Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Waizviziva Here?

Waizviziva Here?

Nei Josefa akagera ndebvu asati aona Farao?

Mufananidzo wekuIjipiti uri pamadziro uri kuratidza munhu anogera achiita basa rake

Maererano nezvinotaurwa muna Genesisi, Farao akashevedza musungwa aiva muHebheru, Josefa, kuti akurumidze kuuya pamberi pake kuzodudzira hope dzakanga dzichitambudza Farao. Josefa akanga atova nemakore akati kuti ari mujeri. Pasinei nekuti ainge achidiwa nekukurumidza, Josefa akatanga agera ndebvu. (Genesisi 39:20-23; 41:1, 14) Kunyange zvazvo mashoko iwaya achiita seasingakoshi, anoratidza kuti munyori wacho aiziva tsika dzevaIjipiti.

Vanhu vemarudzi akawanda ekare kusanganisira vaHebheru, vaiwanzochengeta ndebvu. Asi “pamarudzi ose ekumabvazuva, rudzi rwevaIjipiti chete ndirwo rwakanga rwusingachengeti ndebvu,” inodaro Cyclopedia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature yakanyorwa naMcClintock naStrong.

Ndebvu ndidzo chete dzaifanira kugerwa here? Magazini inonzi Biblical Archaeology Review inopa pfungwa yekuti dzimwe tsika dzekuIjipiti dzaitoda kuti kana munhu achida kuuya pamberi paFarao aifanira kugadzirira sezvaaizoita achida kupinda mutemberi. Kana zvainge zvakadaro, Josefa aizofanira kugera bvudzi rose remusoro wake neremuviri wake.

Nyaya iri mubhuku raMabasa inoti baba vaTimoti vaiva muGiriki. Zvinoreva here kuti vaibva kuGirisi?

Hatingadaro hedu. Mutsamba dzaakanyora achifemerwa naMwari, muapostora Pauro dzimwe nguva aitaura nezvevaJudha nevaGiriki. Zvinoita sokuti paaiti vaGiriki, aireva vanhu vose vainge vasiri vaJudha. (VaRoma 1:16; 10:12) Hapana mubvunzo kuti chimwe chaiita kuti zvidaro kwaiva kushandiswa zvikuru kwaiitwa mutauro wechiGiriki netsika dzechiGiriki kunzvimbo dzaiparidzwa naPauro.

Vanhu vekare vaiti muGiriki munhu akaita sei? Kumakore anobvira muna 400 B.C.E. kusvika muna 301 B.C.E., imwe nyanzvi yekutaura yekuAtene yainzi Isocrates, yakataura ichirumbidza kupararira kwaiita tsika dzechiGiriki munyika yose. Izvi zvakaita kuti azoti, “vanhu ava vanonzi vaGiriki kwete nechikonzero chekuti zvizvarwa zvekuGirisi asi nekuti vanotevedzera zvatakavadzidzisa.” Kunyange zvazvo tisinganyatsoziva zvedu, zvingangodaro kuti baba vaTimoti avo vakanga vasiri muJudha, pamwe chete nevamwe vainzi naPauro vaiva vaGiriki, vakanga vari vaGiriki nenyaya yekuti vaitevedzera tsika dzevaGiriki kwete nekuti vakanga vari zvizvarwa zvekuGirisi.Mabasa 16:1.