Dzimwe Nyaya

Chikamu ichi chine nyaya dzakasiyana-siyana kusanganisira dziya dzinowanzobuda papeji yekutanga yejw.org. Shandisa nyaya idzi nemavhidhiyo kuti zvisimbise kutenda kwaunoita mazano atinowana muBhaibheri.

RAMBAI MAKAMUKA!

Bhaibheri Rinoti Kudii Nedambudziko Rekusanaya Kwemvura?

Dambudziko iri richapera here? Pane tariro yekuti zvinhu zvichanaka here?

RAMBAI MAKAMUKA!

VaKristu Vanofanira Kurwa Hondo Here? Bhaibheri Rinoti Kudii?

VaKristu vari kupindira muhondo vari kuteerera zvakataurwa naJesu here?

RAMBAI MAKAMUKA!

Bhaibheri Rinoti Kudii Nezvekupfurwa Kuri Kuitwa Vanhu Pasi Rese?

Kurwisana uku kuchazombopera here?

RAMBAI MAKAMUKA!

Bhaibheri Rinoti Kudii Nezvekuparadzwa Kuri Kuitwa Nyika?

Vhesi imwe chete yeBhaibheri inobudisa zvinhu zvitatu nezvekuparadzwa kuri kuitwa nyika.

RAMBAI MAKAMUKA!

Bhaibheri Rinoti Kudii Nezvekukwira Kwemitengo Yezvinhu Pasi Rese?

Sei zvinhu zvisina kugadzikana panyaya dzezveupfumi? Bhaibheri ringatibatsira sei?

RAMBAI MAKAMUKA!

Bhaibheri Rinotii Nezvekupfurwa Kwevanhu Muzvikoro?

Nei zvinhu izvi zvakaipa zvichiitika? Kurwisana kwakadaro kuchazombopera here?

RAMBAI MAKAMUKA!

Hondo yekuUkraine Yakonzera Kushomeka Kwezvekudya Pasi Rese

Bhaibheri rakagara rataura kuti kwaizova nekushomeka kwezvekudya asi rinopawo tariro nemazano ekuti tingararama sei kunyange zvinhu zvakaoma.

RAMBAI MAKAMUKA!

Vanhu 6 Miriyoni Vakafa neCOVID—Bhaibheri Rinotii Nezvazvo?

Bhaibheri rakataura kuti kwaizova nezvirwere zvinouraya zvinopararira, rinotinyaradza patinowirwa nematambudziko aya, uye rinotaura kuti matambudziko aya achagadziriswa sei zvachose.

Uori Hunoitwa Muhurumende Huchazombopera Here?

Inzwa zvikonzero zvitatu zvinoita kuti uve nechivimbo chekuti pachava nehurumende isingazomboiti zveuori.

RAMBAI MAKAMUKA!

Bhaibheri Rinotii Nezvekunamata Zvifananidzo?

Mwari ane basa nazvo here kana tikashandisa mifananidzo kana kuti zvidhori pakunamata kwedu?

RAMBAI MAKARINDA!

Bhaibheri Rinoti Kudii Nezvemachechi Ari Kupindira Muhondo yekuUkraine?

Vatungamiriri vemachechi kuUkraine nekuRussia vari kuita zvinopesana nezvakarayirwa naJesu kuvateveri vake.

RAMBAI MAKARINDA!

Dambudziko Revapoteri—Mamiriyoni Evanhu Anotiza muUkraine

Bhaibheri rinotaura zvinhu zvinokonzera kuti pave nematambudziko aya uye kuti achagadziriswa sei.

Uori Hunoitwa Muhurumende Huchazombopera Here?

Inzwa zvikonzero zvitatu zvinoita kuti uve nechivimbo chekuti pachava nehurumende isingazomboiti zveuori.

Russia Inorwisa Ukraine

Kana zvakadaro, Bhaibheri rinotaura here kuti zvichaguma nei?

