Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Unogona Kukunda Muedzo!

Unogona Kukunda Muedzo!

“Handina kumboronga kuona zvinonyadzisira. Asi ndakavhura Indaneti uye pakabuda mashoko ekushambadzira. Pakabva pangobuda mufananidzo, uye ndakangoerekana ndauvhura.”—CODY. *

“Mumwe musikana akanaka chaizvo wekubasa akatanga kuita seaindida. Rimwe zuva akati tiende kuhotera kuti ‘timbonodya nyika rutivi.’ Ndainyatsoziva zvaaida.”—DYLAN.

“NDINGAKUNDA zvimwe zvose, kwete muedzo.” Mashoko aya anonyatsorondedzera maonero anoita vamwe muedzo. Vanotoufarira nechomumwoyo. Asi vamwe vanoona muedzo semuvengi asinganeti, wavanoshuva kukunda. Iwe unofungei? Paunosangana nemuedzo, unofanira kungoita zvinenge zviripo here kana kuti kuudzivisa?

Ichokwadi kuti haisi miedzo yese inokonzera matambudziko akakura. Somuenzaniso, kuwedzera zvokudya zvishoma pauwandu hwezvaunofanira kudya kungasabva kwakanganisa upenyu hwako zvachose. Asi kutadza kudzivisa mimwe miedzo, kunyanya iya inoita kuti munhu ade kuita zvebonde kunogona kukuvadza. Bhaibheri rinonyevera kuti: “Ani naani anoita upombwe . . . ane mwoyo usina njere; uya anozviita anoparadza mweya wake.”—Zvirevo 6:32, 33.

Unofanira kuitei kana ukangoerekana wasangana nemuedzo wokuita unzenza? Bhaibheri rinoti: “Izvi ndizvo zvinoda Mwari, kuti mutsveneswe, kuti murege ufeve; kuti mumwe nomumwe wenyu azive kudzora muviri wake oga muutsvene nokukudzwa.” (1 VaTesaronika 4:3, 4) Ungaitei kuti ubudirire kuita izvi? Ona zvinhu zvitatu zvinogona kukubatsira.

Chokutanga: Chengetedza Maziso Ako

Kuona mifananidzo inoita kuti ude kuita zvebonde kunotosimbisa zvido zvisina kukodzera. Jesu akaratidza kuti kuona chimwe chinhu kunogona kuita kuti upedzisire wava kuchida, paakanyevera kuti: “Munhu wose anoramba akatarira mukadzi zvokuti anomuchiva atoita upombwe naye mumwoyo make.” Achishandisa chirungamutauro chakajeka, akakurudzira kuti: “Zvino kana ziso rako rokurudyi iroro richiita kuti ugumburwe, ribvise urirasire kure  newe.” (Mateu 5:28, 29) Airevei? Kana tichida kudzivisa muedzo, tinofanira kukurumidza kuita chimwe chinhu, torega kuyeverwa nokuona mifananidzo inoita kuti tide kuita zvebonde.

Kana ukaona mifananidzo yezvinonyadzisira, tarisa kudivi

Kuenzanisira: Ngatitii wangoerekana watarira moto wemunhu ari kuweredha. Waizoramba wakatarira here? Haungambodaro! Ungatotarira kudivi kana kutovhara maziso kuitira kuti asakuvadzwa. Saizvozvowo, kana ukangoerekana watarira zvinonyadzisira, pangava papepa, pafoni, kana kuti kutoona pamunhu chaipo, bvisa maziso ipapo nokukurumidza. Dzivirira pfungwa dzako kuti dzisasvibiswa. Juan, uyo akambopindwa muropa nokuona zvinonyadzisira anoti: “Kana ndikaona mukadzi anokwezva, ndinowanzonzwa ndichida kukanda maziso kwaari kechipiri kana kechitatu. Saka ndinozvimanikidza kutarisa kudivi, ndozviudza kuti: ‘Nyengetera kuna Jehovha! Unotofanira kunyengetera iye zvino!’ Pandinopedza kunyengetera, chido chacho chinobva changopera.”—Mateu 6:9, 13; 1 VaKorinde 10:13.

Fungawo zvakataurwa nemurume akanga akatendeka Jobho achiti: “Ndakaita sungano nemaziso angu. Saka ndingaramba sei ndakatarira mhandara?” (Jobho 31:1) Wadii kuitawo saizvozvo?

Edza izvi: Kana ukangoerekana waona zvinonyadzisira, tarira kudivi. Tevedzera munyori weBhaibheri uyo akanyengetera kuti: “Itai kuti maziso angu arege kutarira zvinhu zvisina zvazvinobatsira.”—Pisarema 119:37.

Chechipiri: Chengetedza Pfungwa Dzako

Dzimwe nguva tinombonetseka nezvido zvisina kunaka nokuti tine chivi. Bhaibheri rinoti: “Mumwe nomumwe anoedzwa nokutorwa mwoyo onyengerwa nokuchiva kwake. Ipapo kuchiva pakunenge kwakura, kunobereka chivi.” (Jakobho 1:14, 15) Ungakunda sei dambudziko iri rinoramba richienderera uye rakaoma kukunda?

