Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

1 Madzimambo 10:1-29

10  Zvino mambokadzi weShebha+ ainzwa mashoko pamusoro paSoromoni ane chokuita nezita raJehovha.+ Naizvozvo akauya kuzomuedza nemibvunzo yakaoma.+  Akazosvika kuJerusarema aine mudungwe wevanhu waishamisa+ nengamera+ dzakanga dzakatakura mafuta ebharisamu+ nendarama zhinji kwazvo nematombo anokosha; uye akapinda maiva naSoromoni, akatanga kutaura naye zvose zvaiva mumwoyo make.+  Mukadzi wacho akaudzwawo nyaya dzake dzose+ naSoromoni. Hapana chinhu chakanga chakavanzika kuna mambo chaasina kumuudza.+  Mambokadzi weShebha paakaona uchenjeri hwose hwaSoromoni+ neimba yaakanga avaka,+  nezvokudya zvaiiswa patafura yake+ nokugara kwaiita vashandi vake nebasa revashandi vake vaiuya nezvokudya patafura nezvipfeko zvavo nezvokunwa zvake+ nezvibayiro zvake zvinopiswa zvaaigara achipa paimba yaJehovha, zvakabva zvamupedza simba.+  Naizvozvo akati kuna mambo: “Shoko randakanzwa nezvenyu ndiri kunyika yangu uye nezvouchenjeri hwenyu nderechokwadi.+  Asi handina kutenda mashoko acho kusvikira ndauya kuti maziso angu aone; uye tarirai! ndakanga ndisina kuudzwa kunyange hafu yazvo.+ Uchenjeri hwenyu nokubudirira zvinopfuura zvinhu zvandainzwa, zvandaiteerera.+  Vanofara varume venyu;+ vanofara+ vashandi venyu ava vanomira pamberi penyu nguva dzose, vachiteerera uchenjeri hwenyu!+  Jehovha Mwari wenyu ngaarumbidzwe,+ akakufarirai+ nokukugadzai pachigaro choumambo chaIsraeri;+ nokuti Jehovha anoda Israeri nokusingagumi,+ zvokuti akakugadzai samambo+ kuti muzivise zvakatongwa+ uye zvakarurama.”+ 10  Akabva apa+ mambo matarenda endarama zana nemakumi maviri+ nemafuta ebharisamu+ mazhinji kwazvo nematombo anokosha. Hakuna kuzombovazve nemafuta ebharisamu mazhinji kudaro seakapiwa Mambo Soromoni namambokadzi weShebha. 11  Boka rengarava+ raHiramu raitakura ndarama kubva kuOfiri+ raiuyawo nematanda emiarigamu+ mazhinji kwazvo nematombo anokosha+ kubva kuOfiri. 12  Mambo akagadzira mbiru dzeimba yaJehovha+ nedzeimba yamambo nematanda acho emiarigamu, uyewo udimbwa+ nezviridzwa zvine tambo+ zvevaimbi. Matanda emiarigamu akadai haana kuzouyazve kana kuonekwa kusvikira nhasi. 13  Mambo Soromoni akapa mambokadzi weShebha zvose zvaaifarira zvaakakumbira, tisingabatanidzi zvaakamupa maererano norupo+ rwaMambo Soromoni. Pashure paizvozvo iye akatendeuka, akaenda kunyika yake, iye pamwe chete nevashandi vake.+ 14  Ndarama+ yakauya kuna Soromoni mugore rimwe chete yairema matarenda endarama mazana matanhatu nemakumi matanhatu nematanhatu,+ 15  tisingabatanidzi yevarume vaifamba vachitengesa uye mubereko waibva kuvashambadzi nemadzimambo+ ose evaArabhu+ nemagavhuna enyika. 16  Mambo Soromoni akagadzira nhoo huru mazana maviri achishandisa ndarama+ yakanga yakasanganiswa nedzimwe simbi (akaisa mashekeri mazana matanhatu endarama panhoo huru imwe neimwe),+ 17  nenhoo duku mazana matatu dzendarama yakasanganiswa nedzimwe simbi (akaisa mamaina matatu endarama panhoo duku imwe neimwe).+ Mambo akabva adziisa muImba yeSango reRebhanoni.+ 18  Mambo akagadzirawo chigaro chikuru choumambo+ nenyanga dzenzou,+ akachifukidza nendarama yakanatswa.+ 19  Paiva nematanho matanhatu aikwira kuchigaro chacho choumambo, uye chigaro chacho chaiva nedenga rakatenderera raiva shure kwacho, chaiva nezvokutsamidza maoko kurutivi rwuno nokurutivi urwo pedyo nenzvimbo yokugara, uye shumba+ mbiri dzakanga dzakamira pedyo nezvokutsamidza maoko.+ 20  Paiva neshumba gumi nembiri dzakanga dzakamira pamatanho matanhatu, kurutivi rwuno nokurutivi urwo. Hapana humwe umambo hwakambogadzira chakafanana nacho.+ 21  Midziyo yose yokunwira yaMambo Soromoni yaiva yendarama, uye midziyo yose yeImba yeSango reRebhanoni+ yaiva yendarama chaiyo.+ Pakanga pasina chinhu chesirivha; iyo yaisamboonekwa sechinhu mumazuva aSoromoni. 22  Nokuti mambo aiva neboka rengarava dzeTashishi+ mugungwa pamwe chete neboka rengarava dzaHiramu. Kamwe chete pamakore matatu oga oga boka rengarava dzeTashishi raiuya rakatakura ndarama+ nesirivha, nyanga dzenzou,+ netsoko nemapikoko. 23  Naizvozvo Mambo Soromoni akanga aine pfuma+ nouchenjeri+ kupfuura mamwe madzimambo ose epanyika. 24  Vanhu vose vepanyika vakanga vachitsvaka kutaura naSoromoni kuti vanzwe uchenjeri hwake, hwakanga hwaiswa mumwoyo make naMwari.+ 25  Gore negore+ mumwe nomumwe aiuya nechipo chake,+ zvinhu zvesirivha+ nezvinhu zvendarama nenguo nezvombo+ nemafuta ebharisamu, mabhiza nemanyurusi.+ 26  Soromoni akaramba achiunganidza dzimwe ngoro nemabhiza ehondo; uye akava nengoro chiuru nemazana mana nemabhiza ehondo zviuru gumi nezviviri,+ uye akaita kuti zvirambe zviri mumaguta engoro, pedyo namambo muJerusarema.+ 27  Mambo akaita kuti sirivha yaiva muJerusarema ive sematombo,+ uye akaita kuti matanda omusidhari awande kwazvo semitsamvi iri muShefera.+ 28  Mabhiza akanga aina Soromoni aibva kuIjipiti, uye boka revatengesi vamambo rainotora boka remabhiza nokuda kwomutengo.+ 29  Ngoro yaiwanzouya uye yaiunzwa ichibva kuIjipiti nokuda kwemasirivha mazana matanhatu, uye bhiza nokuda kwezana nemakumi mashanu; izvozvo ndizvo zvaiita madzimambo ose evaHiti+ nemadzimambo eSiriya. Aizvivigirwa naivava.

Mashoko Emuzasi