Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Petro Ndiye Aiva Papa Wokutanga Here?

Petro Ndiye Aiva Papa Wokutanga Here?

“Mukuru wevapristi Jorge Mario Bergoglio, S.J., akasarudzwa kuti ave Papa wechechi yeRoma wechi265, achitora chinzvimbo chaPetro.”—VATICAN INFORMATION SERVICE, VATICAN CITY, MARCH 13, 2013.

“Papa wechechi yeRoma ndiye ane simba pamusoro peChechi pasi pose sezvo ari iye akatsiva Musande Petro, uyo akapiwa simba iroro naJesu.”—THE PRIMACY OF THE BISHOP OF ROME DURING THE FIRST THREE CENTURIES, 1903, BY VINCENT ERMONI.

“Kana paine munhu anoti . . . Papa wechechi yeRoma haana simba seraiva naPetro uyo ainge akaropafadzwa; ngaaonekwe semunhu apandukira chechi.”—THE FIRST VATICAN COUNCIL, JULY 18, 1870.

MAMIRIYONI evanhu vechechi yeRoma pasi rose, vanoremekedza chaizvo mutemo uyu wakadzikwa muna 1870 neVatican Council yekutanga, uye mutemo iwoyo idzidziso yavanofanira kubvuma vachida vasingade. Asi, mubvunzo watingabvunza ndewekuti, Dzidziso iyoyo inobva muMagwaro here? Ko ndizvo here kuti Pope Francis ndiye ava pachinzvimbo chemuapostora Petro? Uyewo Petro ndiye aiva Papa wokutanga here?

“PAMUSORO PORUWARE URWU NDICHAVAKA KEREKE YANGU”

Mutemo wakadzikwa muna 1870 neVatican Council waibva zvikurukuru pamanzwisisiro avaiita Mateu 16:16-19 naJohani 21:15-17. Kukurukura kwakaita Jesu naPetro mundima idzi dzeBhaibheri nedzimwewo, kunoratidza kuti muapostora Petro aiva nebasa rinokosha paitanga chiKristu. Pavakatanga kuonana naPetro, Jesu akatotaura kuti Petro aizofanana nedombo pane zvaaizoita muupenyu hwake. (Johani 1:42) Ko Jesu akapa Petro masimba ekutonga muchechi here?

Pana Mateu 16:17, 18, pane mashoko akataurwa naJesu kuna Petro ekuti: “Ndinoti kwauri, ndiwe Petirosi [kana kuti Petro, zita rinoreva kuti “dombo”], pamusoro poruware urwu ndichavaka kereke yangu.” * Jesu aireva here kuti “kereke” yake kana kuti ungano, yaizovakirwa pana Petro, munhu wenyama? Ko Petro ndiye here aifanira kuzova mukuru pavateveri vose vaJesu? Vamwe vaapostora vaivapo vakanzwisisa sei mashoko aJesu? Mabhuku eEvhangeri anoratidza kuti papfuura mazuva, vadzidzi vaJesu vaigara vachiitisana nharo dzokuti ndiani aiva mukuru pakati pavo. (Mateu 20:20-27; Mako 9:33-35; Ruka 22:24-26) Saka kudai kuri kuti Jesu ainge apa Petro masimba ekuva mukuru wevaapostora vese, vaizodai vakanetsana kuti ndiani aiva mukuru here?

Ko Petro pachake, akanzwisisa sei mashoko aJesu? Sezvo Petro aiva werudzi rwechiIsraeri, anofanira kunge aiziva uprofita hwakati kuti hwechiHebheru hwaitaura ‘nezvedombo’ kana kuti ‘ibwe rekona.’ (Isaya 8: 13, 14; 28:16; Zekariya 3:9) Mutsamba yaakanyorera vaainamata navo, Petro akatsanangura kuti “ibwe rekona” rakataurwa mune humwe uprofita hwacho ndiIshe Jesu Kristu, kureva Mesiya. Petro akashandisa shoko rechiGiriki rekuti pe’tra (shoko rinowanikawo mumashoko aJesu ari pana Mateu 16:18) achireva Kristu chete.—1 Petro 2:4-8.

Muapostora Pauro aiva mumwe wevateveri vakatendeka vaJesu. Pauro aifunga here kuti Jesu akanga apa Petro simba pamusoro pevamwe? Pauro akanyora kuti Petro aiva mumwe wevaya “vainzi mbiru” zvichiratidza kuti aiziva kuti Petro aiva nebasa rinokosha muungano yechiKristu. Saka Pauro aiziva kuti kwaisangova ‘nembiru’ imwe chete. (VaGaratiya 2:9) Uyewo kana kuri kuti Petro ainge agadzwa naJesu semusoro weungano, zvaisazova nemusoro kuti angoperera pakunzi mbiru nevaainamata navo.

