1 Madzimambo 11:1-43

11  Zvino Mambo Soromoni aida madzimai+ mazhinji okune dzimwe nyika pamwe chete nomwanasikana waFarao,+ vakadzi vaMoabhi,+ vaAmoni,+ vaEdhomu,+ vaSidhoni+ nevaHiti,+  vaibva kumarudzi akanga anzi nezvawo naJehovha kuvanakomana vaIsraeri: “Regai kupinda pakati pawo,+ uye iwo ngaarege kupinda pakati penyu; chokwadi achatsausa mwoyo yenyu kuti itevere vanamwari vawo.”+ Soromoni akanamatira+ kwavari kuti avade.  Akava nemadzimai mazana manomwe, machindakadzi, nevarongo mazana matatu; uye madzimai ake akatsausa mwoyo wake zvishoma nezvishoma.+  Panguva yokukwegura+ kwaSoromoni, madzimai ake akanga atsausa+ mwoyo wake kuti atevere vamwe vanamwari;+ uye mwoyo wake hauna kuva wakakwana+ kuna Jehovha Mwari wake somwoyo wababa vake Dhavhidhi.  Soromoni akatanga kutevera Ashtoreti+ mwarikadzi wevaSidhoni naMirikomu+ chinhu chinonyangadza chevaAmoni.  Soromoni akatanga kuita zvakaipa+ pamberi paJehovha, uye haana kutevera Jehovha zvizere sababa vake Dhavhidhi.+  Panguva iyoyo Soromoni akavaka nzvimbo yakakwirira+ nokuda kwaKemoshi,+ chinhu chinonyangadza+ chaMoabhi, pagomo+ rakanga rakatarisana+ neJerusarema, uye nokuda kwaMoreki, chinhu chinonyangadza chevanakomana vaAmoni.  Izvozvo ndizvo zvaakaitira madzimai ake ose okune dzimwe nyika+ aikwidzira vanamwari+ vawo utsi hwezvibayiro nokubayira kwavari.  Jehovha akatsamwira+ Soromoni kwazvo, nokuti mwoyo wake wakanga watsauka pana Jehovha Mwari waIsraeri,+ iye akanga azviratidza kwaari kaviri.+ 10  Iye akanga amurayira nezvechinhu ichi, kuti asatevera vamwe vanamwari;+ asi akanga asina kuchengeta zvakanga zvarayirwa naJehovha. 11  Zvino Jehovha akati kuna Soromoni: “Zvawaita izvi, ukasachengeta sungano yangu nemirau yangu yandakakurayira, chokwadi ndichabvarura umambo ndichihubvisa kwauri, uye ndichahupa mushandi wako.+ 12  Zvisinei, handizozviiti mumazuva ako,+ nokuda kwababa vako Dhavhidhi.+ Ndichahubvarura ndichihubvisa muruoko rwomwanakomana wako.+ 13  Kungoti handizobvaruri umambo hwose ndichihubvisa.+ Ndichapa mwanakomana wako dzinza rimwe chete, nokuda kwomushumiri wangu Dhavhidhi+ uye nokuda kweJerusarema randakasarudza.”+ 14  Zvino Jehovha akamutsira Soromoni+ mudzivisi,+ kureva Hadhadhi muEdhomu wevana vamambo. Iye aiva kuEdhomu.+ 15  Dhavhidhi paakarwisa Edhomu,+ Joabhi mukuru weuto paakaenda kunoviga vaya vakanga vaurayiwa, akaedza kuuraya vanhurume vose vaiva muEdhomu.+ 16  (Nokuti Joabhi nevaIsraeri vose vakagara imomo kwemwedzi mitanhatu kusvikira aparadza vanhurume vose muEdhomu.) 17  Hadhadhi akatiza, iye nevamwe varume vaEdhomu, vashandi vababa vake, kuti vapinde muIjipiti, Hadhadhi paakanga achiri mukomana muduku. 18  Naizvozvo vakasimuka vachibva muMidhiyani,+ vakasvika kuParani, vakatora varume kuParani+ vakasvika kuIjipiti kuna Farao mambo weIjipiti, uyo akabva amupa imba. Akamupawo zvokudya, uye akamupa nyika. 19  Hadhadhi akaramba achinzwirwa nyasha+ naFarao, zvokuti akamupa mudzimai,+ munun’una womudzimai wake, munun’una wavahosi Tapenesi. 20  Kwapera nguva yakati, munun’una waTapenesi akamuberekera mwanakomana wake Genubhati, Tapenesi akamurumurira+ mumba maFarao; uye Genubhati akaramba ari mumba maFarao pakati pevanakomana vaFarao. 21  Hadhadhi akanzwa ari muIjipiti kuti Dhavhidhi akanga arara nemadzitateguru ake+ uye kuti Joabhi mukuru weuto akanga afa.+ Naizvozvo Hadhadhi akati kuna Farao: “Ndiregei ndiende,+ kuti ndiende kunyika yangu.” 22  Asi Farao akati kwaari: “Zvauineni, uri kushayei zvokuti wava kutsvaka kuenda kunyika yako?” Iye akati: “Hapana; asi chokwadi munofanira kundirega ndiende.” 