Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

1 Madzimambo 1:1-53

1  Zvino Mambo Dhavhidhi akanga akwegura,+ ava nemazuva mazhinji; uye vaimufukidza nemachira, asi aisadziyirwa.  Naizvozvo vashandi vake vakati kwaari: “Regai vatsvakire ishe wangu mambo, musikana mhandara,+ achashandira+ mambo, kuti ave mutarisiri wake;+ arare pachipfuva chenyu,+ uye ishe wangu mambo achadziyirwa.”+  Zvino vakatsvaka musikana akanaka munharaunda yose yaIsraeri, vakazowana Abhishagi+ muShunemi,+ vakabva vapinda naye maiva namambo.  Musikana wacho akanga akanaka kwazvo;+ uye akava mutarisiri wamambo, akaramba achimushandira, asi mambo haana kusangana naye.  Munguva yose iyi Adhonija+ mwanakomana waHagiti+ akanga achizvikudza,+ achiti: “Ndini ndichava mambo!”+ Akaita kuti agadzirirwe ngoro nevatasvi vemabhiza nevarume makumi mashanu vaimhanya vari mberi kwake.+  Asi baba vake havana kumbomurwadzisa pane imwe nguva vachiti: “Waitirei saizvozvo?”+ Aivawo nechimiro chakanaka kwazvo,+ uye amai vake vakanga vamubereka pashure pokunge Absaromu aberekwa.  Akafambidzana naJoabhi mwanakomana waZeruya nomupristi Abhiyatari,+ vakatanga kumubatsira sevateveri vaAdhonija.+  Asi mupristi Zadhoki+ naBhenaya+ mwanakomana waJehoyadha nomuprofita Natani+ naShimei+ naRei nevarume vaiva nesimba+ vaiva vaDhavhidhi, havana kuva nechokuita+ naAdhonija.  Adhonija akazobayira+ makwai nemombe nemhuru dzakakora pedyo nedombo reZohereti, riri pedyo neEni-rogeri,+ akakoka vanun’una vake vose, ivo vanakomana vamambo+ nevarume vose vaJudha, ivo vashandi vamambo; 10  asi haana kukoka muprofita Natani naBhenaya nevarume vaiva nesimba nomunun’una wake Soromoni. 11  Zvino Natani+ akati kuna Bhati-shebha,+ amai vaSoromoni:+ “Hauna kunzwa here kuti Adhonija mwanakomana waHagiti+ ava mambo, asi ishe wedu Dhavhidhi haambozvizivi? 12  Naizvozvo ndapota, chiuya zvino ndikupe mazano.+ Uponese mweya wako nomweya womwanakomana wako Soromoni.+ 13  Enda upinde muna Mambo Dhavhidhi, uti kwaari, ‘Hamusi imi here, ishe wangu mambo, makapikira murandasikana wenyu, muchiti: “Mwanakomana wako Soromoni ndiye achanditevera pakuva mambo, uye ndiye achagara pachigaro changu choumambo”?+ Saka nei Adhonija ava mambo?’ 14  Tarira! Paunenge uchiri kutaura namambo, ini ndichabva ndapinda ndichikutevera, uye ndichasimbisa mashoko ako.”+ 15  Naizvozvo Bhati-shebha akapinda maiva namambo muimba yomukati,+ uye mambo akanga akwegura kwazvo,+ uye Abhishagi+ muShunemi akanga achishandira mambo. 16  Bhati-shebha akabva akotama, akagwadamira+ mambo, mambo achibva ati: “Unoda kukumbirei?”+ 17  Iye akati kwaari: “Ishe wangu,+ ndimi makapikira murandasikana wenyu naJehovha Mwari wenyu muchiti, ‘Mwanakomana wako Soromoni ndiye achanditevera pakuva mambo, uye ndiye achagara pachigaro changu choumambo.’+ 18  Zvino tarirai! Adhonija+ ndiye ava mambo, asi zvino ishe wangu mambo haambozvizivi.