Bhaibheri Rinogona Kukubatsira Here Kana Wakapindwa Muropa Nemadhiragi?

Zvinhu 4 zvinotaurwa neBhaibheri zvinogona kukubatsira kusiya tsika yakakupinda muropa.

Zvinotaurwa neBhaibheri Nezvemamiriro Ekunze Uye Ramangwana Redu

Musiki ane hanya nenyika nevanhu vanogara mairi here?

Bhaibheri Rakagara Rataurei Nezvekudengenyeka Kwenyika Kukuru?

Ona mienzaniso mishoma yekudengenyeka kwenyika kukuru kwakaitika makore achangobva kupfuura uye zvinotaurwa neBhaibheri zvava pedyo kuitika.

Upenyu Huchadzokera Pahwaiva Here? Bhaibheri Ringakubatsira Sei Kurarama Munyika Yachinjwa neCOVID-19?

Mazano 6 emuBhaibheri anotibatsira kuti tive nemaonero akanaka uye tikwanise kutsungirira zvatiri kusangana nazvo.

Machechi Anofanira Kupindira Mune Zvematongerwo Enyika Here?

Pasi rese, vanhu vakawanda vanozviti vateveri vaJesu Kristu vanotsigira zvakasimba zvematongerwo enyika. Ndizvo zvavanofanira kuita here?

Pachazombova Nehurumende Inoita Kuti Vanhu Vese Vawane Zvavanoda Pakurarama Here?

Pane hurumende inokwanisa kuita kuti zvinhu zviri panyika zvishandiswe zvakanaka, zvichiita kuti pasava neurombo uye vanhu vese vawane zvavanoda.

Kusagadzikana Kwemamiriro Ekunze—Bhaibheri Rinogona Kukubatsira Here?

Bhaibheri rine mazano anogona kukubatsira njodzi isati yaitika, painenge ichiitika uye kana yapera.

Ugandanga Huchazombopera Here?

Kutya uye ugandanga zvisati zvabviswa, pane zvinhu zviviri zvinotaurwa neBhaibheri zvinogona kubatsira vanhu kuti vanzwe zviri nani pavanenge vavhiringidzwa neugandanga.

Nyika Yava Pedyo Kuguma Here? Chii Chinonzi Apocalypse?

Kunyange zvazvo Bhaibheri richi nyika ichagara nekusingaperi, pane chimwe chinonzi nyika chichaparadzwa.

Ngwarira Mashoko Enhema

Nhau dzenhema, mashoko enhema uye mashoko ekuchera vamwe zvazara uye zvinogona kukukanganisa.

Paunofirwa Nehama Yako

Inzwa mazano anogona kukubatsira kuti usaramba uchinyanya kunetseka paunofirwa nehama yako.

Zvinonzi neBhaibheri Zvakanaka Uye Zvarinoti Zvakaipa Zvichiri Kushanda Here?

Ngationei zvikonzero zviviri nei tichifanira kukoshesa zvinotaurwa naMwari.

Zvaungaita Kuti Usanyanya Kuzvidya Mwoyo

Mazano api nemavhesi eBhaibheri anogona kukubatsira kuti usazvidya mwoyo?

Tariro Yechokwadi Yeramangwana Rakanaka

Nemhaka yei zvinhu zvinovimbiswa muBhaibheri zvakasiyana nezvinozvimbiswa nevanhu?

Machechi Aripo Kuti Angoita Mari Here?

Vakawanda vanoenda kumachechi varombo asi vafundisi vavo vari kurarama upenyu hweumbozha.

Zvinhu 7 Zvinobatsira Pakuchengetedza Zvekudya Uye Kudya Zvine Utano

Upenyu chipo, uye tinoratidza kuti tinoukoshesa nekuchengetedza utano hwedu nehwemhuri dzedu. Ona kuti ungazviita sei.

Ndiani Achachengetedza Nyika Kuti Isaparadzwa?

