Dzimwe Nziyo

Nziyo dzinoratidza kukoshesa kwatinoita nhaka yedu yezvekunamata.

Kungonyemwerera

Kungonyemwerera kunogona kuchinjisa zvinhu muushumiri hwedu uye muupenyu hwedu hwezuva nezuva.

Kutsvaga Pfuma

Kudzidza Bhaibheri tiri tega uye kunamata kwemhuri kunotibatsira kukura mune zvekunamata.

Jehovha Anokugamuchirazve

Mweya mutsvene waMwari unogona kukubatsira kuti uite zvaunofanira kuita kuti udzokere kwaari.

Kufadza Kunoita Magungano

Patinopinda gungano, mwoyo yedu inonzwa kuti takabatana uye tinodanana sehama dzemunyika yose.

Ndinokupai Zvakanakisisa Zvangu

Zvinorwadza vabereki pavanoparadzana nevana vavo, vana pavanotama vachinogara kure kure navo.

Fungidzira Nguva Yacho

Zuva idzva rakatimirira pamberi apa.

Tifambise

Fambisa kuti usasiyiwe nesangano raJehovha rinoramba richifambira mberi!

Zvikomborero Zvokudzidza Mumwe Mutauro

Uchawana zvikomborero zvakaita sei nekudzidza mumwe mutauro?

Usamhanya

Ushumiri hwedu nezvimwewo zvinhu zvine chekuita neupenyu zvinowanzoita nani kana tikasamhanya, asi toita takadzikama.

Tokutendai

Kubudikidza nemweya wake mutsvene, Jehovha anotibatsira kutsungirira zvinetso zvakawanda zvinotiwira. Tinonzwa tichida kuita zvekumuimbira kuonga kwedu.

Nzvimbo Yangu

Ndingasarudze sei shamwari dzinonyatsoita zvakanaka chaizvo dzandingawana?

Zvisarudzo

Tinenge takachenjera tikafunga kuti zvatinosarudza panyaya dzemunhu oga zvinobata-bata sei ushumiri hwedu uye vamwe vanhu.

Kanganwiranai

Muupenyu hwako, tsvaga mikana yekuti utevedzere Jehovha nekukanganwira vamwe.

Yatosvika

Kutarisira mberi kuparadhiso kunotibatsira kutsungirira.

Dzidza Ukure

Kudzidza Shoko raMwari kunoitwa newechidiki ari ega kunomubatsira kuti asimbe mune zvekunamata.

Shoko Renyu Rinogara Nekusingaperi

Rumbidza Mwari nekuchengetedza Shoko rake kuvanhu!

Mira, Funga, Uye Nyengetera

Zvinhu kana zvatiomera, tingaitei?

Kuvaka Ramangwana Rangu naJehovha

Ita kuti Jehovha afare zuva roga roga nezvaunosarudza kuita.

Kutenda Kunogona Kuita Kuti Zvinhu Zvifambe

Munhu anofanira kushanda nesimba kuti avake kutenda kwakasimba, asi Jehovha achatikomborera tikaita saizvozvo.

Ndinochengeta Zviyeuchidzo Zvenyu

Ngatiratidzei nezvatinoita uye zvatinotaura kuti tinonyatsoda zviyeuchidzo zvaJehovha.

Ndinosimukazve

Inzwa zvinofungwa nemushumiri waJehovha aimboshingaira paanowana simba rekuti adzokere kuungano ine vanhu vanomuda.

Tinoshamiswa Nebasa Renyu

Koshesa ropafadzo yauinayo yekushanda naJehovha!

Mwanasikana Anodiwa Zvikuru

Kubvira mwanasikana wavo ari kacheche, baba vake vanomuona achikura uye achifambira mberi mune zvekunamata.

Ngatipinde

Kuwedzera ushumiri hwedu, chero hwerudzi rwupi, kunogona kuita kuti tifare chaizvo sevashumiri vaJehovha.

Tarisa Kuno

Shandisa zvakanaka nguva yaunenge une hama nehanzvadzi dzako.

Ndinoshamiswa Nezvamakasika

Zvakasikwa naJehovha zvinotityisa uye zvinoita kuti tinzwe tichida kumuimbira.

Zvinhu Zvinokosha

Tinofanira kuronga nguva yekuita zvinhu zvinokosha—kunyengetera, kudzidza uye kuita mabasa ekuzvipira kuna Mwari.

Mwoyo Wangu Uri Pauri

Kuva naJehovha Mwari muwanano yenyu kuchaisimbisa!

Nzvimbo Ichaita Kuti Murumbidzwe

Tinonzwa tichikudzwa kuti titsaurire Jehovha nzvimbo icharumbidzirwa zita rake guru.

Ndinovimba Nemi

Kuverenga Shoko raMwari nekufungisisa zvatinoverenga kunogona kutibatsira kukunda matambudziko eupenyu.

Kuitawo Zvimwe

Wakambobayiwa mwoyo zvekuda kuchinja ushumiri hwako here?

Handisi Ndega

Kana tiina Jehovha, hatisimbori tega!

Kudanana Sehama

Munyika yese zvayo, hakuna vanhu vanobatsirana sezvinoita vanhu vaMwari panomuka matambudziko.

