Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Panyika pakazara nematambudziko asi tingati ndiMwari here ari kuakonzera?

Bhaibheri Rinotii?

Bhaibheri Rinotii?

Mwari ndiye anokonzera kutambura here?

Ungati kudii?

  • Ehe

  • Aiwa

  • Zvimwe

Zvinotaurwa neBhaibheri

Mwari wechokwadi haamboiti zvakaipa, uye Wemasimbaose haamboiti zvisina kururama!” (Jobho 34:10) Mwari haambokonzeri zvinhu zvakaipa kana kuti kutambura kuri kuita vanhu panyika.

Ndezvipi zvimwe zvatinodzidza muBhaibheri?

  • Matambudziko akawanda atinosangana nawo anokonzerwa naSatani Dhiyabhorosi, “mutongi wenyika.”Johani 14:30.

  • Kutambura kwatinoita kunokonzerwawo nezvakaipa zvinoitwa nevanhu.Jakobho 1:14, 15.

Kutambura kuchapera here?

Vamwe vanoti vanhu vanokwanisa kupedza matambudziko kana vakaisa misoro pamwe, asi vamwe vanoona sekuti zvinhu zviri kuitika munyika hazvifi zvakachinja. Unofungei?

Zvinotaurwa neBhaibheri

Mwari achabvisa kutambura panyika. “Rufu haruchazovipo, kana kuchema kana kuridza mhere kana kurwadziwa hazvingazovipozve.”Zvakazarurwa 21:3, 4.

Ndezvipi zvimwe zvatinodzidza muBhaibheri?

  • Mwari achashandisa Jesu kuti abvise kutambura kuri kukonzerwa naDhiyabhorosi.1 Johani 3:8.

  • Vanhu vanoita zvakanaka vachararama nekusingaperi murugare pano panyika.Pisarema 37:9-11, 29.