Nyanzvi dzinoona nezvekuchengetedzwa kwenharaunda dzinoti iye zvino vanhu vava kunyanya kuita zvinhu zvinoita kuti dzimwe mhuka nezvimwe zvisikwa zvatsakatike.

Kupararira Kwezvirwere—Zvii Zvaungaita?

Kana paine chirwere chinenge chapararira kwaunogara, ungaitei kuti uzvidzivirire, usanyanya kunetseka uye urambe wakasimba pakunamata?

Bhaibheri Rinogona Kubatsira Varume Vanozvidya Mwoyo

Vanhu vanozvidya mwoyo vari kuramba vachiwedzera munguva dzino dzakaoma. Bhaibheri ringakubatsira here kana uchizvidya mwoyo?

Waneta Here neCovid-19?

Kana tikasakurwisa, tinopedzisira tisisade kutevedzera mirayiridzo yekuzvidzivirira pachirwere cheCOVID-19.

Zvichazomboitika Here Kuti Vanhu Vatongwe Zvakarurama?

Bhaibheri rinoratidza kuti kururama kunobva kuna Mwari, uyo anokoshesa upenyu hwemunhu wese zvakafanana.

Kubudiswa kweShanduro yeNyika Itsva Yakadzokororwa muchiSpanish

Shoko rimwe chete muchiSpanish rinogona kureva zvakasiyana-siyana zvichienderana nenzvimbo. Vashanduri vaigona sei kubudisa Bhaibheri rinonzwisiswa nevaverengi vechiSpanish pasi rese?

Zvaungaita Kana Wava Kunyanya Kurwara

Mazano api ari muBhaibheri anogona kukubatsira kana utano hwako hukangorekana hwatanga kudzikira?

Zvaungaita Kuti Urarame Kana Uine Mari Shoma

Munhu anogona kunetseka kana ava kuwana mari shoma, asi mazano ari muBhaibheri anogona kumubatsira kuti akwanise kurarama nekamari ikako kashoma.

Ungaita Sei Kuti Uzive Pekugumira Pakunwa Doro?

Zvinhu 5 zvinogona kukubatsira kuti unwe zvine mwero, kunyange kana uine zviri kukunetsa.

Rubatsiro Kune Vaya Vari Kushungurudzwa Mudzimba

Ziva kuti haisi mhosva yako uye Mwari ane hanya newe.

Zvaungaita Kana Uchisurukirwa

Kana uchigara wega uye wakanzi usabva pamba unogona kunzwa kusurukirwa uye kushaya tariro. Asi pane zvinogona kukunyaradza.

Johani Mubhabhatidzi Aivako Zvechokwadi Here?

Munyori wenhoroondo Josephus aiona Johani Mubhabhatidzi semunhu chaiye. Saka nesuo ndozvatinoita.

Zvinyorwa Zvekare Zvinoratidza Kwaigara Dzinza raManase

Zvimedu zvehari zvakawanikwa kuSamariya zvinoratidza kuti zvinotaurwa neBhaibheri ndezvechokwadi.

Zvidhindo Zvekare Zvaiva Zvakaita Sei?

Nei zvidhindo zvekare zvaikosha uye madzimambo nevatongi vaizvishandisa sei?

Zvinotaurwa neBhaibheri Nezveupenyu hwevaJudha kuBhabhironi Ndezvechokwadi Here?

Vaongorori vanobvumirana here nezvinotaurwa neBhaibheri nezvemararamiro aizenge achiita nhapwa dzechiJudha muBhabhironi?

Mufananidzo wekuEgypt Unotsigira Zvinotaurwa muBhaibheri

Verenga unzwe kuti mufananidzo wekuEgypt uri kuKarnak unotsigira sei zvinotaurwa neBhaibheri.

Mitemo Yakapiwa vaIsraeri naMwari Panyaya yeUtsanana

VaIsraeri vakaramba vaine utano, nekuti vaitevedzera zvaiva muMutemo waMwari.