Usatombotya

Upenyu pahunotiomera, tisakanganwe kuti hatisi tega.

Kutsvaga

Avo vanonatsoda kuziva Mwari nezvinangwa zvake vanogona kudaro kana vakashanda nesimba pakumutsvaga.

Shamwari Dzechokwadi

Shamwari dzechokwadi tinodziwanepi?

Ingovimba Neni

Mukufara nemumatambudziko, tinovimba neshamwari dzechokwadi.

NaJehovha, Tiri Vamwe

Nyange tiri munyika yakaipa, tiri musangano rehama dzine rugare nevamwe uye dzakabatana.

Ndipeiwo Ushingi

Jehovha anogona kutipa ushingi hwekutsungirira chero miedzo yatingasangana nayo.

Ndinokupai Zvese

Jehovha akakodzera zvechokwadi kuti tizvipire kwaari uye timushumire nemwoyo wose.

Zuva Rimwe Nerimwe Rine Zvaro

Tinogona kunzwa kugadzikana uye mufaro pasinei nematambudziko.

Shinga Usimbe

Rwiyo rwatinofarira, runotibetsera kutsungirira.

Ndinotenda Nezvakasikwa naMwari

Chimbomira kuti udzamise pfungwa dzako pane zvakasikwa naJehovha, wobva wanyengetera uchimutenda.

Ndimi Vekwedu

Chero kwatinenge tiri, tiri mhuri imwe yaJehovha, pamwe chete nehama dzedu dzeikoko.

“Irwa Kurwa Kwakanaka Kwekutenda”

Pasinei zvapo nematambudziko edu nezvatinorwisana nazvo, zvinoita kuti tirambe takatendeka kuna Jehovha.

Jehovha Anomira Nesu

Jehovha anogara achida kufamba nesu.

Nyika Itsva

Tinogona kuve nepfungwa dzakanaka kana tikatangawo nekufungidzira zvinhu zvakanaka. Rwiyo urwu runotibatsira kuti tiise pfungwa dzedu panyika itsva.

Ndinozvipa Kwamuri

Nekuti tinoda Jehovha, tinofambira mberi kusvika pakuzvitsaurira uye pakubhabhatidzwa.

Rudo Rusingachinji

Rudo runobva kuna Jehovha haruperi. Runotinyaradza uye runoita kuti tifare.

Vimba naye

Paunenge uchishushikana, ramba uchivimba naJehovha kuti akunyaradze uye kuti akusimbise.

Ita Semwana

Tingatevedzera sei zvinoitwa nevana pakuratidza kuti tinoda vamwe?

Nyatsozvibvuma

Tinofanira kunyatsobvuma kuti Mwari anotida pasinei nematambudziko atinosangana nawo.

Regerera Nemwoyo Wese

Pane munhu akakugumbura here? Uri kutadza kumuregerera here? Inzwa zvaungaita kuti uregerere nemwoyo wese.

Ngatimhanye Tiwane Upenyu

Kuti ukunde munhangemutange yeupenyu unofanira kuita zvisarudzo zvakanaka muupenyu.

Hatiregi

Tinofanira kuvaka kutenda kwedu nezvinhu zvakasimba kuti kusakurumidza kuparara.

Wepamwoyo

Koshesa chipo chinobva kuna Jehovha chewanano.

Chengetedza Pfungwa Dzako

Uchibatsirwa naJehovha, unogona kubudirira pakurwisa kuzvidya mwoyo.

“Ngatigare Tichifara”

Rwiyo rwunonakidza rwunogona kutiyeuchidza nezvezvinhu zvakawanda zvinoita kuti tifare.

Rudzi Rumwe Rwakabatana

Pasinei nemiedzo uye matambudziko, tinoramba tiri rudzi rumwe rwakabatana.

Shandira Jehovha Nesimba Rako

Shandira Jehovha nesimba rako. Hauzozvidembi!

Ndimi Mufaro Wedu

Jehovha ndiye Mufaro wedu iye zvino uye nekusingaperi.

Uchaona Zvichiitika

Fadzwa netariro yekuti pachava nenyika itsva.

Ipa Jehovha Nguva Yako

Upenyu hunonyanya kunakidza kana uine zvakawanda zvekuita mubasa raJehovha.

Nekutenda

Fungidzira ramangwana rakazonaka rakavimbiswa vanhu naMwari.

Mhuri yaJehovha

Munyika muchine vanhu vari kutsvaga chokwadi. Vhidhiyo ino ichakukurudzira kuti urambe uchitsvaga vanhu vakaita semakwai.

Tinosimbisana

Tinogona kutsungirira miedzo yese, tichibatsirwa naJehovha uye tichitsigirwa nehama dzedu dzechiKristu dzakabatana.

Ndingaenda Kuna Ani?

Shumira Jehovha wakatendeka muupenyu hwako hwese nekuteerera inzwi remufudzi.

Rugare Rwazouya! (Rwiyo Rwegungano ra2022)

Fungidzira kuti upenyu huchange hwakaita sei kana pasisina nhamo uye vimbiso dzaMwari dzerugare rwechokwadi dzazadziswa.