Iva Shamwari yaJehovha (Dzimwe nziyo dzevana)

Rute Aiva Shamwari Yakanaka

Zvii zvaungaita kuti uve shamwari yakanaka saRute?

Vechidiki Tevedzerai Dhavhidhi

Kubvira achiri mudiki uye kweupenyu hwake hwese, Dhavhidhi akaswedera pedyo naJehovha uye aivimba naye.

Mwanangu

Vana chipo chinobva kuna Jehovha. Vaimbire nezveParadhiso ichauya.

Takakumirira

Vasikana vaviri vari kugadzirira kuzoonana nekahanzvadzi kavo pakachazvarwa!

Jehovha, Mai, Neni

Ona kuti Chung-Hee anoratidza sei kuonga amai vake vanoshanda nesimba.