Chirwere cheAnemia—Chinokonzerwa Nei, Zviratidzo Zvacho Ndezvipi, Uye Chinorapwa Sei?

Chii chinonzi anemia? Inokwanisa kudzivirirwa here kana kuti kurapwa?

Zvakawanikwa Paicherwa Matongo Zvinoratidza Kuti Mambo Dhavhidhi Akamborarama Zvechokwadi

Vamwe vanoti Dhavhidhi haana kumbobvira avako, dzingoriwo ngano. Chii chakawanikwa nevanochera matongo?

Chinyorwa Chekare Chine Zita raMwari

Ona uchapupu hunoratidza kuti zita ramwari rinowanika ‘muTestamende Itsva.’

Nzira Dzekuverenga Bhaibheri

Ungave uri kuda kuverenga Bhaibheri zuva rega rega, kunzwa nyaya dzakaitika kare kana kuti uchidawo kuverenga Bhaibheri kekutanga, purogiramu ino ichakubatsira.

Upenyu Hwakatanga Sei?

Vanhu vakawanda vakadzidza uye nyanzvi dzesainzi havagutsikani netsanangudzo yekuti zvinhu zvakaita zvekushanduka-shanduka.

Zvaungaita Kuti Uwane Magwaro muBhaibheri Rako

Aya ndiwo marongerwo akaitwa mabhuku 66 eBhaibheri mushanduro dzakawanda dzemaBhaibheri. Kunotanga zita rebhuku, kwouya chitsauko kwozotevera vhesi.

Vakakoshesa Bhaibheri

William Tyndale naMichael Servetus ndevamwe vevanhu vakawanda avo vakaisa upenyu hwavo pangozi uye vakanyadziswa vachidzivirira chokwadi cheBhaibheri pasinei nekupikiswa uye kutyisidzirwa kuti vaizourayiwa.

Vakakoshesa Bhaibheri​—(William Tyndale)

Kuda kwaaiita Bhaibheri kwaioneka nebasa raaiita, ratichiri kubatsirwa naro mazuva ano.

RAMBAI MAKAMUKA!

RAMBAI MAKAMUKA!

Bhaibheri Rinoti Kudii Nedambudziko Rekusanaya Kwemvura?

Dambudziko iri richapera here? Pane tariro yekuti zvinhu zvichanaka here?

RAMBAI MAKAMUKA!

VaKristu Vanofanira Kurwa Hondo Here? Bhaibheri Rinoti Kudii?

VaKristu vari kupindira muhondo vari kuteerera zvakataurwa naJesu here?

RAMBAI MAKAMUKA!

Bhaibheri Rinoti Kudii Nezvekupfurwa Kuri Kuitwa Vanhu Pasi Rese?

Kurwisana uku kuchazombopera here?

RAMBAI MAKAMUKA!

Bhaibheri Rinoti Kudii Nezvekuparadzwa Kuri Kuitwa Nyika?

Vhesi imwe chete yeBhaibheri inobudisa zvinhu zvitatu nezvekuparadzwa kuri kuitwa nyika.

RAMBAI MAKAMUKA!

Bhaibheri Rinoti Kudii Nezvekukwira Kwemitengo Yezvinhu Pasi Rese?

Sei zvinhu zvisina kugadzikana panyaya dzezveupfumi? Bhaibheri ringatibatsira sei?

RAMBAI MAKAMUKA!

Bhaibheri Rinotii Nezvekupfurwa Kwevanhu Muzvikoro?

Nei zvinhu izvi zvakaipa zvichiitika? Kurwisana kwakadaro kuchazombopera here?

RAMBAI MAKAMUKA!

Hondo yekuUkraine Yakonzera Kushomeka Kwezvekudya Pasi Rese

Bhaibheri rakagara rataura kuti kwaizova nekushomeka kwezvekudya asi rinopawo tariro nemazano ekuti tingararama sei kunyange zvinhu zvakaoma.

