“Mashoko Aya . . . Anofanira Kuva Mumwoyo Mako”

Chii chinonyanya kudiwa nevana kubva kuvabereki vavo? Ona zvinoitwa nevamwe baba pakuedza kuchengetedza mhuri yavo.

“Mashoko Aya. . . Anofanira Kuva Mumwoyo Wako”

Chii chinonyanya kudiwa nevabereki kuvana vavo? Ona zvinoitwa nevamwe baba pakuedza kuchengetedza mhuri yavo.

Kunamata Kwemhuri: Kune Basa Asi Kune Mibayiro

Kuva nenguva yekukurukura nyaya dzekunamata vhiki roga roga kunoita kuti mhuri ive pedyo nepedyo.

Inzwa Zvimwe

MHURI YENYU INOGONA KUFARA

Namatai Jehovha Semhuri

Mungawedzera sei kunakidzwa nokunamata kwenyu kwemhuri?