1 Johani 1:1-10

1  Zviya zvakanga zviripo kubvira pakutanga,+ zvatakanzwa,+ zvatakaona nemaziso edu,+ zvatakanyatsotarira,+ maoko edu akabata,+ zvine chokuita neshoko roupenyu,+  (chokwadi, upenyu hwakaratidzwa pachena,+ takahuona uye tiri kupupurira+ uye tiri kukuudzai upenyu husingaperi+ hwakabva kuna Baba uye hwakaratidzwa pachena kwatiri,)  tiri kukuudzaiwo zviya zvatakaona uye zvatakanzwa,+ kuti nemiwo mugovane nesu.+ Uyezve, kugovana+ kwedu uku tinokuita naBaba uye noMwanakomana wavo Jesu Kristu.+  Naizvozvo tiri kunyora zvinhu izvi kuti mufaro wedu uzare.+  Iri ndiro shoko ratakanzwa kwaari uye tiri kukuzivisai,+ kuti Mwari chiedza+ uye maari hamuna kana rima.+  Kana tichitaura kuti: “Tiri kugovana naye,” asi tichiramba tichifamba murima,+ tiri kureva nhema uye hatisi kuita zvinodiwa nechokwadi.+  Zvisinei, kana tiri kufamba muchiedza iye zvaari muchiedza,+ tinogovana isu pachedu,+ uye ropa+ raJesu Mwanakomana wake rinotichenesa+ pazvivi zvose.+  Kana tichitaura kuti: “Hatina chivi,”+ tiri kuzvinyengera+ uye chokwadi hachisi matiri.  Kana tikareurura zvivi zvedu,+ iye akatendeka uye akarurama zvokuti anotikanganwira zvivi zvedu nokutichenesa pakusarurama kwose.+ 10  Kana tichitaura kuti: “Hatina kutadza,” tiri kumuita murevi wenhema, uye shoko rake harisi matiri.+

Mashoko Emuzasi