Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 RWIYO 4

“Jehovha Ndiye Mufudzi Wangu”

“Jehovha Ndiye Mufudzi Wangu”

(Pisarema 23)

 1. 1. Jehovha Mufudzi wangu;

  Onditungamirira.

  Zviri pasi pemwoyo wangu;

  Anonyatsozviziva.

  Ondisvitsa pane mvura,

  Pandinokomborerwa.

  Nerudo rwake rwusingachinji,

  Anondipa zororo.

  Rudo rwake rwusingachinji,

  Rwunondipa zororo.

 2. 2. Tsoka dzangu dzinofamba,

  nepanondizorodza.

  Ndinotakura zita renyu,

  Handidi kutsauka.

  Mumipata ine rima,

  Tsvimbo yenyu ineni.

  Hapana kana chandingambotya,

  Muri Shamwari yangu.

  Hapana kana chandinotya,

  Muri Shamwari yangu.

 3.  3. Jehovha, Mufudzi wangu,

  M’nonditungamirira.

  M’nondipa simba nezororo;

  M’nondipa zvandinoda.

  Zvamuri Mwari mupenyu,

  Ndine tariro mhenyu.

  She rudo rwenyu rwusingachinji

  Ngarwurambe rwuneni.

  Rudo rwenyu rwusingachinji

  Rwunoramba rwuneni.

(Onawo Pis. 28:9; 80:1.)