Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Tariro Yokumutswa Kwevakafa

Tariro Yokumutswa Kwevakafa

Unotenda zvinovimbiswa neBhaibheri here zvokuti vakafa vachamutswa? * Tariro yokuzovazve nevadiwa vedu vakafa inofadza zvikuru. Asi zvine musoro here kuva netariro yakadaro? Kuti tipindure mubvunzo uyu, zvakanaka kuti tifunge nezvemuenzaniso wevaapostora vaJesu Kristu.

Vaapostora vainyatsotenda kuti vakafa vachamutswa. Nemhaka yei? Nemhaka yezvikonzero zvinopfuura zviviri. Chokutanga, tariro yavo yaibva pachokwadi chokuti: Jesu pachake akanga amutswa. Vari pamwe chete, vaapostora uye vamwe vanopfuura “mazana mashanu” vakaona Jesu akanga amutswa. (1 VaKorinde 15:6) Uyewo sezvinoratidzwa neEvhangeri ina, vanhu vakawanda vaipupurira uye vaibvuma kuti Jesu akanga amutswa.—Mateu 27:62–28:20; Mako 16:1-8; Ruka 24:1-53; Johani 20:1–21:25.

Chechipiri, vaapostora vakanga vazvionera Jesu achimutsa vanhu vanopfuura vatatu, kutanga kuNaini, ndokuzotevera kuKapenaume uye kuBhetani. (Ruka 7:11-17; 8:49-56; Johani 11:1-44) Munhu wokupedzisira kumutswa naJesu ambotaurwa nezvake munyaya dziri mumagazini ino, aiva weimwe mhuri yaiva neushamwari naJesu. Ngatimbonyatsoongorora zvakaitika.

“NDINI KUMUKA”

“Hanzvadzi yako ichamuka.” Jesu akataura mashoko iwayo kuna Marita uyo ane hanzvadzi yainzi Razaro yakanga yava nemazuva mana yafa. Pakutanga Marita haana kunzwisisa zvairehwa naJesu. Akapindura kuti “Ndinoziva kuti achamuka,” asi aifunga kuti aizomutswa munguva yemberi. Chimbofungidzira kushamisika kwaakaita paakazoona Jesu achimutsa hanzvadzi yake pashure pokunge ataura kuti, “Ndini kumuka noupenyu.”—Johani 11:23-25.

Razaro aiva kupi mazuva mana pashure pokufa kwake? Razaro haana zvaakambotaura zvinoratidza kuti aiva mupenyu ari kune imwe nzvimbo mumazuva mana iwayo. Razaro akanga asina mweya usingafi wakanga waenda kudenga. Jesu paakamutsa Razaro, haana kumudzosa panyika, achimutadzisa kunakidzwa neupenyu kudenga ari pedyo naMwari. Saka Razaro aiva kupi mumazuva mana iwayo? Zvechokwadi, akanga akarara muguva.—Muparidzi 9:5, 10.

Yeuka kuti Jesu akafananidza rufu nehope dzekuti munhu anozomutswa. Nyaya yacho inoti: “‘Razaro  shamwari yedu azorora [arara], asi ndiri kuenda ikoko kunomumutsa muhope.’ Naizvozvo vadzidzi vakati kwaari: ‘Ishe, kana azorora, achapora.’ Zvisinei, Jesu akanga ataura pamusoro porufu rwake. Asi vakafunga kuti akanga achitaura pamusoro pokuzorora akarara. Naizvozvo, panguva iyoyo, Jesu akavataurira asingambovanzi kuti: ‘Razaro afa.’” (Johani 11:11-14) Paakamutsa Razaro, Jesu akamupa upenyu hwake ndokuita kuti avezve pamwe chete nemhuri yake. Jesu akapa mhuri yacho chipo chakanaka zvikuru!

Kumutsa kwakaita Jesu vanhu paakanga ari pasi pano kwaingoratidza zvaachaita mune ramangwana saMambo weUmambo hwaMwari. * Paachatonga nyika ari kudenga, Jesu achaita kuti vanhu vari muguva revanhu vose vavezve vapenyu. Ndokusaka akati: “Ndini kumuka.” Funga kuti uchafara sei pauchaonazve vaya vaunoda! Fungawo nezvekufara kuchaita vaya vachamutswa!—Ruka 8:56.

Funga kuti uchafara sei pauchaonazve vaya vaunoda!

KUTENDA KUTI UWANE UPENYU HUSINGAPERI

Jesu akati kuna Marita: “Anotenda mandiri, kunyange akazofa, achava mupenyu; uye munhu wose mupenyu uye anotenda mandiri haangambofi.” (Johani 11:25, 26) Vaya vachamutswa naJesu pakutonga kwake kwemakore ane chiuru vachava netariro yokurarama nokusingaperi, chero bedzi vachitenda maari zvechokwadi.

“Anotenda mandiri, kunyange akazofa, achava mupenyu.”—Johani 11:25

Pashure pokutaura mashoko iwayo anokosha nezvekumutswa kwevakafa, Jesu akabvunza Marita mubvunzo unotokonya pfungwa wokuti: “‘Unotenda izvi here?’ Iye akati kwaari: ‘Hungu, Ishe; ndakatenda kuti ndimi Kristu Mwanakomana waMwari.’” (Johani 11:26, 27) Ko iwewo unoda kuva nokutenda kwakafanana nekwaiva naMarita patariro yokuti vakafa vachamutswa here? Danho rokutanga nderokudzidza nezvechinangwa chaMwari nokuda kwevanhu. (Johani 17:3; 1 Timoti 2:4) Ruzivo irworwo runogona kuita kuti munhu ave nekutenda. Wadii wakumbira Zvapupu zvaJehovha kuti zvikuratidze zvinodzidziswa neBhaibheri panyaya yacho? Vachafara kukurukura newe nezvetariro yakanaka zvikuru yokuti vakafa vachamutswa.

^ ndima 2 Ona nyaya yakanzi “Rufu Harusi Mugumo Wezvose!” iri papeji 6 mumagazini ino.

^ ndima 9 Kuti uwane mamwe mashoko nezvevimbiso yeBhaibheri yekumutswa kwevakafa mune ramangwana, ona chitsauko 7 chebhuku rinonzi Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo? rakabudiswa neZvapupu zvaJehovha.