RAMBAI MAKAMUKA!

Vanhu 6 Miriyoni Vakafa neCOVID—Bhaibheri Rinotii Nezvazvo?

Bhaibheri rakataura kuti kwaizova nezvirwere zvinouraya zvinopararira, rinotinyaradza patinowirwa nematambudziko aya, uye rinotaura kuti matambudziko aya achagadziriswa sei zvachose.

RAMBAI MAKAMUKA!

Bhaibheri Rinotii Nezvekunamata Zvifananidzo?

Mwari ane basa nazvo here kana tikashandisa mifananidzo kana kuti zvidhori pakunamata kwedu?

RAMBAI MAKARINDA!

Bhaibheri Rinoti Kudii Nezvemachechi Ari Kupindira Muhondo yekuUkraine?

Vatungamiriri vemachechi kuUkraine nekuRussia vari kuita zvinopesana nezvakarayirwa naJesu kuvateveri vake.

RAMBAI MAKARINDA!

Dambudziko Revapoteri—Mamiriyoni Evanhu Anotiza muUkraine

Bhaibheri rinotaura zvinhu zvinokonzera kuti pave nematambudziko aya uye kuti achagadziriswa sei.

Russia Inorwisa Ukraine

Kana zvakadaro, Bhaibheri rinotaura here kuti zvichaguma nei?

PEJI YEKUTANGA

Bhaibheri Rakagara Rataurei Nezvekudengenyeka Kwenyika Kukuru?

Ona mienzaniso mishoma yekudengenyeka kwenyika kukuru kwakaitika makore achangobva kupfuura uye zvinotaurwa neBhaibheri zvava pedyo kuitika.

Uori Hunoitwa Muhurumende Huchazombopera Here?

Inzwa zvikonzero zvitatu zvinoita kuti uve nechivimbo chekuti pachava nehurumende isingazomboiti zveuori.

Bhaibheri Rinogona Kukubatsira Here Kana Wakapindwa Muropa Nemadhiragi?

Zvinhu 4 zvinotaurwa neBhaibheri zvinogona kukubatsira kusiya tsika yakakupinda muropa.

Zvinotaurwa neBhaibheri Nezvemamiriro Ekunze Uye Ramangwana Redu

Musiki ane hanya nenyika nevanhu vanogara mairi here?

Upenyu Huchadzokera Pahwaiva Here? Bhaibheri Ringakubatsira Sei Kurarama Munyika Yachinjwa neCOVID-19?

Mazano 6 emuBhaibheri anotibatsira kuti tive nemaonero akanaka uye tikwanise kutsungirira zvatiri kusangana nazvo.

Machechi Anofanira Kupindira Mune Zvematongerwo Enyika Here?

Pasi rese, vanhu vakawanda vanozviti vateveri vaJesu Kristu vanotsigira zvakasimba zvematongerwo enyika. Ndizvo zvavanofanira kuita here?

Pachazombova Nehurumende Inoita Kuti Vanhu Vese Vawane Zvavanoda Pakurarama Here?

Pane hurumende inokwanisa kuita kuti zvinhu zviri panyika zvishandiswe zvakanaka, zvichiita kuti pasava neurombo uye vanhu vese vawane zvavanoda.

Kusagadzikana Kwemamiriro Ekunze—Bhaibheri Rinogona Kukubatsira Here?

Bhaibheri rine mazano anogona kukubatsira njodzi isati yaitika, painenge ichiitika uye kana yapera.

Ugandanga Huchazombopera Here?

Kutya uye ugandanga zvisati zvabviswa, pane zvinhu zviviri zvinotaurwa neBhaibheri zvinogona kubatsira vanhu kuti vanzwe zviri nani pavanenge vavhiringidzwa neugandanga.

