zviuru zvinomwe pakati paIsraeri,+ mabvi ose asina kupfugamira Bhaari,+ nemiromo yose isina kumutsvoda.”+ 19  Naizvozvo akabva ipapo, akawana Erisha mwanakomana waShafati paakanga achirima+ nezvipani gumi nezviviri zvaiva pamberi pake, iye aine chechigumi nezviviri. Naizvozvo Eriya akaenda kwaaiva, akakanda nguo yake yebasa+ paari. 20  Iye akabva asiya nzombe, akamhanya achitevera Eriya akati: “Ndapota, ndiregei nditsvode baba vangu naamai vangu.+ Ndichabva ndakuteverai.” Iye akati kwaari: “Enda, dzokera; nokuti ndakuiteiko?” 21  Naizvozvo akarega kumutevera, akabva atora chipani chenzombe, akadzibayira,+ uye akabika nyama yadzo achishandisa zvinhu zvaishandiswa+ nenzombe dzacho, akabva aipa vanhu, vakadya. Pashure paizvozvo akasimuka, akatevera Eriya, akatanga kumushumira.+

Mashoko Emuzasi