Kana ukava nemafungiro asina kunaka, nyengetera pakarepo

Kana ukava nechido chakaipa, yeuka kuti unogona kusarudza kuti woita sei. Rwisa zvido zvakadaro. Zvibvise mupfungwa dzako. Rega kuramba uchifunga zveunzenza. Murume anonzi Troy uyo  akambopindwa muropa nokuona zvinonyadzisira paIndaneti akati: “Ndaitorwisa kuti ndirambe ndichifunga zvinhu zvakanaka kuti ndibvise pfungwa dzisina kunaka. Zvakanga zvisiri nyore. Zvaimbodzoka mupfungwa dzangu kakawanda. Asi ndakazodzidza kudzora mafungiro angu.” Mumwe mukadzi anonzi Elsa uyo ainetseka nemuedzo wekuda kuita zveunzenza achiri kuyaruka, anoyeuka kuti, “Kunyengetera kuna Jehovha uye kugara ndiine zvakawanda zvokuita kwakaita kuti ndikunde mafungiro asina kunaka.”

Edza izvi: Kana ukava nemafungiro asina kunaka, nyengetera pakarepo. Rwisa mafungiro akaipa nokuzadza pfungwa dzako ne“zvinhu zvose zvechokwadi, zvinhu zvose zvokuva nehanya nazvo, zvinhu zvose zvakarurama, zvinhu zvose zvakachena, zvinhu zvose zvinodiwa, zvinhu zvose zvinotaurwa zvakanaka nezvazvo, kunaka kwose kungavapo, zvinhu zvose zvinorumbidzwa.”—VaFiripi 4:8.

Chechitatu: Ngwarira Zvaunoita

Kana chido, muedzo, uye mukana wekuita zvakaipa zvikauya pamwe chete, zvinogona kuunza matambudziko. (Zvirevo 7:6-23) Ungazvidzivirira sei?

“Ndinovhura Indaneti kana vamwe varipo chete”

Bhaibheri rinopa zano rokuchenjera rokuti: “Munhu ane njere anoona dambudziko ovanda, asi vasina zivo vanongopfuura havo vorangwa.” (Zvirevo 22:3) Saka ngwarira zvaunoita. Fanofunga mamiriro ezvinhu angaita kuti uve pamuedzo, woadzivisa. (Zvirevo 7:25) Murume anonzi Filipe, uyo akakunda dambudziko rekuona zvinonyadzisira akati: “Ndakaisa kombiyuta yemhuri painogona kuonekwa nemunhu wese uye ndakaita kuti isangovhura zvese zvese zvepaIndaneti. Ndinovhura Indaneti kana vamwe varipo chete.” Saizvozvowo, Troy ambotaurwa anoti: “Ndinodzivisa kuona mafirimu anomutsa chido chekuita zvebonde, uye kushamwaridzana nevanhu vanotaura zvinonyadzisira nezvebonde. Handidi kuzvipinza muzvinhu zvinokuvadza.”

Edza izvi: Ongorora usingazvinyengeri, woona kuti ndepapi pausina kusimba, uye gara wakagadzirira kudzivisa mamiriro ezvinhu angaita kuti upinde mumuedzo.—Mateu 6:13.

USAKANDA MAPFUMO PASI!

Zvakadini kana ukambokundwa nemuedzo pasinei nekuedza zvese zvaunogona? Usaora mwoyo uye usarega kurwisa. Bhaibheri rinoti: “Munhu akarurama angawa kanomwe, asi achasimuka.” (Zvirevo 24:16) Zvechokwadi, Baba vedu vekudenga vanotikurudzira kuti ‘tisimuke.’ Uchabvuma here rubatsiro rwavo rwerudo? Kana zvakadaro, usaneta kunyengetera kwavari. Dzidza Shoko ravo uvake kutenda kwako. Zvisimbise nokugara uchipinda misangano yechiKristu. Simbiswa nevimbiso yaMwari yekuti: “Ndichakusimbisa. Chokwadi ndichakubatsira.”—Isaya 41:10.

Cody ambotaurwa kwekutanga anoti: “Zvaida kushanda nesimba kuti ndikunde tsika yokuona zvinonyadzisira. Ndaimbozvidzokorora kakawanda asi ndakazokunda ndichibatsirwa naMwari.” Dylan ambotaurwa anoti: “Zvaiva nyore kuti ndiite zvebonde newandaishanda naye. Asi ndakazvishingisa ndokumuudza kuti ‘Handidi!’ Zvinofadza kuva nehana yakachena. Zvinotonyanya kukosha ndezvokuti, ndinoziva kuti ndakaita kuti Jehovha adade neni.”

Kana ukashanda nesimba, wokunda muedzo, unogona kuva nechokwadi chokuti Jehovha achadadawo newe!—Zvirevo 27:11.

^ ndima 2 Mazita ari munyaya ino akachinjwa.