+ 19  Naizvozvo abayira nzombe nemhuru dzakakora nemakwai zvakawanda kwazvo, akakoka vanakomana vose vamambo+ nomupristi Abhiyatari+ naJoabhi+ mukuru weuto; asi haana kukoka mushandi wenyu Soromoni.+ 20  Zvino imi ishe wangu mambo—maziso+ evaIsraeri vose ari pamuri, kuti muvaudze kuti ndiani achatevera kugara pachigaro choumambo chashe wangu mambo.+ 21  Ishe wangu mambo paanongorara nemadzitateguru ake,+ ini nomwanakomana wangu Soromoni tichanzi tiri vatadzi.” 22  Zvino tarira! achiri kutaura namambo, muprofita Natani akapinda.+ 23  Vakabva vaudza mambo kuti: “Hoyu muprofita Natani!” Pashure paizvozvo akapinda, akasvika pamberi pamambo, akagwadamira mambo chiso chake chakatarira pasi.+ 24  Natani akabva ati: “Ishe wangu mambo, makataura here kuti, ‘Adhonija ndiye achanditevera pakuva mambo, uye ndiye achagara pachigaro changu choumambo’?+ 25  Nokuti nhasi aenda kuti abayire+ nzombe nemhuru dzakakora nemakwai zvakawanda kwazvo uye kuti akoke vanakomana vose vamambo nevakuru veuto nomupristi Abhiyatari;+ uye tarirai vari kudya nokunwa vari pamberi pake uye vari kuramba vachiti, ‘Mambo Adhonija ngaararame!’+ 26  Asi ini mushandi wenyu nomupristi Zadhoki+ naBhenaya+ mwanakomana waJehoyadha nomushandi wenyu Soromoni haana kutikoka.+ 27  Kana chinhu ichi chaitwa zvichibva kunashe wangu mambo, saka hamuna kuzivisa+ mushandi wenyu kuti ndiani achatevera kugara pachigaro choumambo chashe wangu mambo.” 28  Zvino Mambo Dhavhidhi akapindura akati: “Imi, ndishevedzerei Bhati-shebha.”+ Iye akabva apinda, akasvika pamberi pamambo, akamira pamberi pamambo. 29  Mambo akapika+ akati: “NaJehovha mupenyu+ uyo akadzikinura+ mweya+ wangu pakutambudzika kwose,+ 30  sezvandakakupikira naJehovha Mwari waIsraeri, ndichiti, ‘Mwanakomana wako Soromoni ndiye achanditevera pakuva mambo, uye ndiye achagara pachigaro changu choumambo panzvimbo pangu!’ ndizvo zvandichaita nhasi.”+ 31  Bhati-shebha akabva akotama chiso chake chakatarira pasi, akagwadamira+ mambo, akati: “Ishe wangu Mambo Dhavhidhi ngaararame nokusingagumi!”+ 32  Mambo Dhavhidhi akabva ati: “Imi, ndishevedzerei mupristi Zadhoki+ nomuprofita Natani naBhenaya+ mwanakomana waJehoyadha.” Naizvozvo vakapinda, vakasvika pamberi pamambo. 33  Mambo akati kwavari: “Endai nevashandi+ vashe wenyu, muite kuti mwanakomana wangu Soromoni atasve nyurusi rangu gadzi,+ mumutungamirire muchienda kuGihoni.+ 34  Mupristi Zadhoki nomuprofita Natani vachamuzodza+ ikoko kuti ave mambo waIsraeri; uye muridze hwamanda+ muti, ‘Mambo Soromoni ngaararame!’+ 35  Muuye muchimutevera, iye achapinda ogara pachigaro changu choumambo; iye achava mambo panzvimbo pangu, uye ndichamugadza kuti ave mutungamiriri waIsraeri nowaJudha.” 36  Bhenaya mwanakomana waJehoyadha akabva apindura mambo akati: “Ameni!+ Jehovha Mwari washe wangu mambo ngaaite saizvozvo.