Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 RWIYO 107

Muenzaniso waMwari Werudo

Muenzaniso waMwari Werudo

(1 Johani 4:19)

 1. 1. Rudo rwaJehovha rwatinodzidza

  Rworatidza nzira.

  Zviito zvake zvinotiratidza

  Zvakanyatsoita rudo.

  Akapa Mwana wake wa’nodisa

  Kuti tikanganwirwe zvivi zvedu.

  Rudo rwakadaro rwunoshamisa!

  Chokwadi Mwari wedu rudo.

 2. 2. Tikafamba naye tichadanana

  Zvinobva pamwoyo.

  Tichada hama dzedu dzese zvadzo,

  Kwete kungoda vashoma.

  Tinoda Jehovha nehama dzedu;

  Hatingadi Mwari, tisingadzidi.

  Dzatitadzira, todzikanganwira.

  Ndirwo rudo, rwekuda hama.

 3. 3. Rudo rwaMwari, rwotibatanidza

  Tova mhuri imwe.

  Baba vedu vari kuti: “Huyai:

  Muravidze kubatana.”

  Neurwu rudo tinozivikanwa;

  Mweya wake neShoko zvotinatsa.

  Hama dzedu dzichitiyeuchidza:

  Mwari rudo. Jehovha rudo.

(Onawo VaR. 12:10; VaE. 4:3; 2 Pet. 1:7.)