Nyika Yava Pedyo Kuguma Here? Chii Chinonzi Apocalypse?

Kunyange zvazvo Bhaibheri richi nyika ichagara nekusingaperi, pane chimwe chinonzi nyika chichaparadzwa.

Ngwarira Mashoko Enhema

Nhau dzenhema, mashoko enhema uye mashoko ekuchera vamwe zvazara uye zvinogona kukukanganisa.

Zvinonzi neBhaibheri Zvakanaka Uye Zvarinoti Zvakaipa Zvichiri Kushanda Here?

Ngationei zvikonzero zviviri nei tichifanira kukoshesa zvinotaurwa naMwari.

Zvaungaita Kuti Usanyanya Kuzvidya Mwoyo

Mazano api nemavhesi eBhaibheri anogona kukubatsira kuti usazvidya mwoyo?

Tariro Yechokwadi Yeramangwana Rakanaka

Nemhaka yei zvinhu zvinovimbiswa muBhaibheri zvakasiyana nezvinozvimbiswa nevanhu?

Machechi Aripo Kuti Angoita Mari Here?

Vakawanda vanoenda kumachechi varombo asi vafundisi vavo vari kurarama upenyu hweumbozha.

Ndiani Achachengetedza Nyika Kuti Isaparadzwa?

Nyanzvi dzinoona nezvekuchengetedzwa kwenharaunda dzinoti iye zvino vanhu vava kunyanya kuita zvinhu zvinoita kuti dzimwe mhuka nezvimwe zvisikwa zvatsakatike.

Bhaibheri Rinogona Kubatsira Varume Vanozvidya Mwoyo

Vanhu vanozvidya mwoyo vari kuramba vachiwedzera munguva dzino dzakaoma. Bhaibheri ringakubatsira here kana uchizvidya mwoyo?

Waneta Here neCovid-19?

Kana tikasakurwisa, tinopedzisira tisisade kutevedzera mirayiridzo yekuzvidzivirira pachirwere cheCOVID-19.

Zvichazomboitika Here Kuti Vanhu Vatongwe Zvakarurama?

Bhaibheri rinoratidza kuti kururama kunobva kuna Mwari, uyo anokoshesa upenyu hwemunhu wese zvakafanana.

Zvaungaita Kana Wava Kunyanya Kurwara

Mazano api ari muBhaibheri anogona kukubatsira kana utano hwako hukangorekana hwatanga kudzikira?

Zvaungaita Kuti Urarame Kana Uine Mari Shoma

Munhu anogona kunetseka kana ava kuwana mari shoma, asi mazano ari muBhaibheri anogona kumubatsira kuti akwanise kurarama nekamari ikako kashoma.

Ungaita Sei Kuti Uzive Pekugumira Pakunwa Doro?

Zvinhu 5 zvinogona kukubatsira kuti unwe zvine mwero, kunyange kana uine zviri kukunetsa.

Rubatsiro Kune Vaya Vari Kushungurudzwa Mudzimba

Ziva kuti haisi mhosva yako uye Mwari ane hanya newe.

Zvaungaita Kana Uchisurukirwa

Kana uchigara wega uye wakanzi usabva pamba unogona kunzwa kusurukirwa uye kushaya tariro. Asi pane zvinogona kukunyaradza.

DZIMWEWO

Paunofirwa Nehama Yako

Inzwa mazano anogona kukubatsira kuti usaramba uchinyanya kunetseka paunofirwa nehama yako.

Zvinhu 7 Zvinobatsira Pakuchengetedza Zvekudya Uye Kudya Zvine Utano

Upenyu chipo, uye tinoratidza kuti tinoukoshesa nekuchengetedza utano hwedu nehwemhuri dzedu. Ona kuti ungazviita sei.

Kupararira Kwezvirwere—Zvii Zvaungaita?

Kana paine chirwere chinenge chapararira kwaunogara, ungaitei kuti uzvidzivirire, usanyanya kunetseka uye urambe wakasimba pakunamata?

