1 Johani 2:1-29

2  Vana vangu vaduku, ndiri kukunyorerai zvinhu izvi kuti murege kutadza.+ Asi, kana munhu akatadza, tine mubatsiri+ ari kuna Baba, iye Jesu Kristu, akarurama.+  Iye chibayiro+ chokuyananisira+ zvivi zvedu,+ kwete zvedu+ chete asiwo zvenyika yose.+  Neizvi tinoziva kuti tasvika pakumuziva, ndokunge taramba tichichengeta mirayiro yake.+  Uyo anoti: “Ndasvika pakumuziva,”+ asi asingachengeti mirayiro yake,+ murevi wenhema, uye chokwadi hachisi mumunhu uyu.+  Asi munhu wose anochengeta shoko rake,+ chokwadi kuda Mwari kwakaitwa kwakakwana mumunhu uyu.+ Neizvi tinoziva kuti tiri pamwe naye.+  Uyo anoti anoramba ari pamwe+ naye anosungirwawo kuti iye arambe achifamba sokufamba kwakaita iyeye.+  Vadiwa, handisi kukunyorerai murayiro mutsva, asi murayiro wekare+ wamange muinawo kubvira pakutanga.+ Uyu murayiro wekare ndiro shoko ramakanzwa.  Zvakare, ndiri kukunyorerai murayiro mutsva, chinhu chechokwadi kwaari nokwamuri, nokuti rima+ riri kupfuura uye chiedza+ chechokwadi chava kutopenya.  Uyo anoti ari muchiedza asi achivenga+ hama yake ari murima kusvikira iye zvino.+ 10  Uyo anoda hama yake anoramba ari muchiedza,+ uye haana chikonzero chokugumbuka.+ 11  Asi uyo anovenga hama yake ari murima, ari kufamba murima,+ uye haazivi kwaari kuenda,+ nokuti rima rapofumadza maziso ake. 12  Vana vaduku, ndiri kukunyorerai, nokuti makakanganwirwa zvivi zvenyu nokuda kwezita rake.+ 13  Imi vanababa, ndiri kukunyorerai, nokuti masvika pakuziva iye ave aripo kubvira pakutanga.+ Imi majaya,+ ndiri kukunyorerai nokuti makakunda akaipa.+ Imi vana vaduku,+ ndinokunyorerai, nokuti masvika pakuziva Baba.+ 14  Imi vanababa,+ ndinokunyorerai, nokuti masvika pakuziva iye ave aripo kubvira pakutanga.+ Imi majaya, ndinokunyorerai, nokuti makasimba+ uye shoko raMwari rinoramba riri mamuri+ uye makakunda akaipa.+ 15  Musada nyika kana zvinhu zviri munyika.+ Kana munhu achida nyika, kuda Baba hakusi maari;+ 16  nokuti zvinhu zvose zviri munyika+—kuchiva kwenyama+ nokuchiva kwemaziso+ nokushamisira nezvinhu zvoupenyu zvomunhu+—hazvibvi kuna Baba, asi zvinobva munyika.+ 17  Uyezve, nyika iri kupfuura pamwe chete nokuchiva kwayo,+ asi uyo anoita kuda+ kwaMwari anoramba aripo nokusingaperi.+ 18  Vana vaduku, iawa yokupedzisira,+ uye, sokunzwa kwamakaita kuti munhu anopesana naKristu ari kuuya,+ kunyange zvino kwazova nevanhu vanopesana naKristu vazhinji;+ muna izvozvi tinoziva kuti iawa yokupedzisira. 19  Ivo vakabva kwatiri, asi vakanga vasiri vamwe vedu;+ nokuti kudai vakanga vari vamwe vedu, vangadai vakaramba vari pamwe chete nesu.+ Asi vakabva kuti zviratidzwe kuti havasi vose vari vedu.+ 20  Mune kuzodzwa kunobva kuna iye mutsvene;+ imi mose mune zivo.+ 21  Handikunyorerei nokuti hamuzivi chokwadi,+ asi nokuti munochiziva,+ uye nokuti hapana nhema dzinobva muchokwadi.+ 22  Murevi wenhema ndiani kana asiri uya anoramba kuti Jesu ndiye Kristu?+ Uyu ndiye munhu anopesana naKristu,+ uyo anoramba Baba noMwanakomana.+ 23  Munhu wose anoramba Mwanakomana haasi pamwe naBaba.+ Uyo anobvuma+ Mwanakomana ari pamwe naBaba.+ 24  Kana muri imi, zvamakanzwa kubvira pakutanga ngazvirambe zviri mamuri.+ Kana zvamakanzwa kubvira pakutanga zvikaramba zviri mamuri, muchagarawo pamwe+ noMwanakomana uye muri pamwe naBaba.+ 25  Uyezve, ichi ndicho chinhu chakapikirwa chaakatipikira iye pachake, ihwo upenyu husingaperi.+ 26  Ndinokunyorerai zvinhu izvi pamusoro pevaya vari kuedza kukutsausai.+ 27  Kana muri imi, kuzodzwa+ kwamakagamuchira kubva kwaari kunoramba kuri mamuri, uye hamufaniri henyu kudzidziswa nomumwe munhu;+ asi, kuzodza kwake zvakuri kukudzidzisai pamusoro pezvinhu zvose,+ zvakuri kwechokwadi+ uye zvakusiri kwenhema, uye zvakwakakudzidzisai, rambai muri pamwe+ naye. 28  Naizvozvo zvino, vana vaduku,+ rambai muri pamwe+ naye, kuti paanoratidzwa pachena+ tive norusununguko rwokutaura+ uye tirege kunyara naye pakuvapo kwake.+ 29  Kana muchiziva kuti iye akarurama,+ munoziva kuti munhu wose anoita zvakarurama akaberekwa naye.+

Mashoko Emuzasi