Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

 NYAYA IRI PAKAVHA | SAYENZI YAKATSIVA BHAIBHERI HERE?

Vesayenzi Vane Zvavasingazivi

Vesayenzi Vane Zvavasingazivi

Munguva ichangopfuura, kune mabhuku akati kuti akabudiswa anotsanangura zvinotaurwa nechimwe chikwata chemazuva ano chevanhu vanoti hakuna Mwari. Mabhuku aya akafarirwa nevakawanda uye akaita kuti kwose kwose vanhu vataure nezvawo uye vapikisane zvakanyanya. Mumwe murume anoongorora kudyidzana kunoita muviri nepfungwa anonzi David Eagleman akanyora nezvemabhuku iwayo kuti: “Vamwe vaverengi vanofunga kuti . . . vesayenzi vanoziva zvese.” Akawedzera kuti: “Asi kana musayendisiti achigona basa, anofanira kubvuma zvinofungwa nevamwe, uye anotowana zvimwe zvinhu zvitsva kunyange zvaanga asingatarisiri.”

Kubvira kare, vesayenzi vane unyanzvi vaitsvaga mhinduro dzemibvunzo yakaoma pamusoro pezvinhu zviriko. Patsvakurudzo dzavaiita, vakatoziva zvimwe zvinhu zvinoshamisa. Asi vamwe vavo vakambotaurawo zvisiri izvo. Isaac Newton aiva mumwe wenyanzvi dzesayenzi dzaiva nemukurumbira. Akaratidza kuti simba rinokwevera zvinhu pasi rinoita sei kuti mapuraneti, nyeredzi uye mapoka akakura enyeredzi zvisabve panzvimbo yazvo. Akatanga masvomhu akazoita kuti pakwanise kugadzirwa makombiyuta, uye anoshandiswa nevanotyaira ndege, uye vanoongorora zvinhu zvinoshanda nesimba renyukiriya. Newton akatangawo sayenzi yekuedza kuchinja simbi inonzi lead nedzimwewo kuti dzive goridhe pachishandiswa masimba asinganzwisisiki uye ruzivo rwekuongorora nyeredzi.

Makore anopfuura 1 500 Newton asati aberekwa, Ptolemy wekuGreece uyo aiongorora nyeredzi akaongorora matenga achishandisa maziso ake chete. Aiongorora mapuraneti usiku uye aiva nyanzvi pakugadzira mamepu. Asi aifunga kuti nyika ndiyo iri pakati pezvinhu zvese. Muongorori wenyeredzi nemapuraneti Carl Sagan akati nezvaPtolemy: “Tsanangudzo yake yekuti nyika ndiyo iri pakati pezvinhu zvose yakabvumwa nevakawanda kwemakore 1 500, uye izvi zvinoratidza kuti kunyange munhu akangwara chaizvo anogona kutaura zvisirizvo.”

Izvi ndizvo zviri kuitikawo kune vesayenzi mazuva ano. Vachazombosvika pakunyatsonzwisisa zvinhu zvose zviriko here? Kunyange zvazvo zvakanaka kuti tione kufambira mberi kwaita vesayenzi uye kubatsira kwairi kuita, zvakanakawo kuziva kuti pane zvavasingakwanisi kuita. Muongorori wenyeredzi nemapuraneti, Paul Davies, akati: “Hazvikwanisiki kuwana tsanangudzo yezvinhu zvose zviriko, isingachinji uye inoshanda nguva dzose.” Mashoko aya anoratidza chokwadi chisingarambiki chekuti: Vanhu havakwanisi kusvika pakunyatsonzwisisa zvinhu zvose zviriko. Saka kana vanhu vakati sayenzi ichakwanisa kutsanangura zvinhu zvose zviriko, zvakanaka kuti tisabva tangotenda izvozvo, tichiti ichocho ndicho chokwadi.

Zviri pachena kuti Bhabheri rinotiudza zvinhu zvatisingakwanisi kuwana kune vesayenzi

Bhaibheri rinotaura nezvezvinhu zvose zvinoshamisa zviriko richiti: “Tarirai! Aka kanongova kachikamu kadukuduku kenzira dzake [Mwari], uye tinongonzwa zevezeve rokutaura kwake!” (Jobho 26:14) Pane zvakawanda zvisingakwanisi kuzivikanwa uye kunzwisiswa nevanhu. Hapana mubvunzo kuti mashoko emuapostora Pauro, aakanyora makore anoda kusvika 2 000 akapfuura achiri kushanda anoti: “Haiwa, pfuma yaMwari nouchenjeri nezivo zvakadzama sei! Kutonga kwake hakugoni kuongororwa sei uye nzira dzake hadzigoni kurondwa sei!”—VaRoma 11:33.