Kubudiswa kweShanduro yeNyika Itsva Yakadzokororwa muchiSpanish

Shoko rimwe chete muchiSpanish rinogona kureva zvakasiyana-siyana zvichienderana nenzvimbo. Vashanduri vaigona sei kubudisa Bhaibheri rinonzwisiswa nevaverengi vechiSpanish pasi rese?

Johani Mubhabhatidzi Aivako Zvechokwadi Here?

Munyori wenhoroondo Josephus aiona Johani Mubhabhatidzi semunhu chaiye. Saka nesuo ndozvatinoita.

Zvinyorwa Zvekare Zvinoratidza Kwaigara Dzinza raManase

Zvimedu zvehari zvakawanikwa kuSamariya zvinoratidza kuti zvinotaurwa neBhaibheri ndezvechokwadi.

Zvidhindo Zvekare Zvaiva Zvakaita Sei?

Nei zvidhindo zvekare zvaikosha uye madzimambo nevatongi vaizvishandisa sei?

Zvinotaurwa neBhaibheri Nezveupenyu hwevaJudha kuBhabhironi Ndezvechokwadi Here?

Vaongorori vanobvumirana here nezvinotaurwa neBhaibheri nezvemararamiro aizenge achiita nhapwa dzechiJudha muBhabhironi?

Mufananidzo wekuEgypt Unotsigira Zvinotaurwa muBhaibheri

Verenga unzwe kuti mufananidzo wekuEgypt uri kuKarnak unotsigira sei zvinotaurwa neBhaibheri.

Mitemo Yakapiwa vaIsraeri naMwari Panyaya yeUtsanana

VaIsraeri vakaramba vaine utano, nekuti vaitevedzera zvaiva muMutemo waMwari.

Chirwere cheAnemia—Chinokonzerwa Nei, Zviratidzo Zvacho Ndezvipi, Uye Chinorapwa Sei?

Chii chinonzi anemia? Inokwanisa kudzivirirwa here kana kuti kurapwa?

Zvakawanikwa Paicherwa Matongo Zvinoratidza Kuti Mambo Dhavhidhi Akamborarama Zvechokwadi

Vamwe vanoti Dhavhidhi haana kumbobvira avako, dzingoriwo ngano. Chii chakawanikwa nevanochera matongo?

Chinyorwa Chekare Chine Zita raMwari

Ona uchapupu hunoratidza kuti zita ramwari rinowanika ‘muTestamende Itsva.’

Nzira Dzekuverenga Bhaibheri

Ungave uri kuda kuverenga Bhaibheri zuva rega rega, kunzwa nyaya dzakaitika kare kana kuti uchidawo kuverenga Bhaibheri kekutanga, purogiramu ino ichakubatsira.

Upenyu Hwakatanga Sei?

Vanhu vakawanda vakadzidza uye nyanzvi dzesainzi havagutsikani netsanangudzo yekuti zvinhu zvakaita zvekushanduka-shanduka.

Zvaungaita Kuti Uwane Magwaro muBhaibheri Rako

Aya ndiwo marongerwo akaitwa mabhuku 66 eBhaibheri mushanduro dzakawanda dzemaBhaibheri. Kunotanga zita rebhuku, kwouya chitsauko kwozotevera vhesi.

Vakakoshesa Bhaibheri​—(William Tyndale)

Kuda kwaaiita Bhaibheri kwaioneka nebasa raaiita, ratichiri kubatsirwa naro mazuva ano.

Vakakoshesa Bhaibheri

William Tyndale naMichael Servetus ndevamwe vevanhu vakawanda avo vakaisa upenyu hwavo pangozi uye vakanyadziswa vachidzivirira chokwadi cheBhaibheri pasinei nekupikiswa uye kutyisidzirwa kuti vaizourayiwa.

Sorry, there are no terms that match your selection.