Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Nyika Yava Pedyo Kuguma Here? Chii Chinonzi Apocalypse?

Nyika Yava Pedyo Kuguma Here? Chii Chinonzi Apocalypse?

 Unofungei paunonzwa kuti “apocalypse”? Pamwe unofunga nezvenjodzi ichaitika pasi rese, ichiuraya vanhu vese panyika. Vamwe vanofunga kuti ndizvo chaizvo zvichaitika nemhaka yezvavanooona zvichibuda munhau. Semuenzaniso munobudiswa kuti:

  •   “Zvinogona kuitika kuti pachava nehondo yenyukiriya. Inogona kukonzerwa netsaona kana kuti nekusanzwisisana kwevanhu.”—Bulletin of the Atomic Scientists.

  •   “Pasi rese, mumakore 10 apfuura pakava nekuwedzera kwakakura chaizvo panhamba yemadutu akakura, kutsva kwemasango, kufa kwezvisikwa zvemugungwa uye mafashamo. Zuva riri kuwedzerawo kupisa uye mvura haisi kunaya zvakakwana.”—National Geographic.

  •   “Mapoka akakura emhashu ari kuparadza zvinhu muAfrica.”—The Associated Press.

 Nyika ichaparadzwa nenjodzi ichaitika pasi rese here? Bhaibheri rinoti kudii?

Nyika ichaguma here?

 Aiwa. Shoko raMwari Bhaibheri, rinotiudza kuti nyika icharamba iripo nekusingaperi. (Muparidzi 1:4) Mwari haasi kuzoparadza nyika yaakasika, asi ‘achaparadza vari kuparadza nyika.’—Zvakazarurwa 11:18.

Chii chichaparadzwa?

 Bhaibheri parinoti “nyika,” ichaguma rinenge richireva kuparadzwa kwevanhu vasingateereri Mwari vanongoita zvakavanakira. Sezvaakaita mumazuva aNoa, Mwari achaparadza “nyika yevanhu vasingadi Mwari.”—2 Petro 2:5; 3:7.

 1 Johani 2:17 inoti, “nyika iri kupfuura pamwe chete nekuchiva kwayo.” Vhesi iyi inoratidza kuti Mwari achaparadza vanhu vanoramba vachiita zvakaipa kwete nyika yaakasika.

Mugumo uchauya riini?

 Bhaibheri haritauri musi uchauya mugumo. (Mateu 24:36) Asi rinotaura kuti mugumo wava pedyo. Bhaibheri rakataura kuti:

 Vanhu vakawanda vanobvuma kuti zvinhu zvakatanga kuitika panyika kubva muna 1914, zvinoenderana nezvakanga zvataurwa neBhaibheri uye kuti mugumo wava pedyo. Kuti unzwe zvimwe, verenga nyaya dzakanzi “Maverengerwo Enguva muBhaibheri Anoratidzei Nezvegore ra1914?” uye “Chiratidzo ‘cheMazuva Okupedzisira’ Kana Kuti “Nguva Yokupedzisira” Ndechipi?

Shoko rekuti “apocalypse” riri muBhaibheri rinorevei?

 Shoko rechiGiriki rinoshandurwa kuti “apocalypse” muBhabheri rinoreva “kufudugura” kana kuti “kuzarura.” Shoko racho rinowanzotsanangura kuzivikanwa kwezvinhu zvanga zvakavanzwa. Bhaibheri rinotaurawo ‘nezvekuratidzwa [kana kuti kuzarurwa] kwaIshe Jesu,’ uko kunoitika Jesu paanozivikanzwa seuya ane simba rekubvisa uipi hwese panyika uye kupa vashumiri vaMwari mubayiro.—2 VaTesaronika 1:6, 7; 1 Petro 1:7, 13.

 Bhuku rekupedzisira muBhaibheri rinonzi A·po·kaʹly·psis, kana kuti Zvakazarurwa nekuti rinotaura zvichaitika mune ramangwana. (Zvakazarurwa 1:1) Bhuku iroro rinewo mashoko akanaka uye anopa tariro. (Zvakazarurwa 1:3) Rinotaura kuti Mwari achabvisa uipi hwese, oita kuti nyika ive paradhiso. Panguva iyoyo vanhu vanenge vasisarwadziwe, kana kutambura kana kufa chaiko.—Zvakazarurwa 21:3, 4.

 Unoda here kunzwa zvimwe zvinovimbiswa naMwari muBhaibheri? Zvapupu zvaJehovha zvine urongwa hwekudzidzisa vanhu Bhaibheri. Kana uchida taura navo nhasi.