Nyaya Dzeupenyu dzeZvapupu zvaJehovha

Pasi rese, pane varume nevakadzi vakaita kuti kunamata Jehovha kuve pekutanga muupenyu hwavo. Nyaya dzavo dzinokukurudzira uye dzinosimbisa kutenda kwako.

Nyaya Dzeupenyu Dziri Mumagazini Edu

Tarisa uone malink enyaya dzeupenyu dzakawanda dzeZvapupu zvaJehovha dzakabudiswa muNharireyomurindi neMukai! kubva muna 1955.

JAY CAMPBELL

Ndakatorwa Kumarara, Ndikakwidziridzwa

Jay akakura akaremara uye aiva murombo. Haana kumbobvira apinda chikoro. Pasinei nematambudziko ese aya, akakwanisa kubatsira vanhu vatatu kusvika pakubhabhatidzwa uye ari kuramba achiita basa rekuparidza.

PHYLLIS LIANG

Jehovha Akakomborera Chido Changu Chekumushumira

Phyllis akaita mabasa akawanda pakushumira Jehovha. Akawana makomborero akawanda, mamwe aaisatarisira, nekuti aiva nechido chekushumira pasinei nekuchinja kwaiita zvinhu uye matambudziko aaisangana nawo.

ELFRIEDE URBAN

Ndararama Upenyu Hunogutsa Mubasa Reumishinari

Elfriede akazadzisa shuviro yaaiva nayo achiri mudiki yekuda kuzova mumishinari. Iye zvino ava nemakore anopfuura 55 ari mumishinari pasinei nezvinhu zvakaoma zvakasangana nazvo uye kurwara. Nanhasi achiri kuudza vamwe nezvaJehovha.

CAMILLA ROSAM

Ndakaita Kuti Kuteerera Jehovha Kuve Pekutanga Muupenyu Hwangu

Camilla nemurume wake, Eugene, vakaita kuti kuda Jehovha, kumuteerera uye kuteerera sangano rake zvive zvinhu zvainyanya kukosha muupenyu hwavo.

DAVID MAZA

Mhuri Inofara Yakasangana Nedambudziko Ikarikunda

Zvakaitika kune imwe mhuri zvinokurudzira vamwe kuti vave netariro uye vavimbe naJehovha.

JESÚS MARTÍN

“Jehovha Akandinunura Panguva Yakaoma Chaizvo Muupenyu Hwangu”

Jesús akadzidza kuvimba nesimba rinobva kuna Jehovha makore aainge ari ega muchitokisi chaiva nerima, chaitonhora, uyewo makore aainge achiita basa rinogutsa renguva yakazara.

DORINA CAPARELLI

Pasinei Nekunyara Kwandaiita, Ndaingoramba Ndichiriita!

Dorina akashumira sapiyona wenguva dzese uye sapiyona chaiye, mubasa remudunhu nemuruwa, uye paBheteri. Anotaura nezvezvakaitika makore anoda kusvika 70 aange ari mubasa renguva yakazara uye kuti akabatsirwa sei nekukomborerwa naJehovha.

MILTIADIS STAVROU

“Takaona Jehovha Achitichengeta Uye Achititungamirira”

Matambudziko akasangana naMilto nemudzimai wake Doris pavaiva mamishinari kuMiddle East akavadzidzisa kunyatsovimba naJehovha Mwari, kwete kuzvivimba.

DAYRELL SHARP

Tichibatsirwa Nesimba raMwari, Hatidzokeri Shure

Pasinei nematambudziko, Dayrell naSusanne Sharp vakabatsira vanhu vanopfuura 130 kuti vasvike pakubhabhatidzwa.

GEORGIY PORCHULYAN

“Kuda Kwandinoita Jehovha Kwandisimbisa”

Kuda kwaaiita kupedza udzvinyiriri uye kuva nerugare mupfungwa ndizvo zvakaita kuti azova mumwe weZvapupu zvaJehovha. Kuda kwaaiita Jehovha kwakamusimbisa makore aaishandiswa zvakaoma mune imwe nyika uye paaichengeta mudzimai wake airwara.

Nyaya Dzeupenyu Dziri Mumagazini Edu

Tarisa uone malink enyaya dzeupenyu dzakawanda dzeZvapupu zvaJehovha dzakabudiswa muNharireyomurindi neMukai! kubva muna 1955.

JAY CAMPBELL

Ndakatorwa Kumarara, Ndikakwidziridzwa

Jay akakura akaremara uye aiva murombo. Haana kumbobvira apinda chikoro. Pasinei nematambudziko ese aya, akakwanisa kubatsira vanhu vatatu kusvika pakubhabhatidzwa uye ari kuramba achiita basa rekuparidza.

PHYLLIS LIANG

Jehovha Akakomborera Chido Changu Chekumushumira

Phyllis akaita mabasa akawanda pakushumira Jehovha. Akawana makomborero akawanda, mamwe aaisatarisira, nekuti aiva nechido chekushumira pasinei nekuchinja kwaiita zvinhu uye matambudziko aaisangana nawo.

JESÚS MARTÍN

“Jehovha Akandinunura Panguva Yakaoma Chaizvo Muupenyu Hwangu”

Jesús akadzidza kuvimba nesimba rinobva kuna Jehovha makore aainge ari ega muchitokisi chaiva nerima, chaitonhora, uyewo makore aainge achiita basa rinogutsa renguva yakazara.

DAVID MAZA

Mhuri Inofara Yakasangana Nedambudziko Ikarikunda

Zvakaitika kune imwe mhuri zvinokurudzira vamwe kuti vave netariro uye vavimbe naJehovha.

GEORGIY PORCHULYAN

“Kuda Kwandinoita Jehovha Kwandisimbisa”

Kuda kwaaiita kupedza udzvinyiriri uye kuva nerugare mupfungwa ndizvo zvakaita kuti azova mumwe weZvapupu zvaJehovha. Kuda kwaaiita Jehovha kwakamusimbisa makore aaishandiswa zvakaoma mune imwe nyika uye paaichengeta mudzimai wake airwara.

CAMILLA ROSAM

Ndakaita Kuti Kuteerera Jehovha Kuve Pekutanga Muupenyu Hwangu

Camilla nemurume wake, Eugene, vakaita kuti kuda Jehovha, kumuteerera uye kuteerera sangano rake zvive zvinhu zvainyanya kukosha muupenyu hwavo.

DAYRELL SHARP

Tichibatsirwa Nesimba raMwari, Hatidzokeri Shure

Pasinei nematambudziko, Dayrell naSusanne Sharp vakabatsira vanhu vanopfuura 130 kuti vasvike pakubhabhatidzwa.

MILTIADIS STAVROU

“Takaona Jehovha Achitichengeta Uye Achititungamirira”

Matambudziko akasangana naMilto nemudzimai wake Doris pavaiva mamishinari kuMiddle East akavadzidzisa kunyatsovimba naJehovha Mwari, kwete kuzvivimba.

ELFRIEDE URBAN

Ndararama Upenyu Hunogutsa Mubasa Reumishinari

Elfriede akazadzisa shuviro yaaiva nayo achiri mudiki yekuda kuzova mumishinari. Iye zvino ava nemakore anopfuura 55 ari mumishinari pasinei nezvinhu zvakaoma zvakasangana nazvo uye kurwara. Nanhasi achiri kuudza vamwe nezvaJehovha.

Sorry, there are no terms that match your selection.