Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

FPG/The Image Bank via Getty Images

RAMBAI MAKAMUKA!

Vezvematongerwo Enyika Vanoyambira nezveAmagedhoni—Bhaibheri Rinoti Kudii?

Vezvematongerwo Enyika Vanoyambira nezveAmagedhoni—Bhaibheri Rinoti Kudii?

 Musi weMuvhuro, 10 October 2022, Russia yakakanda zvombo mumaguta emuUkraine. Vakaita izvi vachitsiva kuputika kwakaitika pabhiriji rinobatanidza Crimea neRussia, kukasiya bhiriji racho rakanganisika, mazuva maviri akanga adarika. Zvinhu izvi zvakaitika nguva pfupi pashure pekunge vamwe vezvematongerwo enyika vayambira kuti Amagedhoni ingangodaro yava pedyo.

  •   “Kubvira paya paida kuiswa zvombo zvenyukireya muCuba mumazuva aKennedy [Purezidhendi weUnited States ainzi J. F. Kennedy], hatina kumbobvira tava pedyo neAmagedhoni seizvi. . . . Handifungi kuti zvinokwanisika kushandisa chombo chenyukireya, worega kukonzera Amagedhoni.”—Purezidhendi weUnited States Joe Biden, 6 October 2022.

  •   “Ndinobvumirana nazvo kuti tinogona kunge tava pedyo neAmagedhoni, zvichaisa nyika yese pangozi.”—Mashoko aya akataurwa napurezidhendi weUkraine, Volodymyr Zelensky, musi wa8 October 2022 paakabvunzwa nevatori venhau veBBC nezvezvinogona kuitika kana pakashandiswa zvombo zvenyukireya.

 Kana pakashandiswa zvombo zvenyukireya, zvichakonzera Amagedhoni here? Bhaibheri rinoti kudii?

Zvombo zvenyukireya zvichakonzera Amagedhoni here?

 Kwete. Shoko rekuti Amagedhoni rinowanika kamwe chete muBhaibheri pana Zvakazarurwa 16:16. Harirevi kurwisana kunenge kuchiita nyika asi rinoreva hondo pakati paMwari “nemadzimambo enyika yese.” (Zvakazarurwa 16:14) Mwari achashandisa hondo yeAmagedhoni kubvisa utongi hwevanhu.—Dhanieri 2:44.

 Kuti unzwe zvichaitwa neAmagedhoni panyika, verenga nyaya yakanzi Chii Chinonzi Hondo yeAmagedhoni?

Nyika nevanhu vese vari pairi vachaparadzwa nehondo yenyukireya here?

 Kwete. Kunyange zvazvo vanhu vangashandisa zvombo zvenyukireya mune ramangwana, Mwari haasi kuzosiya nyika ichiparadzwa. Bhaibheri rinoti:

  •   “Nyika inoramba iripo nekusingaperi.”—Muparidzi 1:4.

  •   “Vakarurama vachagara nhaka yenyika, uye vachagara mairi nekusingaperi.”—Pisarema 37:29.

 Asi uprofita huri muBhaibheri uye zviri kuitika panyika zvinoratidza kuti pane zvinhu zvikuru zvichachinja panyika munguva pfupi iri kuuya. (Mateu 24:3-7; 2 Timoti 3:1-5) Dzidza zvinotaurwa neBhaibheri nezveramangwana redu mukosi yeBhaibheri yatinoitisa.