Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

BHAIBHERI RINOCHINJA UPENYU

“Vimbiso Yokuti Nyika Ichava Paradhiso Yakachinja Upenyu Hwangu”

“Vimbiso Yokuti Nyika Ichava Paradhiso Yakachinja Upenyu Hwangu”
  • GORE ROKUBEREKWA: 1974

  • NYIKA: LATVIA

  • NHOROONDO YOUPENYU: AIITA MIJAHO INE NGOZI YEMIDHUDHUDHU

MARARAMIRO ANDAIITA:

Ndakaberekerwa muguta guru reLatvia rinonzi Riga. Ini nehanzvadzi yangu takarerwa naamai. Kunyange zvazvo amai vangu vachipinda chechi yeRoma, taingoenda kuchechi pamazororo echitendero chete. Ndakangokura ndichitenda kuti kune mumwe ane simba guru watinofanira kunamata, asi pane zvimwe zvakawanda zvandaifarira pandaiva mudiki.

Pandaikura, amai vangu vakaona kuti ndaiva nyanzvi pakugwejenura zvinhu uye kuzozvigadzirisa. Sezvo mumba medu maiva nezvinhu zvakawanda zvandaigona kugwejenura, amai vaisada kundisiya ndiri ndoga pamba. Saka vakandipa chitoyi chesimbi chandaifarira kubatanidza zvidimbu zvacho ndozviparadzanisa. Izvi zvainyatsoenderana nemutambo wandaifarira zvikuru wemidhudhudhu. Amai vakandinyoresa kune mumwe mujaho wemidhudhudhu wainzi Zelta Mopēds (Mudhudhudhu Wegoridhe). Ndakatanga kuita mijaho ndichishandisa midhudhudhu yekuti unokwanisa kuchovha kuita bhasikoro, uye pave paya ndakazotanga kushandisa midhudhudhu chaiyo.

Ndaikurumidza kubata zvikuru uye pasina nguva ndakanga ndava nyanzvi yemutambo uyu une ngozi. Ndakahwinha mumujaho wekuLatvia katatu, uye weBaltic States Superbike Championship kaviri.

KUCHINJWA KWAKAITWA UPENYU HWANGU NEBHAIBHERI:

Pandakanga ndanyatsova nyanzvi yemutambo wacho, musikana wangu Evija (akazova mudzimai wangu) akaonana neZvapupu zvaJehovha. Akanga awana mamwe emabhuku avo aiva nepepa rokunyora kana uchida kukumbira kudzidza Bhaibheri. Akarizadza ndokuritumira. Pasina nguva refu Zvapupu zviviri zvakamushanyira, uye akatanga kudzidza Bhaibheri nazvo. Ndakanga ndisina dambudziko nazvo, asi panguva yacho ndaisanyatsofarira zvekunamata.

Nokufamba kwenguva Zvapupu zvacho zvakandikumbira kuti ndiuyewo ndichiteerera pavaidzidza naEvija. Ndakabvuma uye ndakafarira zvandakanzwa. Chimwe chakanyanya kundibaya mwoyo ivimbiso iri muBhaibheri yenyika ichange iri paradhiso. Somuenzaniso, ndakaratidzwa Pisarema 37:10, 11 inoti: “Kwangosara nguva duku, munhu akaipa haazovipozve; uchanyatsotarira panzvimbo yake, asi haachazovipo. Asi vanyoro ndivo vachagara nhaka yenyika, uye vachafara kwazvo norugare rukuru.” Vimbiso iyoyo ndakaifarira zvikuru.

Kufarira kwandaiita zvekunamata kwakaramba kuchiwedzera. Ndakatanga kuona kuti nhema dzinodzidziswa nemachechi dzakawanda zvikuru. Asi zvinodzidziswa neBhaibheri zvakandibaya mwoyo nokuti zvine musoro uye zvinonzwisisika.

Sezvandaidzidza Bhaibheri, ndakadzidza kuti Jehovha anokoshesa upenyu zvikuru. (Pisarema 36:9) Izvi zvakaita kuti ndifunge nezvemijaho yandaiita, uye ndakanga ndisisadi kuisa upenyu hwangu pangozi. Asi ndaida kuhushandisa pakuita kuti Jehovha akudzwe. Saka, mukurumbira, kurumbidzwa, uye kunakidzwa kwandaiitwa nemijaho yemidhudhudhu zvakanga zvisisakoshi kwandiri.

Ndakaona kuti Mupi weupenyu ane zvaanotarisira kuti ndiite neupenyu hwaakandipa

Muna 1996, ndakapinda gungano renyika dzakawanda reZvapupu zvaJehovha muTallinn kuEstonia, pedyo nenhandare yandaiwanzoenda ndichinoita mijaho. Pagungano racho ndakaona vanhu vaibva kunyika dzakawanda vachiungana murunyararo uye vachifara. Somuenzaniso, mumwe mukadzi Chapupu akarasa bhegi rake, uye ndakafunga kuti aisazomboriwana futi. Asi pasina nguva refu, chimwe Chapupu chakawana bhegi racho ndokuripa muridzi waro riine zvose zvaivamo. Ndakashamisika! Ndakanzwisisa kuti zvechokwadi Zvapupu zvinorarama maererano nemitemo yemuBhaibheri. Ini naEvija takaramba tichienderera nekudzidza, uye takabhabhatidzwa seZvapupu zvaJehovha muna 1997.

KUBATSIRWA KWANDAKAITWA:

Dzimwe shamwari dzangu dzakafa pamusana pemijaho yokupengereka yemidhudhudhu. Kudzidza kwandakaita Bhaibheri kwakandibatsira kuona kuti Mupi weupenyu, Jehovha, ane zvaanotarisira kuti ndiite neupenyu hwaakandipa. Ndinoona sokuti kunzwisisa ikoko kwakaponesa upenyu hwangu.

Kwemakore mana, ini naEvija takava neropafadzo yokushumira sevashumiri venguva yakazara pahofisi yebazi reZvapupu zvaJehovha muRiga. Iye zvino tiri kufara kurera mwanasikana wedu Alise, uye kumubatsira kuti ade Jehovha sezvaanokura. Ndinewo ropafadzo yekushanda pahofisi yeshanduro zuva rimwe chete pavhiki, ndichigadzira motokari nezvimwewo zvinenge zvafa. Zvinondifadza zvikuru kushandisa unyanzvi hwandakadzidzira ndichiri muduku! Ndichiri kungogwejenura zvinhu nekuzvigadzirisa zvakare.

Ndinokoshesa zvikuru ropafadzo yokuparidza nezvaMwari wechokwadi chete pamwe chete nemhuri yangu, zvose izvi zvichibva pane zvandakadzidza muBhaibheri. Zvechokwadi, vimbiso yokuti nyika ichava paradhiso yakachinja upenyu hwangu!