1 Johani 3:1-24

3  Onai kuti rudo+ rukuru zvakadini rwatakaitirwa naBaba, kuti tinzi vana vaMwari;+ uye ndizvo zvatiri. Ndokusaka nyika+ isingatizivi, nokuti haisati yasvika pakumuziva.+  Vadiwa, zvino tiri vana vaMwari,+ asi zvatichazova hazvisati zvaratidzwa pachena.+ Tinoziva kuti chero panguva ipi zvayo yaachazoratidzwa pachena+ tichafanana naye,+ nokuti tichamuona sezvaakaita.+  Munhu wose ane tariro iyi yakaiswa paari anozvichenesa+ sokuchena kwakaita iyeye.+  Munhu wose ane tsika yokuita chivi+ ari kuvawo netsika yokusateerera mutemo,+ naizvozvo chivi+ kusateerera mutemo.  Munozivawo kuti Jesu akaratidzwa pachena kuti abvise zvivi zvedu,+ uye maari hamuna chivi.+  Munhu wose anoramba ari pamwe+ naye haana tsika yokuita chivi;+ hapana munhu ane tsika yokuita chivi akamuona kana akasvika pakumuziva.+  Vana vaduku, ngaparege kuva nomunhu anokutsausai; uyo anoramba achiita zvakarurama akarurama, iyeye zvaakarurama.+  Uyo anoramba achiita chivi anobva kuna Dhiyabhorosi, nokuti Dhiyabhorosi ave achitadza kubvira pakutanga.+ Nokuda kwaizvozvi Mwanakomana waMwari akaratidzwa pachena,+ kuti aputse mabasa aDhiyabhorosi.+  Munhu wose akaberekwa naMwari haarambi achiita chivi,+ nokuti mbeu Yake inoramba iri mumunhu akadaro, uye haangavi netsika yokuita chivi, nokuti akaberekwa naMwari.+ 10  Vana vaMwari nevana vaDhiyabhorosi vanoonekwa neizvi: Munhu wose asingarambi achiita zvakarurama+ haabvi kuna Mwari, uyewo ndizvo zvakaita uya asingadi hama yake.+ 11  Nokuti iri ndiro shoko ramakanzwa kubvira pakutanga,+ kuti tinofanira kudanana;+ 12  hatifaniri kuita saKaini, akabva kune akaipa, akaponda+ munun’una wake. Akamuponderei? Nokuti mabasa ake akanga akaipa,+ asi aya omunun’una wake akanga akarurama.+ 13  Hama, musashamiswa kuti nyika inokuvengai.+ 14  Tinoziva kuti takabva murufu tikapinda muupenyu,+ nokuti tinoda hama.+ Uyo asingadi hama yake anoramba ari murufu.+ 15  Munhu wose anovenga+ hama yake muurayi,+ uye munoziva kuti hapana muurayi+ ane upenyu husingaperi hunoramba huri maari.+ 16  Neizvi takasvika pakuziva rudo,+ nokuti iyeye akapa mweya wake nokuda kwedu;+ uye tinosungirwa kuti tipe mweya yedu nokuda kwehama dzedu.+ 17  Asi munhu ane zvokutsigira upenyu+ zvenyika ino akaona hama yake ichishayiwa,+ iye oramba kumunzwira tsitsi kwazvo,+ kuda Mwari kunoramba kuri maari sei?+ 18  Vana vaduku, ngatiregei kudanana+ neshoko kana norurimi,+ asi nemabasa+ nechokwadi.+ 19  Neizvi tichaziva kuti tinobva muchokwadi,+ uye tichaita kuti mwoyo yedu ive nechokwadi pamberi pake 20  pamusoro pezvinhu zvose izvo mwoyo yedu ingatipa mhosva mazviri,+ nokuti Mwari mukuru kune mwoyo yedu uye anoziva zvinhu zvose.+ 21  Vadiwa, kana mwoyo yedu isingatipi mhosva, tine rusununguko rwokutaura naMwari;+ 22  uye zvinhu zvose zvatinokumbira tinozvigamuchira kubva kwaari,+ nokuti tiri kuchengeta mirayiro yake uye tiri kuita zvinhu zvinofadza pamberi pake.+ 23  Chokwadi, uyu ndiwo murayiro wake, kuti titende muzita roMwanakomana wake Jesu Kristu+ uye tidanane,+ sokutirayira kwaakaita. 24  Zvakare, uyo anochengeta mirayiro yake anoramba ari pamwe naye, uye iye ari pamwe nomunhu akadaro;+ neizvi tinoziva kuti ari kuramba ari pamwe nesu,+ nokuda kwomudzimu+ waakatipa.

Mashoko Emuzasi