Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Machechi Anofanira Kupindira Mune Zvematongerwo Enyika Here?

Machechi Anofanira Kupindira Mune Zvematongerwo Enyika Here?

Pasi rese, vanhu vakawanda vanozviti vaKristu vanotsigira zvakasimba zvematongerwo enyika. Vamwe vanotsigira mumwe munhu kana kuti bato rezvematongerwo enyika vachiitira kuti tsika dzavanofarira kana kuti chitendero chavo zvisimudzirwe. Vezvematongerwo enyika vanowanzoshandisawo zvinhu izvozvo kana kuvimbisa zvimwe zvinhu, vachiitira kuti vawane rutsigiro runobva kuvanhu vemachechi. Vamwe vatungamiriri vemachechi vanotokwikwidza kuti vawane zvinzvimbo muhurumende. Uye mune dzimwe nyika, chechi inozviti ndeyechiKristu inogona kutosvika pakunzi ndiyo chechi yenyika.

Unofungei? Vateveri vaJesu Kristu vanofanira kupindira mune zvematongerwo enyika here? Mhinduro yacho tinoiwana pane zvakaitwa naJesu. Akati: “Ndakuratidzai muenzaniso, kuti zvandakuitirai, muitewo saizvozvo.” (Johani 13:15) Panyaya iyi yezvematongerwo enyika, muenzaniso upi watakasiyirwa naJesu?

Jesu akapindira mune zvematongerwo enyika here?

Aiwa. Haana kumbopindira mune zvematongerwo enyika.

Jesu haana kumbobvira ada kuva nechinzvimbo mune zvematongerwo enyika. Akaramba kuva mutongi wehurumende dzevanhu, Satani Dhiyabhorosi paakati aida kumupa “umambo hwese hwenyika.” (Mateu 4:8-10) * Pane imwe nguva, vanhu vakaedza kuita kuti apindire mune zvematongerwo enyika pavakaona kuti aikodzera kuva mutungamiriri akanaka. Bhaibheri rinoti: “Jesu paakaziva kuti vakanga vava kuda kuuya kuzomubata kuti vamuite mambo, akabva aenda zvakare mugomo ari ega.” (Johani 6:15) Haana kubvuma kuita zvaidiwa nevanhu. Akaramba kupindira mune zvematongerwo enyika.

Jesu haana divi raakatsigira panyaya dzezvematongerwo enyika. Semuenzaniso, vaJudha vakararama panguva yaJesu vairwadziwa nekubhadhara mitero kuhurumende yeRoma uye vaiona sekuti vari kudzvinyirirwa. Pavakaedza kuita kuti Jesu ataure maonero ake nezvenyaya iyi yemitero, Jesu akaratidza kuti haana divi raaitsigira. Akangoti: “Dzorerai zvinhu zvaKesari kuna Kesari, asi zvinhu zvaMwari kuna Mwari.” (Mako 12:13-17) Haana kupindira mumagakava avo ezvematongerwo enyika asi akaratidza kuti mitero yaidiwa nehurumende yeRoma, iyo yaimiririra Kesari, yaifanira kubhadharwa. Akaratidzawo kuti kuteerera hurumende kune pakunogumira. Munhu haafaniri kupa hurumende zvinhu zvaanongofanira kupa Mwari, zvakadai sekuzvipira uye kunamata.—Mateu 4:10; 22:37, 38.

Jesu aitsigira uye aidzidzisa vamwe nezvehurumende yekudenga, inonzi Umambo hwaMwari. (Ruka 4:43) Haana kupindira mune zvematongerwo enyika nekuti aiziva kuti Umambo hwaMwari, kwete hurumende dzevanhu, ndihwo hwaizobvisa matambudziko ari panyika, vanhu vorarama sezvaidiwa naMwari. (Mateu 6:10) Aiziva kuti Umambo hwaMwari hwakanga husiri kuzoshandisa hurumende dzevanhu kugadzirisa zvinhu asi kuti hurumende idzodzo dzaitozoparadzwa.—Dhanieri 2:44.

VaKristu vekutanga vaipindira mune zvematongerwo enyika here?

Aiwa. Vaiteerera murayiro waJesu wekuti ‘vasava venyika.’ (Johani 15:19) Vakatevedzerawo muenzaniso wake wekusapindira mune zvematongerwo enyika. (Johani 17:16; 18:36) Pane kupindira mune zvematongerwo enyika, vakaita basa ravakaudzwa naJesu rekuparidza uye kudzidzisa nezveUmambo hwaMwari.—Mateu 28:18-20; Mabasa 10:42.

VaKristu vekutanga vaikoshesa kuteerera Mwari, asi vaizivawo kuti vaifanira kuremekedza hurumende. (Mabasa 5:29; 1 Petro 2:13, 17) Vaiteerera mitemo yehurumende uye vaibhadhara mitero. (VaRoma 13:1, 7) Kunyange zvazvo vaisapindira mune zvematongerwo enyika, vaishandisa mitemo yehurumende kuti vazvidzivirire uye vaibatsirwawo nemamwe mabasa aiitwa nehurumende.—Mabasa 25:10, 11; VaFiripi 1:7.

Mazuva ano vaKristu vanofanira kupindira mune zvematongerwo enyika here?

Bhaibheri rinonyatsoratidza kuti Jesu nevateveri vake vekutanga vaisapindira mune zvematongerwo enyika. Ndicho chikonzero nei Zvapupu zvaJehovha pasi rese zvisingapindiri mune zvematongerwo enyika. Sezvaiitwa nevaKristu vekutanga, vanoteerera murayiro wakapiwa naJesu wekuparidza “mashoko akanaka eUmambo.”—Mateu 24:14.

^ ndima 4 Jesu paakaramba kupiwa umambo naSatani, haana kuramba kuti Satani aiva nekodzero yekumupa umambo ihwohwo. Akatozoti Satani “mutongi wenyika.”—Johani 14:30