Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Mibvunzo yeBhaibheri Inopindurwa

Mibvunzo yeBhaibheri Inopindurwa

Vakafa vachamuka here?

Zvechokwadi Musiki anokwanisa kumutsa vakafa

Jehovha Mwari ndiye tsime reupenyu. (Pisarema 36:9) Saka hazvingave nemusoro here kufunga kuti Mwari mumwe chete iyeye anokwanisa kumutsa vakafa? Bhaibheri rinotivimbisa kuti ndizvo chaizvo zvaachaita. (Verenga Mabasa 24:15) Sei achizomutsa vakafa?

Musiki wedu akasika munhu kuti ararame nekusingaperi panyika pano. (Genesisi 1:31; 2:15-17) Nanhasi haana kuchinja panyaya iyi. Anorwadziwa paanoona tichitambura chaizvo muupenyu uye tichikurumidza kufa.—Verenga Jobho 14:1, 14, 15.

Vanhu vachamutswa vachagara kupi?

Mwari akasika vanhu kuti vagare kudenga here? Kwete. Mwari akasika ngirozi kuti dzigare kudenga. Akasika vanhu kuti vagare panyika. (Genesisi 1:28; Jobho 38:4, 7) Uine pfungwa idzi, funga nezvevanhu vakamutswa naJesu. Akavamutsa kuti vararamezve vari pasi pano. Saizvozvowo, vakawanda vachamutswa mune ramangwana vachagara pasi pano.Verenga Johani 5:28, 29; 11:44.

Zvisinei, Mwari akasarudza vanhu vashoma kuti vamutswe vaine miviri yekudenga, kuti vazorarama ikoko. (Ruka 12:32; 1 VaKorinde 15:49, 50) Vaya vachamutswa kuti vanorarama kudenga vachava madzimambo pamwe chete naKristu, vachitonga nyika.—Verenga Zvakazarurwa 5:9, 10.