Paakanyora nezvezvimwe zvisina kukodzera zvaiitwa naPetro pamabatiro aakaita vamwe vanhu, Pauro akataura neruremekedzo asi asingapotereri kuti: “Ndakamudzivisa pachena, nokuti akanga ane mhosva.” (VaGaratiya 2:11-14) Pauro haana kumbova nepfungwa yekuti Kristu akavakira ungano kana kuti chechi yake pana Petro kana kuti pane mumwe munhu wenyama. Asi aiziva kuti nheyo yeungano ndiJesu Kristu. Pauro aiziva kuti ‘dombo iroro ndiKristu.’—1 VaKorinde 3:9-11; 10:4.

‘NDIWE PETRO . . . ’

Saka mashoko ekuti: “Ndiwe Petirosi [Petro], pamusoro poruware urwu ndichavaka kereke yangu” anorevei? Kuti tinzwisise mashoko anenge atorwa pane imwe nyaya, tinofanira kuverenga nyaya yacho yose. Jesu naPetro vakanga vachitaura nezvei? Jesu akanga achangobva kubvunza vadzidzi vake kuti: “Ko imi munoti ndini ani?” Petro akabva angopindura kuti: “Ndimi Kristu, Mwanakomana waMwari mupenyu.” Jesu akamurumbidza, ndokubva awedzera kuti aizovakira “kereke” kana kuti ungano yake ‘paruware’ rwakatosimba kupfuura Petro. Ruware irworwo kana kuti dombo ndiJesu uyo Petro ainge achangobva kutenda maari.—Mateu 16:15-18.

Mashoko ekuti: “Ndiwe Petirosi [Petro], pamusoro poruware urwu ndichavaka kereke yangu” anorevei?

 Vakawanda vevainzi ndivo “vanaBaba veChechi” vakanyorawo kuti dombo rinotaurwa pana Mateu 16:18 ndiKristu. Somuenzaniso, makore ari pakati pa401 na500, Augustine akanyora kuti: “Ishe akati: ‘Padombo guru iri ndichavakira ungano yangu,’ nokuti Petro ainge amuudza kuti: Ndimi Kristu, Mwanakomana waMwari mupenyu.’ Saka ndichavakira Chechi yangu padombo guru iri rawatenda mariri.” Augustine akanyora kakawanda kuti “Kristu ndiye Dombo (Petra).”

Kana pakashandiswa dzidziso dzechechi yeRoma dziripo iye zvino, vanhu vakaita saAugustine nevamwe, vaizoonekwa sevapanduki. Sezvakataurwa nemuongorori wezvechitendero wekuSwitzerland anonzi Ulrich Luz, kuwirirana kuri kuita vaongorori veBhaibheri panyaya iyi mazuva ano kungadai kwakarambwa, kuchinzi inhema neVatican Council muna 1870.

PAPA NDIYE ARI PANZVIMBO YAPETRO HERE?

Muapostora Petro ainge asingazive nezvezita rekuti “papa.” Chokwadi ndechekuti mumakore ekuma800, mamwe mabhishopu asiri echechi yeRoma aizvipa zita iroro. Kunyange zvakadaro, zita iroro rakazotanga kushandiswa sezita rekuratidza chigaro makore ekuma1000 ava kunopera. Uyewo pavaKristu vekutanga, hapana aifunga kuti Petro ainge apiwa simba rekuva mukuru kune vamwe uye kuti paizova nevanhu vaizotsiva chinzvimbo chake vachitevedzana. Ndokusaka muzvinafundo wekuGermany anonzi Martin Hengel akazoti “hapana uchapupu hunogutsa hunowanika kune vanoongorora nyaya dzekare kana kuti dzechitendero hunogona kutiratidza kuti chinzvimbo chekuva papa chakabva kupi.”

Kubva pane zvatakurukura, tingati Petro ndiye aiva papa wekutanga here? Pane here aizosara achitora nzvimbo yake? Dzidziso yechechi yeRoma yekuti papa ndiye ane simba pamusoro peChechi pasi rose ndeyemuMagwaro here? Mhinduro yechokwadi yemibvunzo yose iyi ndeyekuti kwete. Chokwadi chiri pachena ndechekuti Jesu akavakira kereke kana kuti ungano yake yechokwadi paari iye pachake. (VaEfeso 2:20) Saka zvakakosha kuti mumwe nemumwe wedu azvibvunze kuti, Ndiri muungano iyi yechokwadi here?

^ ndima 8 Mashoko emuBhaibheri ari munyaya ino akatorwa muThe Bible in Union SHONA Version (Standard Orthography).