Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

NYAYA IRI PAKAVHA | KUNYENGETERA KUNOBATSIRA HERE?

Pane Anoteerera Here?

Pane Anoteerera Here?

Vamwe vanhu vanoona sekuti kunyengetera kungopedza nguva nokuti hapana anenge achiteerera. Vamwe vakambonyengetera asi vakaona sekuti havana kupindurwa. Mumwe murume asingatendi kuti kuna Mwari ane zvaakambofungidzira kuti ndizvo zvakaita Mwari ndokunyengetera kuti: “Imbondizevezeraiwo kamwe chete.” Asi akazoti Mwari “akangoramba akanyarara.”

Asi Bhaibheri rinotipa chivimbo chekuti Mwari ariko uye anoteerera minyengetero. Bhaibheri rakataura mashoko aya kune vamwe vanhu vakararama kare: “Chokwadi [Mwari] achakunzwira nyasha paanonzwa kuchema kwako; achakupindura paanongokunzwa.” (Isaya 30:19) Imwe vhesi yeBhaibheri inoti: “Munyengetero wevakarurama unomufadza.”—Zvirevo 15:8.

Jesu akanyengetera kuna Baba vake “uye akanzwiwa.”VaHebheru 5:7

Bhaibheri rinotaurawo nezveminyengetero yevamwe vakanzwiwa. Imwe vhesi inotaura kuti Jesu “aiteterera . . . [kuna] iye aikwanisa kumuponesa” uye kuti “akanzwiwa.” (VaHebheru 5:7) Mimwe mienzaniso iri pana Dhanieri 9:21 uye 2 Makoronike 7:1.

Saka nei vamwe vanhu vachifunga kuti minyengetero yavo haipindurwi? Kuti tinzwiwe, tinofanira kungonyengetera kuna Mwari wechokwadi anotaurwa muBhaibheri, Jehovha, * kwete kune mumwe mwari kana kuti kumadzitateguru. Mwari anoda kuti tikumbire “maererano nezvaanoda” kana kuti zvaanotendera. Kana tikadaro, Mwari anovimbisa kuti “anotinzwa.” (1 Johani 5:14) Saka kuti minyengetero yedu inzwiwe, tinofanira kuziva Mwari wechokwadi anotaurwa muBhaibheri todzidza kuti zvaanoda ndezvipi.

Vanhu vakawanda vanobvuma kuti munyengetero unoitwa vanhu pavanenge vachiita zvechitendero uyewo kuti Mwari anoteerera minyengetero uye anoipindura. Isaac wekuKenya akati: “Ndakanyengetera ndichikumbira kubatsirwa kunzwisisa Bhaibheri. Pasina nguva, mumwe munhu akauya akandipa rubatsiro rwandaida.” Hilda wokuPhilippines aida kusiya fodya. Akamboedza kakati kuti asi zvairamba, murume wake ndokuzomukurudzira kuti: “Wadii kunyengetera kuna Mwari kuti akubatsire?” Hilda akaita izvozvo uye akazoti: “Ndakashamisika chaizvo nekubatsirwa kwandakaitwa naMwari. Zvakaita sokuti chikara changu chakatanga kudzikira. Ndakazokwanisa kuisiya.”

Mwari anoda here kukubatsira pane zvaunokumbira zvinoenderana nezvaanoda?

^ ndima 6 Jehovha ndiro zita raMwari rinotaurwa muBhaibheri.