Enda pane zvauri kuda

Kubva Mudura Renhoroondo Yedu

Verenga nezvevanhu vanotaurwa munhoroondo yeZvapupu zvaJehovha uye zvimwe zvinhu zvakaitika.

Pfupiso Yenhoroondo Yedu

“Mwaka Unokosha Chaizvo”

Zion’s Watch Tower yakataura nezvenguva yeChirangaridzo chorufu rwaKristu ichiti “mwaka unokosha chaizvo” uye yakakurudzira vaverengi kuti vachiyeuke. Chirangaridzo chaiyeukwa sei kare?

“Pane Basa Rakakura Rokukohwa Rinofanira Kuitwa”

MuBrazil mune Zvapupu zvaJehovha zvinopfuura 760 000 zviri kuparadzira chokwadi cheBhaibheri. Basa rokuparidza rakatanga sei muSouth America?

Akaona Kuti Rudo Rwaiita Kuti Basa Rifambe Paibikwa Zvokudya

Kana wakatanga kupinda magungano eZvapupu zvaJehovha kubva mumakore okuma1990, zvimwe ungashamiswa kunzwa nezveurongwa hwataiva nahwo kwemakore akawanda.

Kudyarwa Kwembeu Dzekutanga dzeUmambo muPortugal

Vaparidzi veumambo vekutanga muPortugal vakakurira matambudziko api?

1870 kusvika 1918

Hurukuro Dzavose Dzakaparadzira Mashoko Akanaka muIreland

Chii chakaita kuti C. T. Russell ave nechokwadi chekuti munda iwoyo wakanga ‘wakamirira kukohwewa’?

Bhaisikopo Raisimbisa Kutenda Rava Nemakore 100

Iye zvino pava nemakore 100 kubvira pakatanga kuratidzwa bhaisikopo rinonzi “Photo-Drama of Creation,” iro raiva rakagadzirirwa kubatsira vanhu kuti vatende kuti Bhaibheri iShoko raMwari.

“Eureka Drama” Yakabatsira Vakawanda Kuwana Chokwadi

“Eureka Drama” iyo yaiva duku pane “Photo-Drama of Creation” yaigona kuratidzwa munzvimbo dziri kure kunyange kusina magetsi.

“Ndiri Kukohwa Zvibereko Zvinoita Kuti Jehovha Arumbidzwe”

Kunyange zvazvo Vadzidzi veBhaibheri vakanga vasinganyatsonzwisisi nyaya yekusava nedivi ravanotsigira munguva yeHondo Yenyika I, kuvimbika kwavo kwakaunza mubayiro wakanaka.

Vakaramba Vakashinga “Paawa Yokuedzwa”

Verenga kuti kutanga kwakaita Hondo Yenyika I muna 1914 kwakazoita sei kuti nyika izive kuti Vadzidzi veBhaibheri vaisapindira mune zvehondo.

1919 kusvika 1930

“Vanhu Vakapiwa Basa Racho”

Pagungano rakaitwa muna 1919 pakaziviswa nezvebasa raizobatsira vanhu pasi rese.

“Tichishingaira Uye Tiine Rudo Mumwoyo Medu Kupfuura Kare”

Pakapera gungano ravo ra1922, Vadzidzi veBhaibheri vakaitei pavakakurudzirwa ‘kuzivisa Mambo noUmambo hwake’?

‘Shoko Rakanaka Kupfuura Rainge Rambonzwiwa’

Pakazosvika gore ra1926, Vadzidzi veBhaibheri vava kunzi Zvapupu zvaJehovha vaiva nenhepfenyuro dzavo pachavo mumaguta mana muCanada.

Chiedza cheShoko raMwari Chinosvika kuJapan

Ngoro dzainzi Jehu dzakabatsira pakuparidza mashoko oUmambo kuJapan.

Mutambo “Waisakanganwika” Wakauya Panguva Yakakodzera

Ona kuti mutambo mutsva wainzi “Creation Drama” wakabatsira sei Zvapupu zvokuGermany kuti zvitsungirire miedzo muHondo Yenyika II.

“Jehovha Akakuunzai kuFrance Kuti Muzodzidza Chokwadi”

Chibvumirano chakaitwa neFrance nePoland muna 1919 chakaita kuti pave nemhedzisiro yakanaka.

“Ndakanga Ndakaita Sekamba Iri Mumakwati”

Gore ra1929 rava kupera, upfumi hwenyika yose hwakaparara zvikakonzera Great Depression. Vaparidzi venguva yakazara vaizoita sei panguva iyi yakaoma?

1931 Kusvika Iye Zvino

“Hapana Chinhu Chiri Pasi Pezuva Chinofanira Kukutadzisai!”

Mapiyona okuFrance okuma1930 akasiya nhaka yokushingaira uye yokutsungirira.

“Hapana Nzira Isingafambiki Kana Yakarebesa”

Kuma1920 nekuma1930, mapiyona anoshingaira akaratidza kuti aiva nechido chekuendesa mashoko akanaka eUmambo hwaMwari kumaruwa ekuAustralia.

“Tichava Nerimwe Gungano Riini?”

Chii chakaita kuti gungano diki rakaitirwa muMexico City muna 1932 rikoshe chaizvo?

Mambo Akafara Chaizvo!

Verenga nyaya yekufarira kwaiita mambo wekuSwaziland kudzidza chokwadi cheBhaibheri.

Chikepe Chinonzi Lightbearer Chinoendesa Chiedza kuSoutheast Asia

Pasinei nekushorwa, varume vashomanana vaifamba neLightbearer vakaparadzira neushingi chiedza cheBhaibheri munharaunda yakakura kwazvo yaiva nevanhu vakawanda.

Motokari Ine Gudzanzwi Yaizivikanwa Nemamiriyoni Evanhu

Kubva muna 1936 kusvika 1941, “motokari ine gudzanzwi yeWatch Tower” yakabatsira Zvapupu zvishoma zvaiva muBrazil kuti zviite kuti mamiriyoni evanhu anzwe mashoko oUmambo.

“Vaparidzi veUmambo vemuBritain—Mukai!!”

Kwemakore 10, nhamba yevaparidzi veUmambo muBritain yakanga isiri kuwedzera! Chii chakaita kuti zvinhu zvichinje?

Zvapupu zvaJehovha muNew Zealand VaKristu Vane Runyararo Uye Vakazvipira Here?

Nei Zvapupu zvainzi zvinokanganisa magariro everuzhinji mumakore ekuma1940?

Vakapa Zvakanakisisa Zvavaiva Nazvo

Zvapupu zvaJehovha zvakabatsira sei vavanonamata navo pakapera hondo yenyika yechipiri?

Kubatsira Vanhu Kuverenga Nekunyora

Vakuru vakuru vemunyika dzakawanda vakarumbidza Zvapupu zvaJehovha nebasa ravaiita pakuita kuti vanhu vawedzere kudzidza kuverenga nekunyora.