+ 37  Jehovha zvaakava nashe wangu mambo,+ saizvozvowo ngaave naSoromoni,+ ngaaite kuti chigaro chake choumambo chive chikuru+ kupfuura chigaro choumambo chashe wangu Mambo Dhavhidhi.” 38  Mupristi Zadhoki+ nomuprofita Natani+ naBhenaya+ mwanakomana waJehoyadha nevaKereti+ nevaPereti+ vakaenda, vakaita kuti Soromoni atasve nyurusi gadzi raMambo Dhavhidhi,+ vakabva vaenda naye kuGihoni.+ 39  Zvino mupristi Zadhoki akatora nyanga yemafuta+ mutende,+ akazodza+ Soromoni; vakatanga kuridza hwamanda, vanhu vose vakashevedzera vachiti: “Mambo Soromoni ngaararame!”+ 40  Vanhu vose vakazoenda vachimutevera, uye vanhu vakanga vachiridza nyere+ vachifara kwazvo,+ zvokuti nyika+ yakatsemuka noruzha rwavo. 41  Zvino Adhonija nevaya vose vakanga vakokwa vaaiva navo vakazvinzwa, pavakanga vapedza kudya.+ Joabhi paakanzwa kurira kwehwamanda, akabva ati: “Ruzha ruri mutaundi ranyonganiswa+ ndorwei?” 42  Achiri kutaura, tarira, Jonatani+ mwanakomana womupristi Abhiyatari akasvika. Adhonija akabva ati: “Pinda, nokuti uri murume akashinga, uye wauya nemashoko akanaka.”+ 43  Asi Jonatani akapindura akati kuna Adhonija: “Aiwa! Ishe wedu Mambo Dhavhidhi agadza Soromoni kuti ave mambo.+ 44  Naizvozvo mambo atuma mupristi Zadhoki nomuprofita Natani naBhenaya mwanakomana waJehoyadha nevaKereti nevaPereti vari pamwe chete naye, uye ivo vaita kuti atasve nyurusi gadzi ramambo.+ 45  Mupristi Zadhoki nomuprofita Natani vabva vamuzodza vari muGihoni kuti ave mambo;+ vakazobva ikoko vachifara, uye taundi rose riri kuita mheremhere. Ndirwo ruzha rwamanzwa.+ 46  Uyezve, Soromoni agara pachigaro choumambo.+ 47  Uyewo, vashandi vamambo vapinda kuti vakorokotedze ishe wedu Mambo Dhavhidhi, vachiti, ‘Mwari wenyu ngaaite kuti zita raSoromoni rive rakanaka kwazvo kupfuura zita renyu, uye ngaaite kuti chigaro chake choumambo chive chikuru kupfuura chigaro chenyu choumambo!’+ Mambo abva akotamira pamubhedha.+ 48  Uyewo zvanzi namambo, ‘Jehovha Mwari waIsraeri ngaarumbidzwe,+ aita kuti mumwe munhu agare pachigaro changu choumambo nhasi, maziso angu achizviona!’”+ 49  Zvino vaya vose vakakokwa vaiva naAdhonija vakatanga kudedera, vakasimuka, mumwe nomumwe akaenda kwake.+ 50  Adhonija akatya Soromoni. Naizvozvo akasimuka, akaenda, akabata nyanga dzeatari.+ 51  Kwapera nguva yakati, Soromoni akaudzwa kuti: “Tarirai, Adhonija atya Mambo Soromoni; uye tarirai abata nyanga dzeatari, achiti, ‘Mambo Soromoni ngaatange andipikira kuti haazourayi mushandi wake nebakatwa.’” 52  Soromoni akati: “Kana achizova murume akashinga, hapana kana bvudzi rake rimwe chete+ richawira pasi; asi kana zvakaipa zvikawanikwa maari,+ achatofa.”+ 53  Naizvozvo Mambo Soromoni akatuma vanhu, vakamuburutsa paatari. Akabva apinda, akakotamira Mambo Soromoni; Soromoni akabva ati kwaari: “Enda kumba kwako.”+

Mashoko Emuzasi