Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

1 Johani 5:1-21

5  Munhu wose anotenda kuti Jesu ndiye Kristu, munhu iyeye akaberekwa naMwari,+ uye munhu wose anoda baba vakaita kuti aberekwe, anodawo uya akaberekwa navo.+  Neizvi tinoziva kuti tinoda+ vana vaMwari,+ patinenge tichida Mwari uye tichiita mirayiro yake.+  Nokuti kuda+ Mwari kunoreva izvi, kuti tichengete mirayiro yake;+ uye mirayiro yake hairemi,+  nokuti zvinhu zvose zvakaberekwa+ naMwari zvinokunda nyika.+ Uku ndiko kukunda+ kwatakakunda+ nyika nakwo, iko kutenda kwedu.+  Ndiani anokunda+ nyika+ kunze kwouya anotenda+ kuti Jesu ndiye Mwanakomana waMwari?+  Uyu ndiye akauya nemvura neropa, iye Jesu Kristu; kwete nemvura+ chete, asi nemvura uye neropa.+ Mudzimu+ ndiwo uri kupupura, nokuti mudzimu ndiwo chokwadi.  Nokuti kune zvapupu zvitatu zvinopupura,  mudzimu+ nemvura+ neropa,+ uye zvitatu izvi zvinobvumirana.+  Kana tichigamuchira uchapupu hunopiwa nevanhu,+ uchapupu hunopiwa naMwari hukuru kwazvo, nokuti uhwu ndihwo uchapupu hunopiwa naMwari, kuti akapupura+ pamusoro poMwanakomana wake. 10  Munhu anotenda muMwanakomana waMwari ane uchapupu+ hwaakapiwa. Munhu asingatendi muna Mwari anenge amuita murevi wenhema,+ nokuti haana kutenda uchapupu hwakapiwa,+ uhwo Mwari sechapupu+ akapa pamusoro poMwanakomana wake. 11  Uhwu ndihwo uchapupu hwakapiwa, hwokuti Mwari akatipa upenyu husingaperi,+ uye upenyu uhwu huri muMwanakomana wake.+ 12  Uyo ari pamwe noMwanakomana ane upenyu uhwu; uyo asiri pamwe noMwanakomana waMwari haana upenyu uhwu.+ 13  Ndinokunyorerai zvinhu izvi kuti muzive kuti mune upenyu husingaperi,+ imi munotenda muzita roMwanakomana waMwari.+ 14  Ichi ndicho chivimbo chatiinacho kwaari,+ kuti, zvisinei nokuti chii chatinokumbira maererano nezvaanoda, iye anotinzwa.+ 15  Uyezve, kana tichiziva kuti iye anotinzwa pamusoro pezvinhu zvose zvatinokumbira,+ tinoziva kuti tichawana zvinhu zvinenge zvakumbirwa sezvo tinenge tazvikumbira kwaari.+ 16  Kana munhu akaona hama yake ichiita chivi chisingakonzeri rufu,+ iye achamunyengeterera, uye Mwari achamupa upenyu,+ chokwadi, achahupa vaya vasingatadzi zvokuti vanozviunzira rufu.+ Kune chivi chinounza rufu. Handimuudzi kuti akumbire pamusoro pechivi ichocho.+ 17  Kusarurama kwose chivi;+ asi pane chivi chisingaunzi rufu. 18  Tinoziva kuti munhu wose akaberekwa naMwari+ haana tsika yokuita chivi, asi Uya+ akaberekwa naMwari anomuchengeta, uye akaipa haamubati.+ 19  Tinoziva kuti tinobva kuna Mwari,+ asi nyika yose iri musimba reakaipa.+ 20  Asi tinoziva kuti Mwanakomana waMwari akauya,+ uye akatipa simba rokuva vakangwara+ kuti tizive iye wechokwadi.+ Isu tiri pamwe+ naiye wechokwadi, tichishandisa Mwanakomana wake Jesu Kristu. Uyu ndiye Mwari wechokwadi+ noupenyu husingaperi.+ 21  Vana vaduku, zvichenjererei pazvidhori.+

Mashoko Emuzasi