23  Mwari akamumutsira mumwe mudzivisi,+ kureva Rezoni mwanakomana waEriyadha, akanga atiza ishe wake Hadhadhezeri+ mambo weZobha.+ 24  Iye akaramba achiunganidza varume kwaari, akava mukuru weboka revapambi, Dhavhidhi paakauraya vanhu vokuZobha.+ Naizvozvo vakaenda kuDhamasiko+ vakagara imomo, vakatanga kutonga vari muDhamasiko. 25  Iye akava mudzivisi waIsraeri mazuva ose aSoromoni,+ uye izvozvo zvichibatanidzwa nezvinokuvadza zvakaitwa naHadhadhi; uye aivenga+ Israeri kwazvo nguva yaakaramba achitonga Siriya. 26  Kwaiva naJerobhoamu+ mwanakomana waNebhati muEfremu wokuZeredha, mushandi waSoromoni,+ uye amai vake vainzi Zerua, mukadzi aiva chirikadzi. Iyewo akatanga kumukira mambo.+ 27  Akamukira mambo nokuda kwechikonzero ichi: Soromoni akanga agadzira Murwi Wevhu.+ Akanga avhara pakanga pakaputsika paGuta rababa vake Dhavhidhi.+ 28  Zvino murume uyu Jerobhoamu aiva murume akashinga, aiva nesimba.+ Soromoni paakaona kuti jaya racho raishanda nesimba,+ akarigadza kuti rive mutariri+ webasa rose rokumanikidzirwa+ reimba yaJosefa.+ 29  Panguva iyoyo chaiyo Jerobhoamu akabuda muJerusarema, muprofita Ahija+ muShiro+ akamuwana ari mumugwagwa, uye Ahija akanga akapfeka nguo itsva; vaviri vacho vaiva voga kusango. 30  Zvino Ahija akabata nguo yacho itsva yaakanga akapfeka akaibvarura+ kuva zvidimbu gumi nezviviri.+ 31  Akati kuna Jerobhoamu: “Tora zvidimbu gumi; nokuti zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri, ‘Tarira ndiri kubvarura umambo kuti hubve muruoko rwaSoromoni, uye ndichakupa madzinza gumi.+ 32  Dzinza+ rimwe chete ndiro richaramba riri rake nokuda kwomushumiri wangu Dhavhidhi+ uye nokuda kweJerusarema,+ guta randakasarudza pamadzinza ose aIsraeri. 33  Chikonzero chacho ndechokuti vakandisiya,+ vakatanga kukotamira Ashtoreti+ mwarikadzi wevaSidhoni, Kemoshi+ mwari waMoabhi naMirikomu+ mwari wevanakomana vaAmoni; uye havana kufamba munzira dzangu nokuita zvakarurama pamberi pangu nokuchengeta mirau yangu nezvandakatonga sezvakaita baba vake Dhavhidhi. 34  Asi handizobvisi umambo hwacho hwose muruoko rwake, nokuti ndichamuita jinda mazuva ose oupenyu hwake, nokuda kwomushumiri wangu Dhavhidhi wandakasarudza,+ nokuti akachengeta mirayiro yangu nemirau yangu. 35  Ndichabvisa umambo muruoko rwomwanakomana wake ndohupa iwe, iwo madzinza gumi.+ 36  Asi ndichapa mwanakomana wake dzinza rimwe chete, kuti nguva dzose mushumiri wangu Dhavhidhi arambe aine rambi pamberi pangu muJerusarema,+ guta randakasarudza kuti ndiise zita rangu mariri.+ 37  Ndiwe wandichatora, uchatonga zvose zvinopangwa nomweya wako,+ uye uchava mambo waIsraeri. 38  Kana ukateerera zvose zvandichakurayira, wofamba munzira dzangu, woita zvakarurama pamberi pangu nokuchengeta mirau yangu nemirayiro yangu, sezvakaitwa nomushumiri wangu Dhavhidhi,+ ndichavawo newe,+ uye ndichakuvakira imba inogara nguva refu, sokuvakira kwandakaita Dhavhidhi,+ uye ndichakupa Israeri. 39  Ndichaninipisa vana vaDhavhidhi nokuda kweizvi,+ asi kwete nguva dzose.’”+ 40  Zvino Soromoni akatanga kutsvaka kuuraya Jerobhoamu.+ Naizvozvo Jerobhoamu akasimuka, akatizira+ kuIjipiti kuna Shishaki+ mambo weIjipiti, akaramba ari muIjipiti kusvikira Soromoni afa. 41  Mamwe mabasa ose aSoromoni nezvose zvaakaita nouchenjeri hwake, hazvina kunyorwa here mubhuku remabasa aSoromoni? 42  Mazuva ayo Soromoni akanga atonga Israeri ari muJerusarema aiva makore makumi mana.+ 43  Soromoni akabva arara nemadzitateguru ake,+ akavigwa muGuta rababa vake Dhavhidhi;+ uye mwanakomana wake Rehobhoamu+ akatanga kutonga panzvimbo pake.

Mashoko Emuzasi